­Հինգ­շաբ­թի՝ 8 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, Հ.Հ. ­Յու­նաս­տա­նի մէջ դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նը եւ հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան բա­րե­կա­մու­թեան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ ե­րես­փո­խան­նե­րուն հետ։
­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին, ­Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նը լայ­նօ­րէն պար­զա­բա­նեց ստեղ­ծո­ւած ներ­կայ վի­ճա­կը եւ շեշ­տեց, որ ­Հա­յաս­տան եւ Ար­ցախ կը կռո­ւին ատր­պէյ­ճա­նա­կան բա­նա­կին եւ ա­հա­բե­կիչ վարձ­կան­նե­րուն դէմ, պաշտ­պա­նե­լով պատ­մա­կա­նօ­րէն հայ ժո­ղո­վուր­դին պատ­կա­նող հո­ղե­րու ամ­բող­ջու­թիւ­նը։
­Հան­դի­պու­մին ներ­կայ ե­ղան եւ յա­տուկ ու­շադ­րու­թեամբ դես­պա­նի խօս­քը լսե­ցին յանձ­նա­խումբի ա­տե­նա­պետ ­Տի­միթ­րիս ­Մար­քո­փու­լոս, փո­խա­տե­նա­պետ ­Նի­նա ­Քա­սի­մա­թի, ան­դամ­ներ Ս­թաւ­րոս Ա­րա­խո­վի­թիս եւ ­Ռալ­լիա Խ­րիս­թի­տու։
­Յոյն ե­րես­փո­խան­նե­րը ի­րենց ամ­բող­ջա­կան զօ­րակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նե­ցին հայ ժո­ղո­վուր­դին եւ նշե­ցին հրա­դա­դա­րի ան­մի­ջա­կան կի­րարկ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը, ա­պա Ե.Ա.Հ.Կ.ի մնա­յուն խոր­հուր­դի նիս­տի գու­մար­ման կա­րե­ւո­րու­թիւնն ու Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րու ծա­ւա­լու­մը շրջա­նին մէջ կա­յու­նու­թիւն հաս­տա­տե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

«Լ.Ղ. հա­կա­մար­տու­թեան գօ­տիին վրայ ռազ­մա­կան
գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու ար­տա­քին հրահ­րու­մը պէտք է դադ­րի».
­
Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ

­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քիս, ­Հինգ­շաբ­թի 8 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, Ա­թէն­քին մէջ, ՆԱԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Ս­տոլ­տեն­պեր­կի հետ կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն ժա­մա­նակ, անդ­րա­դար­ձաւ  ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան գօ­տիին վրայ ստեղ­ծո­ւած ի­րադ­րու­թեան։
­Վար­չա­պետ ­Մի­ցո­թա­քիս յայտ­նեց է, որ ՆԱԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րին հետ քննար­կե­ցին ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի շուրջ ստեղ­ծո­ւած մտա­հո­գիչ եւ ող­բեր­գա­կան զար­գա­ցում­նե­րը, շա­րու­նա­կո­ւող ա­րիւ­նա­հե­ղու­թիւ­նը, որ բա­ցի մարդ­կա­յին տե­սա­կե­տէն, կ­՚ա­պա­կա­յու­նաց­նէ ամ­բողջ տա­րա­ծաշր­ջա­նը:
«­Մենք բո­լոր ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու ան­յա­պաղ դադ­րեց­ման կողմ­նա­կից ենք։ ­Պետք է կանգ առ­նեն նաեւ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը հրահ­րող ար­տա­քին մի­ջամ­տու­թիւն­նե­րը: ­Մենք կը սա­տա­րենք ­Մինս­քի խում­բի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րու զի­նա­դա­դա­րի եւ խա­ղաղ գոր­ծըն­թա­ցը վերսկ­սե­լու կո­չե­րուն», ընդգ­ծած է ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տը: