­Դա­տա­պար­տե­լով թուր­քա­զե­րիա­կան յար­ձա­կում­նե­րը Ար­ցա­խի ճա­կա­տին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը յղա­ցու­մը ու­նե­ցաւ յա­տուկ մե­ծա­դիր պաս­տառ­ներ բարձ­րաց­նե­լու մաս­նա­ճիւ­ղի մար­զա­կան խում­բե­րու պաշ­տօ­նա­կան մրցում­նե­րուն ըն­թաց­քին, տե­ղեակ պա­հե­լու հա­մար յոյն հա­սա­րա­կու­թիւ­նը Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին վրայ կա­տա­րո­ւած ոտնձ­գու­թիւն­նե­րուն հա­մար։
Անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին, մաս­նա­ճիւ­ղի բո­լոր մար­զե­րու եւ տար­բեր տա­րիք­նե­րու խում­բե­րը, մրցում­նե­րէն ա­ռաջ ցոյց տո­ւին պաս­տառ­նե­րը եւ ի­րենց զօ­րակ­ցու­թեան ու­ղեր­ձը յղե­ցին Ար­ցա­խի մարտն­չող հա­յու­թեան։ Ն­շենք, որ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը լայն ար­ձա­գանգ գտաւ յու­նա­կան մար­զա­սէր շրջա­նակ­նե­րուն եւ մա­մու­լին մէջ։