­Յու­նաս­տա­նէն ներս «­Քո­րո­նա» ժահ­րի հա­մա­ճա­րա­կին պատ­ճա­ռած ա­հա­զան­գա­յին ի­րա­վի­ճա­կի ա­ռօ­րեայ զար­գա­ցում­նե­րուն լոյ­սին տակ, հե­տե­ւե­լով՝ պե­տա­կան սպա­սար­կու­թեանց հետզ­հե­տէ խստա­ցող կան­խազ­գու­շաց­ման հրա­հանգ­նե­րուն եւ մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րուն անվ­նա­սու­թեան հո­գա­տար ըլ­լա­լու պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեամբ, այ­սու կը յայ­տա­րա­րենք հե­տե­ւեալ ո­րո­շում­նե­րը:
­Շա­րու­նա­կել հե­տե­ւիլ պե­տա­կան սպա­սար­կու­թեանց կան­խազ­գու­շաց­ման հրա­հանգ­նե­րուն, տու­նը մնալ եւ ան­տե­ղի շրջա­գա­յու­թե­նէ դադ­րիլ՝ ժահ­րէն վա­րա­կո­ւե­լու հա­ւա­նա­կան վտանգ­նե­րէ հե­ռու մնա­լով:
­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի ծխա­կան բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը փակ կը մնան։
Հե­տե­ւա­բար, ե­կե­ղե­ցա­կան բո­լոր տե­սա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը, ի մաս­նա­ւո­րի՝ ­Կի­րա­կի օ­րե­րու Ս. ­Պա­տա­րա­գի եւ մեծ ­Պա­հոց Ա­րե­ւա­գա­լի եւ Հս­կու­մի ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը ցնոր տնօ­րի­նու­թիւն կը դադ­րին:
­Յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան եւ հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը պի­տի կա­տա­րո­ւին գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ, ծխա­տէր հո­գե­ւոր հո­վի­ւին հետ ննջե­ցեա­լի ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րու ներ­կա­յու­թեան:
­Մինչ այդ, մեր ըն­տա­նե­կան յար­կե­րէն ներս կը շա­րու­նա­կենք ա­ղօ­թել Ա­մե­նախ­նամ Աս­տու­ծոյ, որ փու­թա­պէս եւ ի սպառ հե­ռաց­նէ մեզ­մէ եւ հա­մայն աշ­խար­հի մարդ­կու­թեան վրա­յէն «­Քո­րո­նա» ժահ­րի մա­հաս­փիւռ պա­տու­հա­սը:

Յու­նաս­տանի ­Հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղով