­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի՝ ա­ւե­լի քան հինգ տա­րի­նե­րու պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան ա­ւար­տին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 27 ­Հոկ­տեմ­բեր 2021-ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի նստա­վայ­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ հայ­րե­նի պե­տու­թեան դի­ւա­նա­գի­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի ող­ջեր­թի ե­րե­կոն։ Ե­լոյ­թը ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ հա­մա­կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէին, ինչ­պէս նաեւ ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան եւ Հ.Կ.Խաչի Շրջ. վարչութեան։ ­Ներ­կայ ե­ղան Հ.Կ.­Խա­չի, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի եւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի Շրջ. վար­չու­թիւն­նե­րը, Հայ դատի ներկայացուցիչը, «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի խմբագ­րու­թիւ­նը եւ Կ.Կ.-ի նախ­կին ան­դամ­ներ։
Ե­րե­կո­յի բա­ցու­մը կա­տա­րեց Հ.Յ.Դ. Կ.Կ.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան, որ հան­գա­մա­նօ­րէն նշեց դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան բե­ղուն շրջա­նը, հայ-յու­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման մէջ իր ու­նե­ցած ներդ­րու­մը, յու­նա­հայ գա­ղու­թի գոր­ծօն­նե­րու հետ իր ստեղ­ծած գոր­ծակ­ցա­կան ո­գին, որ սա­տա­րեց ­Հայ դա­տի եւ այլ հիմ­նա­կան խնդիր­նե­րու մէջ սերտ գոր­ծակ­ցու­թեան։ Անդ­րա­դար­ձաւ վեր­ջին տա­րո­ւան ըն­թաց­քին՝ ար­ցա­խեան պա­տե­րազ­մին եւ ան­կէ ետք գեր­լա­րո­ւած ճի­գե­րուն, ո­րոնք գոր­ծադրուե­ցան դես­պա­նին կող­մէ յու­նա­կան կող­մը ի­րա­զե­կե­լու հա­մար Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցի եւ մեր հայ­րե­նի­քին հան­դէպ գոր­ծադ­րո­ւած յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թեան հե­տե­ւանք­նե­րուն առն­չու­թեամբ։ Ըն­կե­րու­հին բա­րի երթ մաղ­թեց դես­պա­նին, յոյս յայտ­նե­լով թէ ա­պա­գա­յին դար­ձեալ գոր­ծակ­ցու­թեան ճամ­բա­ներ պի­տի բա­ցո­ւին դես­պա­նին եւ յու­նա­հա­յու­թեան մի­ջեւ։
­Յա­ջոր­դա­բար, իր հայ­րա­կան խօս­քը փո­խան­ցեց ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նոր­դը, որ մէկ առ մէկ թո­ւեց հայ դի­ւա­նա­գէ­տին ար­ժա­նիք­նե­րը, իր բա­րե­համ­բոյր նկա­րա­գիրն ու ըն­տա­նե­կան ար­ժէք­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ իր ձեռք ձգած կա­րե­ւոր փոր­ձա­ռու­թիւ­նը որ­պէս Հ.Հ. նա­խա­գա­հի ա­րա­րո­ղա­կար­գի պետ, որ­պէս դես­պան ­Քո­ւէյ­թի մէջ, ինչ­պէս նաեւ իր դի­ւա­նա­գի­տա­կան այլ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք հան­դի­սա­ցան իր յա­ջող պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան ե­րաշ­խիք­նե­րը։ Սր­բա­զան հայ­րը մաս­նա­ւո­րա­պէս ծան­րա­ցաւ դես­պա­նի եւ Ազ­գա­յին իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ ստեղ­ծո­ւած գոր­ծակ­ցա­կան ո­գիին ու հաս­կա­ցո­ղու­թեան վրայ։ Ան ալ իր կար­գին դես­պա­նին մաղ­թեց նոր ու յա­ջող հո­րի­զոն­ներ իր ա­պա­գայ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րուն մէջ, ի խնդիր հայ­րե­նի­քի վե­րել­քին ու բար­գա­ւաճ­ման։
­Յա­ջոր­դեց Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պ. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեա­նի խօս­քը, որ յատ­կան­շա­նա­կա­նօ­րէն վեր ա­ռաւ դես­պա­նի ըն­տա­նե­կան ա­կունք­նե­րէն ե­կող իր ազ­նո­ւու­թեան, գի­տա­կան պատ­րաս­տու­թեան, գի­տե­լիք­նե­րու լայն դաշ­տի եւ դի­ւա­նա­գի­տա­կան շփում­նե­րը յա­ջո­ղու­թեամբ պսա­կե­լու կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը։ Ան նշեց, թէ եր­կուս­տեք ե­ղած գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը պտղա­բեր ու ար­դի­նա­ւէտ ե­ղաւ։
Ար­տա­յայ­տո­ւած խօս­քե­րէն զգա­ցո­ւած ըլ­լա­լով, դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան ջերմ խօս­քե­րով ար­տա­յայ­տո­ւե­ցաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի եւ ա­նոր գոր­ծօն­նե­րուն հետ ու­նե­ցած յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ գոր­ծակ­ցու­թեան մա­սին։ Ան շեշ­տեց, թէ բո­լոր պա­րա­գա­նե­րուն հեշտ ե­ղաւ ծրա­գիր­նե­րու ամ­բող­ջա­ցու­մը, ազ­գա­յին կա­րե­ւոր հիմ­նախն­դիր­նե­րու մէջ միաս­նա­բար գոր­ծե­լու ո­գին։ ­Դես­պա­նը, յա­տուկ կա­րե­ւո­րու­թեամբ մատ­նան­շեց միաս­նա­կու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը, որ պէտք է յատ­կան­շէ գա­ղու­թա­յին գոր­ծու­նէու­թիւ­նը, որ­պէս կա­րե­ւոր մէկ օ­ղա­կը ­Հա­յաս­տան-Ս­փիւռք ան­քակ­տե­լի շղթա­յին։ Ան իր շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նեց ներ­կայ բո­լոր կա­ռոյց­նե­րուն, իր ան­ձին ու պաշ­տօ­նին հան­դէպ ցու­ցա­բե­րած ջեր­մու­թեան եւ գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար։
­Յա­ջոր­դեց յու­շա­նո­ւէր­նե­րու տու­չու­թիւն, այս­պէս՝ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հօր ձե­ռամբ դես­պա­նը ստա­ցաւ գա­ղու­թին կող­մէ յու­շա­տախ­տակ մը, վրան ար­ձա­նագ­րո­ւած ըլ­լա­լով գա­ղու­թի ե­րախ­տա­գի­տու­թիւ­նը իր ան­ձին հան­դէպ։ Ա­պա, Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ընկ. ­Լի­զա Ա­ւա­գեան դես­պա­նին նո­ւի­րեց Հ.Օ.Մ.-ի կող­մէ պատ­րաս­տո­ւած ար­ծա­թեայ յու­շա­նո­ւէր մը։
Ե­րե­կո­յի ըն­թաց­քին ինք­նա­բուխ ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րով հան­դէս ե­կան Շրջա­նա­յին վար­չու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, «Ազատ Օր»ը եւ պա­տաս­խա­նա­տու մար­մի­նին մէջ ան­ցեա­լին պաշ­տօ­նա­վա­րած ու դես­պա­նին հետ գոր­ծակ­ցած ըն­կեր­ներ, ո­րոնք մատ­նան­շե­ցին դես­պա­նի ու­նե­ցած ներդ­րու­մը հայ-յու­նա­կան միջ­պե­տա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան, Ար­ցա­խի վրայ շղթա­յա­զեր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ յու­նա­կան զօ­րակ­ցու­թեան եւ գա­ղու­թին հետ գոր­ծակ­ցու­թեան սերտ մթնո­լոր­տին։
­Խօս­քե­րու ա­ւար­տին, դես­պա­նը ան­գամ մը եւս ար­տա­յայ­տո­ւե­լով, իր ջերմ զգա­ցում­նե­րը ար­տա­յայ­տեց եւ շեշ­տեց, թէ ո՛ր պաշ­տօ­նին վրայ ալ գտնո­ւի ա­պա­գա­յին, ինք պատ­րաստ է իր ներդրու­մը ու­նե­նա­լու յու­նա­հայ գա­ղու­թին հա­մար։
­Հիւ­րա­սի­րու­թեան ջերմ ու մտեր­միկ մթնո­լոր­տի ըն­թաց­քին, դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան ա­ռիթ ու­նե­ցաւ բո­լոր ներ­կա­նե­րուն հետ զրու­ցե­լու, վեր­յի­շե­լով յատ­կան­շա­կան դրո­ւագ­ներ յու­նա­հա­յու­թեան հետ ու­նե­ցած կա­պե­րէն։
Բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րը ան­հա­տա­բար բա­րի երթ եւ նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­ներ մաղ­թե­ցին դես­պա­նին, յու­սա­լով թէ ա­պա­գա­յին հայ­րե­նի հո­ղին վրայ կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ դար­ձեալ հան­դի­պիլ։