1 ­­Սեպ­տեմ­բե­րին, ­­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­­Դա­ւիթ ­­Տօ­նո­յեան ըն­դու­նած է ­­Հա­յաս­տա­նի մէջ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան Է­վան­կե­լոս ­­Թուր­նա­քի­սը եւ նո­րան­շա­նակ ռազ­մա­կան կցորդ, գնդա­պետ Ե­րա­սի­մոս Աւ­լո­նի­թի­սը:
­­Դա­ւիթ ­­Տօ­նո­յեան ող­ջու­նած է դես­պա­նին՝ պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւն ա­ռա­ջին այ­ցե­լու­թեան հա­մար եւ շնոր­հա­ւո­րած է ռազ­մա­կան կցոր­դին՝ ­­Հա­յաս­տա­նի մէջ ա­ռա­քե­լու­թիւն ստանձ­նե­լու ա­ռի­թով։
­­Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին քննար­կո­ւած են պաշտ­պա­նու­թեան բնա­գա­ւա­ռի հայ-յու­նա­կան երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հետ առն­չո­ւող հար­ցեր, խօ­սա­կից­նե­րը կա­րե­ւո­րած են հա­մա­վա­րա­կով պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րու վե­րա­ցու­մէն յե­տոյ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու ան­յա­պաղ վերս­կու­մը, ինչ­պէն նաեւ բարձր մա­կար­դա­կի փո­խայ­ցե­լու­թիւն­նե­րու եւ քննար­կում­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցու­մը։
Անդ­րա­դարձ ե­ղաւ նաեւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին անվ­տան­գու­թեան հետ առն­չո­ւող հար­ցե­րուն։ ­­Դա­ւիթ ­­Տօ­նո­յեան ներ­կա­յա­ցուց տա­րա­ծաշր­ջա­նէն ներս ո­րոշ դե­րա­կա­տար­նե­րու ծա­ւա­լած ա­պա­կա­ռու­ցո­ղա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու հե­տե­ւան­քով լա­րո­ւա­ծու­թեան ա­ճի ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը: ­­Դես­պան ­­Թուր­նա­քիս, իր հեր­թին, անդ­րա­դար­ձաւ ա­րե­ւե­լան ­­Մի­ջերկ­րա­կա­նի մէջ տի­րող ի­րա­վի­ճա­կին։