Ս. Ծննդեան տօնի Գոքինիոյ եւ Նէոս Գոզմոս (Ֆիքս)ի եկեղեցիներու արարողութեանց ժամանակացոյց

0
166

Ս. Ծնունդի Ճրագալոյց

Հինգ­շաբ­թի, 5 ­­Յու­նո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30-ին մար­գա­րէու­թեանց ըն­թեր­ցում­ներ եւ ժա­մը 7։00­ին, Ս. պա­տա­րագ եւ Ս. Ծննդեան նա­խա­տօ­նակ ու Ա­ւե­տում։

Ս. Ծնունդ եւ կարգ Մկրտութեան ու Աստուածայայտնութեան Տեառն Մեռոյ
Յիսուսի Քրիստոսի

Ուր­բաթ, 6 ­­Յու­նո­ւար 2023-­ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. պա­տա­րագ եւ ա­պա ­­Կարգ Մկր­տու­թան ­­Տեառն ­­Մե­րոյ ­­Յի­սու­սի Ք­րիս­տո­սի։
­­Գո­քի­նիա ժա­մը 9։30-ին, ­­Նէոս ­­Գոզ­մոս(­­Ֆիքս) ժա­մը 10:00­ին:

Յիշատակ Մեռելոց

­­Շա­բաթ, 7 ­­Յու­նո­ւար 2023-­ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. պա­տա­րագ ա­պա հո­գե­հան­գիստ։
­­Գո­քի­նիա ժա­մը 9։30­ին, ­­Նէոս ­­Գոզ­մոս(­­Ֆիքս) ժա­մը 10։00-ին:

Գերեզմանօրհնէք

Ս. Ծնն­դեան տօ­նի մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով. Գ­ոք­ին­իոյ ու Ն­էոս Գ­ոզմոս (Ֆ­իքս)ի հոգ­եւ­որ հով­իւն­եր­ը պիտ­ի կատ­ար­են գեր­եզմ­ան­օրհն­էք։
Փ­ափ­աք­ողն­եր­ը կրնան կապ հաստ­ատ­ել ժամ­ադր­ութ­իւն ապ­ահ­ով­ել­ու համ­ար։

Ս. Ծննդեան պատարագ Գարէայի մէջ

Շ­աբ­աթ, 21 Յ­ուն­ու­ար 2023-ի եր­եկ­ոյ­եան ժամ­ը 6։00-ին։

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ