­Յար­գե­լի ծխա­կան­ներ ու հա­ւա­տա­ցեալ­ներ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ:
­Մօ­տա­ւո­րա­պէս 90 եր­կար տա­րի­ներ, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղե­ցին, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի կող­քին դար­ձաւ շրջա­նի հա­յու­թեան փա­փա­խուն սիր­տը, ինչ­պէս նաեւ հա­յա­պահ­պան­ման ու գո­յա­տեւ­ման ա­պա­հով խա­րիս­խը։ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղե­ցին իր ծխա­կան­նե­րուն ու ընդ­հան­րա­պէս հա­յոր­դի­նե­րուն մա­տա­կա­րա­րեց հո­գե­ւոր սնունդ ու ազ­գա­յին ո­գի։ Եւ սոյն նուի­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը տա­կա­ւին կը շա­րու­նա­կէ հա­ւատ­քի նոյն զօ­րու­թեամբ եւ հա­մո­զու­մով։
Ինչ­պէս մեր բո­լո­րի բնա­կա­րան­նե­րը, մեր ե­կե­ղե­ցին ալ որ­պէս հո­գե­ւոր ու խորհր­դա­ւոր բնա­կա­րան, ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ կա­րիքն ու­նի նո­րո­գու­թեան կամ շի­նու­թեան։ ­Մօ­տա­ւո­րա­պէս 20 տա­րի­ներ ա­ռաջ կա­տա­րո­ւած նո­րոգ­չա­կան աշ­խա­տան­քը, ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քին բնա­կա­նա­բար սկսաւ խո­նա­ւու­թեան եւ այլ վնաս­նե­րու են­թար­կո­ւիլ։ Այ­սօր այդ վնաս­նե­րը հա­սած են մտա­հո­գու­թեան աս­տի­ճա­նին եւ մեզ կը հար­կադ­րեն նո­րոգ­չա­կան աշ­խա­տան­քի մը նա­խա­ձեռ­նու­թեան։
­Յետ կարգ մը ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու մեր կա­տա­րած դի­մում­նե­րուն եւ ա­պա քննարկ­ման, նո­րո­գու­թիւ­նը պի­տի ար­ժէ մօտ 14.000 եւ­րօ։ ­Նո­րո­գու­թեան ժա­մա­նակ նա­խա­տե­սե­լի է յա­ւե­լեալ նոր աշ­խա­տանք­ներ եւս։
­Թա­ղա­յին խոր­հուրդս ըստ կար­գի, օ­րին սոյն ծրա­գի­րը ման­րա­մասն կեր­պով ներ­կա­յա­ցուց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան եւ ստա­ցաւ հա­ւա­նու­թիւ­նը։
Ուս­տի նկա­տի ու­նե­նա­լով «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դիս տնտե­սա­կան դժո­ւա­րին կա­ցու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ նորգ­չա­կան աշ­խա­տան­քի անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը, ո­րո­շե­ցինք այս առ­թիւ մեր շրջա­նէն ներս կազ­մա­կեր­պել նո­րո­գու­թեան հա­մար յա­տուկ հան­գա­նա­կու­թիւն մը։
Վս­տահ ենք, որ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ծխա­կան­ներն ու հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը, պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան գի­տակ­ցու­թեամբ ու պատ­կա­նե­լիու­թեան խոր զգա­ցու­մով, ի­րենց նիւ­թա­բա­րո­յա­կան մաս­նակ­ցու­թիւ­նը պի­տի բե­րեն ի­րենց հո­գե­ւոր բնա­կա­րա­նին նո­րո­գու­թեան աշ­խա­տան­քին։
­Ձեր նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րը փո­խան­ցե­լու եւ կամ այլ մասն­րա­մաս­նու­թեանց հա­մար կրնաք զան­գել հե­տե­ւեալ թի­ւե­րուն.- ­Գար­լօ ­Գու­յում­ճեան 6944760655, ­Սերգօ Արապեան 6943487470, ­Մէ­րի ­Կոր­կո­տեան 6980305950:

­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ