Հ. Գթ. ­­­Խա­չի Ք­սան­թիի «Ա­րաքս» մաս­նա­ճիւ­ղը, Ուր­բաթ՝ 3 ­­­Փետ­րո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան, ազ­գա­պատ­կան սրա­հէն ներս կազ­մա­կեր­պեց ձեռ­նարկ-ե­րի­զի ցու­ցադ­րու­թիւն մը։
Ե­րի­զի պա­րու­նա­կու­թիւ­նը մեծ մա­սով հար­ցազ­րոյց մըն էր՝ լրագ­րո­ղի եւ Հ­րանդ ­­­Տին­քի մի­ջեւ, բայց կը պա­րու­նա­կէր նաեւ ա­նոր կեան­քէն շատ մը մա­սեր, ­­Տին­քի մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը եւ ապ­րե­լա­ձե­ւը ­­­Թուր­քիոյ մէջ։ ­­­Ներ­կայ էին շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վիւ ­­­Պա­րէտ Քհնյ. ­­­Խա­չե­րեան, կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ գա­ղու­թիս ան­դամ­նե­րը։ ­­­Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց մաս­նա­ճիւ­ղի ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. Շ­նոր­հիկ ­­­Պա­լաթ­լեան։ Ան ը­սաւ, թէ շարք մը ե­րիզ­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւ­նը կը սկսի մեր ա­կում­բէն ներս եւ այս ե­րե­կոն նո­ւի­ր­­ուած է Հ­րանդ ­­­Տին­քի յի­շա­տա­կին, 10 տա­րի­ներ իր սպա­նու­թե­նէն ետք։
Ա­պա՝ վար­չու­թեան ան­դամ ընկ. ­­­Մա­րի­նէ ­­­Վա­սի­լեան կար­դաց Հ­րանդ ­­­Տին­քի կեն­սագ­րա­կա­նը եւ խնդրեց մէկ վայր­կեա­նի յոտն­կայս լռու­թեամբ յար­գել իր յի­շա­տա­կը։
Այս շատ լաւ պատ­րաս­տո­ւած ե­րի­զը ո­գե­ւո­րեց ու գո­հու­նա­կու­թիւն պատ­ճա­ռեց բո­լոր ներ­կա­նե­րուն։ Յա­ջոր­դեց հիւ­րա­սի­րու­թիւն։

Զ. Ա.