16 եւ 17 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շր­ջա­նա­յին ­Ներ­կա­յա­ցու­ցա­չա­կան ժո­ղո­վի ծի­րէն ներս, ­Շա­բաթ, 16 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան կող­մէ եղբ. ­Յա­կոբ Ե­թի­մեան ար­ժա­նա­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի «Ար­ժա­նեաց» շքան­շա­նին` միու­թե­նա­կան 61 տա­րո­ւան իր ար­տա­կարգ ծա­ռա­յու­թեան եւ ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի բար­գա­ւաճ­ման բե­րած նպաս­տին, ­Միու­թեան ծրա­գիր­նե­րուն եւ ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն իր մնա­յուն ա­ջակ­ցու­թեան հա­մար: ­Պար­գե­ւատ­րու­մին ներ­կայ ե­ղան շրջա­նա­ւարտ Շրջ. վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ եղբ. ­Գէորգ ­Պօ­ղո­սեան եւ վար­չու­թեան նախ­կին փո­խա­տե­նա­պետ եղբ. ­Հայ­կազ ­Տէօք­մէ­ճեան։
­Յա­կոբ Ե­թի­մեան ու­նե­ցած է բե­ղուն գոր­ծու­նէու­թիւն միու­թեան կեան­քէն ներս, ե­ղած է տի­պար եւ օ­րի­նա­կե­լի Հ.Մ.Ը.Մ.-ա­կան: ­Փոքր տա­րի­քէն 1962-ին ան­դա­մագ­րո­ւած է Ա­թէն­քի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ոտ­նագն­դա­կի խում­բին եւ տա­րի­ներ շա­րու­նակ մաս­նակ­ցած է ոտ­նագն­դա­կի մրցում­նե­րու: 1972-ին իր անձ­նա­կան ճի­գե­րով ստանձ­նած է փոք­րե­րու ոտ­նագն­դա­կի խում­բի կազ­մա­կեր­պու­մը եւ տա­րի­ներ շա­րու­նակ մեծ դեր ու­նե­ցած է խում­բի յա­ջո­ղու­թեան եւ յա­ռաջ­դի­մու­թեան մէջ: Ե­ղած է Ա­թէն­քի տեղ­ւոյն վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ, իսկ 1977-ին իր նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ հի­մը դրո­ւած է Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ա­թէն­քի լու­ղոր­դա­կան խում­բին:
1988-ին ընտ­րո­ւած է Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ան­դամ:
2014-ին կրկին կ­՚ընտ­րո­ւի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ան­դամ` ստանձ­նե­լով ա­տե­նա­պե­տու­թիւ­նը եւ կը սկսի շրջա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի թան­գա­րա­նի պատ­րաս­տու­թեան, ո­րուն աշ­խա­տան­քը կը տե­ւէ մին­չեւ 2018-ի թան­գա­րա­նի բա­ցու­մը:
2019-ին Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տի հան­գա­ման­քով իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ միու­թեան 100-ա­մեա­կի ձեռ­նարկ­նե­րուն, սա­կայն դժբախ­տա­բար 8 ­Փետ­րո­ւար 2019-ին իր ծանր ան­հանգս­տու­թեան պատ­ճա­ռով կը դադ­րի վար­չու­թեան գոր­ծօն ան­դամ ըլ­լա­լէ: