Կի­րա­կի՝ 26 ­Մար­տին, Հ. Գթ. ­Խա­չի Ա­լեք­սանդ­րու­պոլ­սոյ «Ե­րե­ւան» մաս­նա­ճիւ­ղի նո­րըն­տիր վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, «­Տա­րօ­նեան» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նարկ մը, նո­ւի­րո­ւած՝ ­Կա­նանց Օ­րուան:
­Ձեռ­նար­կը իւ­րօ­րի­նակ ձե­ւով ծաղ­կեց­րին հիւ­սի­սա­յին շրջան­նե­րում յայտ­նի հայ երգ ու պա­րի կա­տա­րող­ներ Ար­մէն Ա­ղի­նեան, ­Վա­նիկ ­Սարգ­սեան, Ս­րապ ­Վար­դա­նեան եւ ­Գէորգ ­Գէոր­գեան:
­Բաց­ման խօսքն ա­ռաւ ա­տե­նա­պե­տու­հի ըն­կե­րու­հի ­Մա­րիամ ­Փե­տե­ւո­տեան բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լով բո­լո­րին, յայտ­նե­լով իր ե­րախ­տի­քը ներ­կայ գտնո­ւող շուրջ 80 հայ­րե­նա­կից­նե­րին, ինչ­պէս նաեւ շնոր­հա­ւո­րեց կա­նանց եւ աղ­ջիկ­նե­րի տօ­նը՝ մաղ­թե­լով ա­մե­նայն բա­րիք: Ինչ­պէս նաեւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ե­րա­ժիշտ-կա­տա­րող­նե­րին, ո­րոնք սի­րա­յօ­ժար յանձն ա­ռան գե­ղեց­կաց­նել ձեռ­նար­կը:
Այ­նու­հե­տեւ, իւ­րա­քան­չիւր կնոջ նո­ւի­րո­ւե­ցաւ մէ­կա­կան ծա­ղիկ եւ հա­ւա­քո­ւած ժո­ղո­վուր­դը վա­յե­լեց ­Միու­թեան կող­մից պատ­րաս­տո­ւած հիւ­րա­սի­րու­թիւ­նը:
­Յայ­տա­գի­րը գե­ղեց­կաց­րե­ցին նաեւ մաս­նա­ճիւ­ղի ըն­կե­րու­հի Աշ­խէն ­Սե­թո­յեա­նի գրո­ւած բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րով՝ նո­ւի­րո­ւած մայ­րե­րին, ո­րոնք կար­դաց ըն­կե­րու­հի ­Գա­յեա­նէ ­Դաւ­թեան:
Ու­րախ մթնո­լոր­տով շա­րու­նա­կո­ւեց եւ ա­ւար­տո­ւե­ցաւ ձեռ­նար­կը՝ միու­թիւ­նը ար­ժա­նաց­նե­լով ա­մե­նա­բարձր գնա­հա­տան­քին:

ԹՂԹԱԿԻՑ