Կի­րա­կի 2 Յու­լիս 2023-ին, Գո­քի­նիոյ Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յըն­թացս Ս. պա­տա­րա­գին տե­ղի ու­նե­ցաւ դպի­րի ձեռ­նադ­րու­թիւն, Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Գերշ. Տ. Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեա­նի ձե­ռամբ։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը, գնա­հա­տե­լով Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ նո­ւի­րեալ դպրա­պետ պրն. Քե­րոբ Է­քի­զեա­նի զաւ­կին՝ Կա­րէն Է­քի­զեա­նի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ հե­տե­ւո­ղա­կան ներ­կա­յու­թիւ­նը, ա­ռա­ւել եւս ծա­ռա­յե­լու ո­գին, ո­րո­շած էր զինք ձեռ­նադ­րել դպիր։
Ս. պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. Պա­րէտ քհնյ. Խա­չե­րեան, նա­խա­գա­հու­թեամբ Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր։ Եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րեց ե­կե­ղեց­ւոյ դպրաց դա­սը, խմբա­վա­րու­թեամբ պրն. Քե­րոբ Է­քի­զեա­նի։ Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնո­ւե­ցան Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. Թագ­ւոր Յո­վա­կի­մեան եւ գնա­հա­տե­լի թի­ւով հա­ւա­տա­ցեալ­ներ։
Ս. պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին, քա­րո­զէն ա­ռաջ, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը յա­տուկ զգես­տա­ւո­րու­մով ա­տեա­նին մէջ բազ­մե­ցաւ իր գա­հին վրայ։ Իսկ Կա­րէն Է­քի­զեան Սր­բա­զան հօր դի­մաց ծուն­կի ե­կաւ, Հայց. Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ կա­նո­նին հա­մա­ձայն դպի­րի աս­տի­ճան ստա­նա­լու։ Սր­բա­զան հօր տնօ­րի­նու­մով, խար­տա­ւի­լա­կու­թիւ­նը ստանձ­նեց դպրա­պետ պրն. Քե­րոբ Է­քի­զեան։ Ա­րա­րո­ղա­կար­գին հա­մա­ձայն, ձեռ­նադ­րիչ Սր­բա­զան Հայ­րը յա­տուկ ա­ղօթք­նե­րով օգ­տա­գոր­ծեց մկրա­տը, Սաղ­մո­սա­գիր­քը, ա­ւե­լը, բա­նա­լին, Ճա­շոց գիր­քը, Մաշ­տո­ցը, մո­մա­կա­լը եւ բա­ժա­կա­մա­նը։ Այս­պի­սով ան ար­տօ­նու­թիւն տո­ւաւ նոր ձեռ­նադ­րո­ւող դպի­րին, ե­կե­ղե­ցիէն ներս վե­րոն­շեալ սպաս­նե­րը օգ­տա­գոր­ծե­լով իր ծա­ռա­յու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լու։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը ա­պա հան­դէս ե­կաւ իր քա­րո­զով։
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը նշեց, թէ ե­կե­ղեց­ւոյ կեան­քին մէջ, ձեռ­նադ­րու­թեան իւ­րա­քան­չիւր ա­ռիթ, Ս. Հո­գիի ներ­գոր­ծու­թեան եւ շնորհ­նե­րու բաշխ­ման ա­ռինք­նող ա­ռիթ է։ Հայ Ե­կե­ղեց­ւոյ նուի­րա­պե­տա­կան կար­գե­րու հա­մա­ձայն, ե­կե­ղե­ցա­կան ծա­ռա­յու­թեան նո­ւի­րեալ­նե­րը, պա­տա­հա­կան ան­ձեր չեն, ա­նոնք ե­կե­ղեց­ւոյ իշ­խա­նու­թեան կող­մէ ծա­նօթ, ըն­դու­նո­ւած եւ օրհ­նու­թիւ­նը ստա­ցած ան­ձեր են։
Դ­պի­րի ձեռ­նադ­րու­թիւ­նը, փոքր աս­տի­ճան ըլ­լա­լով հան­դերձ, ե­կե­ղեց­ւոյ ծա­ռա­յու­թեան նո­ւի­րեալ­նե­րուն շար­քին նոր շունչ եւ նոր սե­րուն­դի շա­րու­նա­կու­թեան ու­րա­խու­թեան զգա­ցու­մը կու տայ։ Կա­րէն Է­քի­զեա­նի դպի­րի ձեռ­նադ­րու­թիւ­նը քա­նի մը ու­րա­խա­լի ե­րե­ւոյթ­ներ կը պար­զէ։
Ե­կե­ղեց­ւոյ ծա­ռա­յու­թեան նո­ւի­րեալ­նե­րու մէջ, պա­տա­նի Կա­րէ­նին մուտ­քը ե­րէց սե­րուն­դին կող­քին, նոր սե­րուն­դին պատ­րաս­տու­թեան եւ յա­ջոր­դու­թեան յու­սա­լի ե­րե­ւոյթ է։
Դ­պիր Կա­րէ­նին հայր ու ե­կե­ղեց­ւոյ դպրա­պետ Քե­րոբ սրկ. Է­քի­զեա­նի խար­տա­ւի­լակ ըլ­լա­լը, հօր դե­րա­կա­տա­րու­թեան խորհր­դան­շա­կան գե­ղե­ցիկ պատ­կեր է, անձ­նա­կան օ­րի­նա­կով քա­ջա­լե­րե­լու եւ ա­ռաջ­նոր­դե­լու իր զա­ւա­կը դէ­պի գա­ղու­թի կեան­քի մաս­նակ­ցու­թիւն։
Այ­սու­հե­տեւ, դպիր Կա­րէ­նին յանձ­նա­ռու­թեամբ պի­տի լրա­նայ սուրբ պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին ճա­շու ըն­թեր­ցո­ւած­նե­րուն բաց­թո­ղու­մը, ըն­թեր­ցո­ղի պա­կա­սի պատ­ճա­ռով։ Եւ ո­րուն իբ­րեւ տե­սա­նե­լի ար­տա­յայ­տու­թիւն, ա­հա­ւա­սիկ ձեր բո­լոր ներ­կա­յու­թեան, դպիր Կա­րէ­նին կը նո­ւի­րենք, մեր ե­կե­ղեց­ւոյ Կի­րա­կի օ­րե­րու ճա­շու ըն­թեր­ցո­ւած­նե­րու յա­տուկ գիր­քը, որ­պէս­զի ա­մէն Կի­րա­կի պատ­րաս­տո­ւած եւ վա­յել­չօ­րէն կար­դայ ըն­թեր­ցո­ւած­նե­րը։
Այս­տեղ նաեւ տե­սա­նե­լի կը դառ­նայ հայ դպրո­ցին դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը մեր հա­ւա­քա­կան կեան­քէն ներս։ Դ­պիր Կա­րէն շրջա­նա­ւարտ է Հ.Կ.Խա­չի «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին նա­խակր­թա­րա­նէն։ Հայ դպրո­ցէն շրջա­նա­ւարտ­նե­րը պէտք է քա­ջա­լե­րել որ ի­րենց ստա­ցած հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թիւ­նը ար­դիւ­նա­ւո­րեն ազ­գա­յին կեան­քէն ներս։
Գո­քի­նիոյ Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղե­ցին իր ժո­ղո­վուր­դով, ե­կե­ղե­ցա­կան, կրթա­կան ու ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րով ծա­նօթ է որ­պէս ազ­գա­յին ա­ւանդ­նե­րը եւ սկզբունք­նե­րը պահ­պա­նող շրջան։
Ա­ւար­տին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նը գնա­հա­տեց եւ շնոր­հա­ւո­րեց Կա­րէ­նին՝ Ս. Յա­կոբ Ե­կե­ղեց­ւոյ ըն­տա­նի­քին միա­նա­լու ու­րա­խա­լի ե­րե­ւոյ­թը։ Ինչ­պէս նաեւ շնոր­հա­ւո­րեց եւ գնա­հա­տեց Կա­րէ­նին ծնող­քը՝ Քե­րոբ եւ Լու­սի է­քի­զեաննե­րը, ո­րոնք ի­րենց զա­ւակ­նե­րուն դաս­տիա­րակու­թեան ա­չա­լուրջ հե­տե­ւող մեր ծնող­նե­րուն մաս կը կազ­մեն։
Քա­րո­զի ա­ւար­տին, Սր­բա­զան Հայ­րը յայտ­նեց, թէ Կի­րա­կի, 2 Յու­լի­սը մեր բո­լո­րին հա­մար յա­տուկ օր մըն է։ Այդ օր, Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման 28-րդ տա­րե­դար­ձի օրն է։ Այդ ու­րախ ա­ռի­թով, Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի ո­րո­շու­մով, Թե­մի մեր բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կա­տա­րո­ւի «­Հայ­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք»։ Ա­պա ան անդ­րա­դար­ձաւ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի բե­ղուն ծա­ռա­յու­թեան ու բա­ցա­ռիկ ար­ժա­նիք­նե­րուն մա­սին։ Ան յա­տուկ կեր­պով ար­ժե­ւո­րեց Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի հո­գե­ւո­րա­կա­նի, մտա­ւո­րա­կա­նի, ու­սու­ցի­չի, աս­տո­ւա­ծա­բա­նի, ազ­գա­յին գոր­ծի­չի, ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին խոր­հուր­դէն ներս կա­րող հա­մադ­րո­ղի եւ մի­ջազ­գա­յին ամ­պիոն­նե­րու վրայ ճար­տար դա­սա­խօ­սի իւ­րա­յատ­կու­թիւն­նե­րը։ Ա­ւար­տին, Ա­ռաջ­նորդ Սրբա­զան հայ­րը, յա­նուն Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց թե­մին, քա­ջա­ռող­ջու­թիւն եւ բե­ղուն ծա­ռա­յու­թիւն մաղ­թեց Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տին։ Ետ­քը, ան Ս. խո­րան բարձ­րա­ցաւ եւ պա­տա­րա­գիչ քա­հա­նայ հօր հետ կա­տա­րեց «­Հայ­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք»ի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։
Ս. պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ներ­կայ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը ջեր­մօ­րէն շնոր­հա­ւո­րե­ցին Կա­րէն Է­քի­զեա­նը, մաղ­թե­լով բե­ղուն ծա­ռա­յու­թիւն։ Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­յին խոր­հուրդն ու Տիկ­նանց մար­մի­նը եւս, ի­րենց կար­գին շնոր­հա­ւո­րե­ցին Կա­րէ­նը եւ յանձ­նե­ցին ա­նոր գե­ղե­ցիկ նո­ւէր մը։

ԹՂԹԱԿԻՑ