­Մի­ջազ­գա­յին հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեան մը հա­մա­ձայն՝ աշ­խար­հի լա­ւա­գոյն քա­ղաք­նե­րու վար­կան­շա­յին ցու­ցա­կին մէջ Ե­րե­ւան գրա­ւած է 172րդ ­տե­ղը, հա­րե­ւան Վ­րաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք ­Թիֆ­լի­սը՝ 187րդ ­տե­ղը, Ատր­պէյ­ճա­նի մայ­րա­քա­ղաք ­Պա­քուն՝ 196րդը:
Աշ­խար­հի լա­ւա­գոյն քա­ղաք­նե­րու հնգեա­կին մէջ են ­Վիեն­նան, ­Զիւ­րի­խը, Օք­լըն­տը, ­Միւ­նի­խը եւ ­Վան­քու­վը­րը: