Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմ­նադ­րու­թեան պան­ծա­լի 100ա­մեա­կի կա­րե­ւո­րա­գոյն մի­ջո­ցա­ռում­նե­րէն մէ­կը կը հան­դի­սա­նայ 11րդ Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան բա­նա­կու­մը, որ տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ 19էն 28 Յու­լիս եր­կա­րող ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցի ըն­թաց­քին՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ։
Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի 20 հո­գի­նոց պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը կը մաս­նակ­ցի բա­նա­կու­մին, մօտ եր­կու շաբ­թո­ւան տե­ւո­ղու­թեամբ՝ միաս­նա­բար ըլ­լա­լու հա­մար Հա­յաս­տա­նի եւ սփիւռ­քի բո­լոր գա­ղութ­նե­րէն հա­րիւ­րա­ւոր Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան հա­յոր­դի­նե­րու հետ եւ տո­գո­րո­ւե­լու միու­թեան 100ա­մեայ ո­գիով եւ կեն­սու­նա­կու­թեամբ։
Այս ա­ռի­թով, Յու­նա­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց յա­տուկ ե­րե­կոյ մը, ո­րու ըն­թաց­քին ե­ղաւ դրօ­շակ­նե­րու յանձ­նու­մը պա­տո­ւի­րա­կու­թեան՝ նախ­քան մեկ­նու­մը դէ­պի Հա­յաս­տան։ Այս­պէ՛ս, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 17 Յու­լիս 2018ի ե­րե­կո­յեան, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ, ներ­կայ ե­ղան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան քոյ­րերն ու եղ­բայր­նե­րը՝ ի­րենց տա­րազ­նե­րով եւ դրօ­շակ­նե­րով։ Ե­լոյ­թը կը վա­յե­լէր յու­նա­հա­յոց ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեա­նի բարձր ներ­կա­յու­թիւ­նը՝ իր կող­քին ու­նե­նա­լով յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. Պօ­ղոս Չո­լա­քեա­նը եւ Հ­րայր Ա­ւագ Քա­հա­նայ Նի­կո­լեա­նը։ Ա­նակն­կալ կեր­պով ներ­կայ ե­ղաւ նաեւ Յու­նաս­տա­նի եւ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ եր­կա­րա­մեայ Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան սկաուտ-խմբա­պետ եղբ. Ար­շամ Օ­հան­նէս, որ հի­ւրա­բար կը գտնո­ւէր Ա­թէնք։
Ե­լոյ­թին մաս­նակ­ցե­ցան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան Խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը, Ա­թէն­քի եւ Գո­քի­նիոյ Ս­կաու­տա­կան Խոր­հուրդ­նե­րու ան­դամ­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տը։
Բա­ցու­մը կա­տա­րեց Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ եղբ. Յա­կոբ Ե­դի­մեան, որ բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց բո­լո­րին եւ վար­չու­թեան ա­նու­նով իր գնա­հա­տան­քը փո­խան­ցեց բա­նա­կու­մին մաս­նակ­ցող բո­լոր ան­դամ­նե­րուն։ Ան յայտ­նեց, թէ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը նե­ցուկ կը կանգ­նի սկաու­տա­կան գոր­ծու­նէու­թեան եւ իր յոյ­սը յայտ­նեց, թէ սոյն բա­նա­կու­մի յու­նա­հայ պա­տո­ւի­րա­կու­թեան մաս­նակ­ցու­թիւ­նը խթան պի­տի ըլ­լայ՝ սկաու­տա­կան ա­ւե­լի ծա­ւա­լուն գոր­ծու­նէու­թեան հա­մար գա­ղու­թէն ներս։
Այ­նու­հե­տեւ իր խօս­քը ուղ­ղեց Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. Պօ­ղոս Չո­լա­քեան, որ որ­պէս ան­ցեա­լի սկաու­տա­պետ, իր խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը ար­տա­յայ­տեց բա­նա­կու­մին մեր տղոց մաս­նակ­ցու­թեան հա­մար։ Ան շեշ­տեց, թէ եր­կու Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան բա­նա­կում­ներ տե­ղի ու­նե­ցան Յու­նաս­տա­նի մէջ, իսկ կա­րե­ւո­րու­թեամբ շեշ­տեց Ա. բա­նա­կու­մի կազ­մա­կերպ­ման նա­խա­ձեռ­նու­թեան պատ­մա­կա­նը՝ 1978ին Ա­թէն­քի մէջ։ Իր կար­գին բա­րի յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց պա­տո­ւի­րա­կու­թեան եւ գնա­հա­տեց սկաուտ­նե­րը եւ ա­նոնց աս­տի­ճա­նա­ւոր­նե­րը։ Գ­նա­հա­տան­քի խօսք եւ իր խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը փո­խան­ցեց նաեւ եղբ. Ար­շամ Օ­հան­նէս։
Իր հայ­րա­կան պատ­գա­մը հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ փո­խան­ցե­լու Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան Հայ­րը, որ կուռ խօս­քով մը վեր ա­ռաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմ­նադ­րու­թեան 100րդ տա­րե­դար­ձը եւ կա­րե­ւո­րու­թեամբ ընդգ­ծեց այս տա­րե­դար­ձին առ­թիւ կազ­մա­կեր­պո­ւած հա­մա­գա­ղու­թա­յին բա­նա­կու­մը՝ հայ­րե­նի­քի մէջ։ Սր­բա­զան Հայ­րը յա­տուկ կեր­պով նշեց միու­թեան ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը, որ իր գո­յու­թեան տաս­նա­մեակ­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն կո­չո­ւած է հայ մար­դը եւ տի­պար հա­յոր­դին կազ­մա­ւո­րե­լու՝ ընդգ­ծե­լով, թէ այս բա­նա­կում­նե­րը եւս կու գան ի­րենց կա­րե­ւոր ներդրու­մը ու­նե­նա­լու։ Ան անդ­րա­դար­ձաւ ան­դարձ մեկ­նած միու­թեան բո­լոր այն ան­դամ­նե­րուն, ո­րոնք ա­մէն բա­նէ վեր դա­սե­ցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի ծաղ­կու­մը եւ ա­նոր վսեմ նպա­տակ­նե­րը եւ ո­րոնց ջան­քե­րով այ­սօր Հ.Մ.Ը.Մ.ը կեն­սու­նակ կը շա­րու­նա­կէ մնալ յու­նա­հայ գա­ղու­թէն ներս։ Ան շեշ­տեց մաս­նակ­ցող բո­լոր սկաուտ­նե­րուն, թէ ի­րենց աչ­քե­րով հան­գու­ցեալ ան­դամ­նե­րը կը դի­տեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի վե­րել­քը եւ պա­տո­ւա­բեր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։
Ա­պա տե­ղի ու­նե­ցաւ յա­տուկ ա­րա­րո­ղու­թիւն մը, ո­րու ըն­թաց­քին Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան Հայ­րը օրհ­նեց պա­տո­ւի­րա­կու­թեան դրօ­շակ­նե­րը եւ ան­դամ­նե­րը՝ ի­րենց խմբա­պետ­նե­րով, ա­պա բա­րի երթ մաղ­թեց մեր սկաուտ­նե­րուն։ Նաեւ, ան իր գնա­հա­տան­քի խօս­քը ուղ­ղեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան եւ Ս­կաու­տա­կան Խոր­հուրդ­նե­րուն։
Ե­լոյ­թի ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցան հիւ­րա­սի­րու­թիւն եւ մտեր­միկ զրոյց։
Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը այժմ ար­դէն կը գտնո­ւի Հա­յաս­տան եւ իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէ 11րդ Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան բա­նա­կու­մին։

Թղ­թա­կից