­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան հե­տե­ւեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ ­Ճօ ­Պայ­տը­նի կող­մէ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման ա­ռի­թով։
«­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րի նա­խա­գահ ­Ջօ ­Բայ­դե­նը պաշ­տօ­նա­պէս ճա­նա­չեց ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը եւ դա­տա­պար­տու­մը հա­մա­մարդ­կա­յին խնդիր է:
Ող­ջու­նում ենք նա­խա­գահ ­Բայ­դե­նի կող­մից ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան տա­րե­լի­ցին նո­ւի­րո­ւած ու­ղեր­ձը, ո­րով Ա.Մ.Ն. նա­խա­գա­հը յստակ մատ­նան­շում է 20-րդ ­դա­րի սկզբին հայ ժո­ղովր­դին բա­ժին հա­սած զան­գո­ւա­ծա­յին ոճ­րա­գոր­ծու­թեան սահ­մա­նու­մը՝ որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն:
­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան դժո­ւա­րին օ­րե­րին ա­մե­րի­կեան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը եւ ժո­ղո­վուրդն ան­շա­հախն­դիր օգ­նու­թիւն են ցու­ցա­բե­րել եւ մա­հո­ւան ճի­րան­նե­րից փրկել բազ­մա­թիւ մարդ­կա­յին կեան­քեր:
Ն­շենք, որ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճա­նա­չող եւ դա­տա­պար­տող բա­նա­ձե­ւեր են ըն­դու­նո­ւել 2019 թո­ւա­կա­նին Ա.Մ.Ն. ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տի եւ ­Սե­նա­տի կող­մից:
­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րի կող­մից ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեանն ուղ­ղո­ւած պա­հան­ջո­ւած ու­ղերձ է, ո­րը վե­րա­հաս­տա­տում է մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րում մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րի եւ ար­ժէք­նե­րի ա­ռաջ­նայ­նու­թիւ­նը։ Այդ տե­սա­կէ­տից այն քա­ջա­լե­րող եւ ո­գեշն­չող օ­րի­նակ է բո­լոր նրանց հա­մար, ով­քեր ցան­կա­նում են միա­սին կա­ռու­ցել ար­դար եւ հան­դուր­ժող մի­ջազ­գա­յին հա­սա­րա­կու­թիւն։
­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը կա­րե­ւոր է ոչ միայն 1,5 մի­լիոն ան­մեղ զո­հե­րին յար­գան­քի տուրք տա­լու, այ­լեւ նմա­նօ­րի­նակ յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րի կրկնու­թիւ­նը կան­խար­գե­լե­լու հա­մար։
­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հա­մար ճա­նա­չումն ինչ­պէս ճշմար­տու­թեան եւ պատ­մա­կան ար­դա­րու­թեան, այն­պէս էլ անվ­տան­գու­թեան հարց է յատ­կա­պէս ան­ցած տա­րի մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նում տե­ղի ու­նե­ցած ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րի լոյ­սի ներ­քոյ»։