«Այս տա­րին կա­րե­ւոր տա­րի է Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թիւն-­Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար, եւ Ե.Մ. պատ­րաստ է ստո­րագ­րե­լու ­Հա­յաս­տա­նի հետ նոր «հա­մա­պար­փակ եւ ընդ­լայ­նո­ւած գոր­ծըն­կե­րու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր»ը,- յայ­տա­րա­րեց «Եւ­րո­պա­կան հա­րե­ւա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ ընդ­լայն­ման բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու հար­ցե­րով» յանձ­նա­կա­տար Եո­հանս ­Հան՝ ­Հա­յաս­տան իր այ­ցին ըն­դա­ռաջ:
«Այս տա­րին շատ կա­րե­ւոր է Ե.Մ.-­Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար, քա­նի որ մենք կ­՛ընդ­լայ­նենք եւ կը խո­րաց­նենք մեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը փո­խա­դարձ շա­հե­րու հի­ման վրայ: Ե.Մ. պատ­րաստ է ստո­րագ­րե­լու ­Հա­յաս­տա­նի հետ նոր «հա­մա­պար­փակ եւ ընդ­լայ­նո­ւած գոր­ծըն­կե­րու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր»ը: ­Հա­մա­ձայ­նե­ցո­ւած գոր­ծըն­կե­րա­յին ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րու հետ միա­սին ա­սի­կա պի­տի ձե­ւա­ւո­րէ մեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, ո­րու ծի­րին մէջ կը պատ­րաս­տո­ւինք ներդ­րում կա­տա­րե­լու, ի շարս այլ ո­լորտ­նե­րու, կրթու­թեան եւ նո­րա­րա­րու­թեան ո­լոր­տին մէջ, ո­րով­հե­տեւ հմտու­թիւն­նե­րու զար­գա­ցու­մը ա­ռանց­քա­յին պի­տի ըլ­լայ ­Հա­յաս­տա­նի ա­պա­գա­յին հա­մար: Իմ այ­ցը նաեւ նա­խա­պատ­րաս­տու­թիւն պի­տի ըլ­լայ «Ա­րե­ւե­լեան ­Գոր­ծըն­կե­րու­թեան» յա­ջորդ գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վին հա­մար, ­Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­նե­րու ա­ռօ­րեայ կեան­քին մէջ շօ­շա­փե­լի օ­գուտ­ներ բե­րե­լու նպա­տակ ու­նե­ցող «2020 թո­ւա­կա­նի 20 ար­դիւնք­ներ»ուն ուղ­ղու­թեամբ մեր հա­մա­տեղ յա­ռա­ջըն­թա­ցին մա­սին քննար­կում­նե­րուն մի­ջո­ցով»,- ըստ «­Թերթ»ի՝ ը­սած է ­Հան:
Ն­շենք, որ Պ­րիւք­սէ­լի մէջ, 24 ­Նո­յեմ­բե­րին կա­յա­նա­լիք «Ա­րե­ւե­լեան ­Գոր­ծըն­կե­րու­թեան» գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վին ըն­դա­ռաջ, ­Հոկ­տեմ­բեր 2ին ­Հա­յաս­տան պի­տի ժա­մա­նէ «Եւ­րո­պա­կան հա­րե­ւա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ ընդ­լայն­ման բա­նակ­ցու­թիւն­ներ»ու հար­ցե­րով յանձ­նա­կա­տար Եո­հանս ­Հան: