­Ձա­խէն աջ՝ Է­լե­նի ­Յով­հան­նի­սեան, Ա­լեքս Է­կեան, ­Վէան ­Մե­լա, Ար­ման ­Սու­քիա­սեան, ­Ման­վել Ե­սա­յեան, ­Մա­րի­տո­րա ­Սի­րի­ղու, ­Ներ­սէս Չ­թէ­յեան, Օ­ֆե­լիա ­Գափ­լա­նեան, ­Հեն­րիկ ­Հա­լա­թեան, ­Ֆի­լիփ Ա­մի­րա­լեան-­Քա­լեն­տե­րի, Ա­նա­հիտ ­Խա­չա­տու­թեան, ­Սե­րա­ֆիմ Ա­մի­րա­լեան-­Քա­լեն­տե­րի, ­Կա­րէն Է­քի­զեան:

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի
ա­ւար­տա­կան­նե­րու վկա­յա­կան­նե­րու բաշխ­ման ե­րե­կո­յին,
տնօ­րէ­նու­հի ­Հայ­կա­նուշ ­Մի­նա­սեա­նի ար­տա­սա­նած խօս­քը

­Շատ սի­րե­լի ա­շա­կերտ­ներ, ծնող­ներ, հիւ­րեր, հան­դի­սա­կան­ներ, գոր­ծա­կից­ներ,
Ար­դիւ­նա­շատ եւ պտղա­բեր տա­րեշր­ջան մը ե­ղաւ 2022-2023-ը։ ­Տա­րեշր­ջան մը, ո­րուն ըն­թաց­քին մեր դպրո­ցին մէջ խան­դա­վա­ռու­թեամբ ըն­դու­նե­ցինք ­Մեծն ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կոս Ա­րամ Ա.­վե­հա­փա­ռը։ ­Ման­կա­պար­տէ­զին եւ նա­խակր­թա­րա­նին դա­սա­րան­նե­րուն ա­շա­կեր­նե­րը հան­դէս ե­կան եր­գե­րով, պա­րե­րով եւ հայ­կա­կան կեն­ցա­ղի պատ­կե­րա­ցուն­մե­րով։ Ինչ­պէս նաեւ՝ ո­գե­կո­չե­ցինք բա­ցա­ռիկ ե­լոյ­թով մը մեզ­մէ ա­նակն­կա­լօ­րէն բաժ­նո­ւած ու­սու­ցիչ ­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նի յի­շա­տա­կը։ Ե­լոյ­թին վեր­ջա­ւո­րու­թեան բա­ցու­մը ը­րինք դպրո­ցին վե­րա­նո­րո­գո­ւած «­Խա­չիկ Ա­պա­րեան» գրա­դա­րա­նին, ո­րուն ծախ­սե­րը հո­գա­ցին հան­գու­ցեալ ու­սու­ցի­չին ըն­կեր­նե­րը։
­Թա­գա­վա­րա­կի հա­մա­ճա­րա­կէն ետք, վե­րա­դար­ձանք դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նի մը բնա­կա­նոն ըն­թաց­քին։ Ա­ռա­ւել, բո­լոր դա­սա­րան­նե­րը ի­րենց ա­ռօ­րեան ճո­խա­ցու­ցին ե­ռա­լե­զու, ինչ­պէս նաեւ մարմ­նակր­թու­թեան դա­սա­պա­հե­րուն հե­տաքրք­րա­կան նո­րա­րար աշ­խա­տա­նոց­նե­րով։ ­Նաեւ Գ. եւ Դ. դա­սա­րան­նե­րուն ա­շա­կերտ­նե­րը ե­րեք ամ­սո­ւան հա­մար, շա­բա­թա­կան հեր­թա­կա­նու­թեամբ, եր­կո­ւա­կան դա­սա­պա­հով, մար­զան­քի դա­սին ծի­րէն ներս մաս­նակ­ցե­ցան լո­ղի դա­սե­րուն ­Նի­քէա­յի «Փ­լա­թոն» լո­ղա­ւա­զա­նին մէջ։
­Խո­րա­պէս մտա­հո­գո­ւած, սա­կայն միա­ժա­մա­նակ հե­տաքրք­րո­ւած Ար­ցա­խի մէջ բռնօ­րէն շրջա­փա­կո­ւած մեր ժո­ղո­վուր­դին վի­ճա­կով, մա­նա­ւանդ մատ­ղաշ սե­րուն­դով, ո­րոնք ի գին ա­մէն զո­հո­ղու­թեան կը պահ­պա­նեն մեր պա­պե­նա­կան հո­ղե­րը, հա­մա­խոր­հուրդ Ս­փիւռ­քի կարգ մը դպրոց­նե­րու հետ, գոր­ծակ­ցե­ցանք եւ ա­շա­կերտ­նե­րը ­Դեկ­տեմ­բե­րին «L.F» ոչ կա­ռա­վա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան մի­ջո­ցով յոյ­սի, հա­ւատ­քի եւ պայ­քա­րի գի­րեր-գծագ­րու­թիւն­ներ ու շա­րադ­րու­թիւն­ներ ղրկե­ցին Ար­ցա­խի տար­բեր դպրոց­նե­րու։ ­Մեր ա­շա­կերտ­նե­րուն գոր­ծե­րը ղրկո­ւե­ցան Ս­տե­փա­նա­կեր­տի Այ­գես­տան դպրո­ցի ի­րենց տա­րե­կից դա­սըն­կեր­նե­րուն, փո­խան­ցե­լով ա­նոնց պատ­գամ՝ թէ մի­նակ չեն։ Ա­նոնց պա­տաս­խա­նը ի­րա­պէս յու­զեց բո­լո­րիս։
Այս տա­րի ալ, ինչ­պէս վեր­ջին տա­րի­նե­րուն, գոր­ծակ­ցե­ցանք ­Գա­լուստ ­Կիւլ­պէն­կեան ­Հիմ­նար­կի Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի զար­գաց­ման բա­ժան­մուն­քին հետ։ Այս­պէս՝

Ու­սու­ցիչ­նե­րու աշ­խա­տա­նոց­ներ

­Ման­կա­պար­տէ­զին ու նա­խակր­թա­րա­նին վար­ժա­րա­նիս հայ ու­սու­ցիչ­ներս մաս­նակ­ցե­ցանք եր­կու ծրա­գիր-աշ­խա­տա­նոց­նե­րու՝ ­Լիոն եւ ­Փա­րիզ, ու զա­նոնք ի­րա­կա­նա­ցու­ցինք շնոր­հիւ ­Գա­լուստ ­Կիւլ­պէն­կեան հիմ­նար­կին բա­րո­յա­կան եւ նիւ­թա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան։

­Լիո­նի աշ­խա­տա­նոց
Ա­նուշ ­Ֆեն­դեան եւ ­Հայ­կա­նուշ ­Մի­նա­սեան մաս­նակ­ցե­ցանք ­Հիմ­նար­կու­թեան ­Հայ­կա­կան ­Բա­ժան­մուն­քի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ  եւ ­Հա­զար ու մէկ աշ­խարհ ըն­կե­րակ­ցու­թեան կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած աշ­խա­տա­նո­ցին, ո­րուն ըն­թաց­քին մաս­նակ­ցող­ներս մշա­կե­ցինք այս եւ յա­ջոր­դող տա­րեշր­ջան­նե­րուն հա­մար նո­րա­րար եւ գործ­նա­կան ծրա­գիր­ներ։

­Փա­րի­զի աշ­խա­տա­նոց
­Վար­ժա­րա­նիս ամ­բողջ հայ ու­սուց­չա­կան կազ­մով՝ Ա­նի Ա­բի­կեան եւ ­Թա­մար ­Պե­տո­յեան (­Ման­կա­պար­տէզ), ­Հայ­կա­նուշ ­Մի­նա­սեան, Ա­նուշ ­Ֆեն­դեան եւ Ա­րաք­սի ­Մի­քա­յէ­լեան (նա­խակր­թա­րան) մաս­նակ­ցե­ցանք ­Փա­րի­զի «­Մես­րո­պեան Ա­րա­պեան» դպրո­ցին մէջ 1 շաբ­թո­ւան տե­ւո­ղու­թեամբ՝ 10-15 ­Փետ­րո­ւար, Եւ­րո­պա­յի հայ ու­սու­ցիչ­նե­րու հա­ւաք-աշ­խա­տա­նո­ցին, ­Գա­լուստ ­Կիւլ­պէն­կեան ­Հիմ­նար­կու­թեան ­Հայ­կա­կան ­Բա­ժան­մուն­քի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ կազ­մա­կեր­պո­ւած «­Մես­րո­պեան-Ա­րա­պեան» դպրո­ցին տնօ­րէ­նու­թեան կող­մէ. նշենք թէ սոյն աշ­խա­տա­նո­ցը շա­րու­նա­կու­թիւնն էր նա­խորդ տա­րեշր­ջա­նին ­Մա­յիս 22-29 մեր դպրո­ցին մէջ կա­յա­ցած ա­ռա­ջին հա­ւաք-աշ­խա­տա­նո­ցին։

Ա­շա­կերտ­նե­րու աշ­խա­տա­նոց

2 — 7 Ապ­րիլ, մէկ շա­բաթ տե­ւո­ղու­թեամբ 6-րդ ­դա­սա­րա­նին ա­շա­կերտ­նե­րը, մաս­նա­գէ­տի մը ու­ղեկ­ցու­թեամբ, ի սպաս բե­րին «­Ֆիլ­մի եւ թատ­րո­նի ծրա­գիր ա­շա­կերտ­նե­րուն հետ» ծրա­գի­րը՝ որ կարճ ա­նո­ւա­նե­ցինք stop-motion։ ­Սոյն ծրագրին ար­դիւնք­նե­րը վա­յե­լե­ցինք շրջա­նա­ւարտ­նե­րու վկա­յա­կան­նե­րու բաշխ­ման ե­րե­կո­յին ըն­թաց­քին։
­Գոր­ծակ­ցու­թիւն­ներ, այ­ցե­լու­թիւն­ներ
­Սերտ գոր­ծակ­ցու­թիւն ու­նե­ցանք ­Պոլ­սոյ «­Պեզ­ճեան մայր վար­ժա­րան»ին հետ։ ­Մեր դպրո­ցին եւ «­Պեզ­ճեան մայր վար­ժա­րան»ի 6-րդ ­դա­սա­րան­նե­րուն ա­շա­կերտ­նե­րը նա­մա­կագ­րու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ zoom-ի օգ­նու­թեամբ հե­ռա­վար ի­րա­րու ծա­նօ­թա­ցան եւ վեր­ջա­պէս փո­խա­նա­կե­ցին իւ­րա­քան­չիւ­րը իր դպրո­ցին եւ ա­նոր թա­ղին մա­սին տե­սե­րիզ մը։ ­Մեր ա­ւար­տա­կան­նե­րուն պատ­րաս­տած տե­սե­րի­զը բո­լորս վա­յե­լե­ցինք շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն վկա­յա­կան­նե­րու բաշխ­ման ե­րե­կո­յին ըն­թաց­քին։
Շր­ջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րետ քհնյ. ­Խա­չե­րեան Ս.Ծ­նուն­դի եւ ­Սուրբ ­Զատ­կո­ւան տօ­նե­րուն նա­խօ­րեա­կին այ­ցե­լեց մեր դպրո­ցը եւ զրու­ցեց 5-րդ­ ու 6-րդ ­դա­սա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րուն հետ։

Դպ­րո­ցա­կան ե­լոյթ­ներ, տօ­ներ,
դաս­տիա­րակ­չա­կան այ­ցե­լու­թիւն­ներ

­Վե­րա­դար­ձանք նախ­կան թա­գա­վա­րա­կի ի­րա­վի­ճա­կին եւ ամ­սա­կան հեր­թա­կա­նու­թեամբ իւ­րա­քան­չիւր դա­սա­րան ու­նե­ցաւ իր դաս­տիա­րակ­չա­կան այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը եւ հե­տե­ւե­ցաւ թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցում­նե­րու։
Ան­շուշտ թէ այս բո­լո­րին զու­գա­հեռ, զա­նա­զան ա­ռիթ­նե­րով շա­րու­նա­կե­ցինք կազ­մա­կեր­պել եւ կամ նշել շարք մը ներ-դպրո­ցա­կան ե­լոյթ­ներ։
­Նաեւ, յու­նա­կան եւ հայ­կա­կան ազ­գա­յին եւ հո­գե­ւոր տօ­նե­րուն առ­թիւ, բո­լոր դա­սա­րան­նե­րուն ա­շա­կերտ­նե­րը հան­դէս ե­կան ի­րենց նա­խա­ձեռ­նած աշ­խա­տանք­նե­րով եւ ներ­կա­յա­ցում­նե­րով։

Այ­ցե­լու­թիւն­ներ
­Դեկ­տեմ­բե­րին, ու­րա­խու­թեամբ մեր դպրո­ցը ըն­դու­նե­ցինք Հ.Հ.Ե­րե­ւա­նի «­Շի­րա­կա­ցու» դպրո­ցին տնօ­րէ­նու­թեան մաս կազ­մող տի­կին Ան­նա ­Սարգ­սեա­նը։ Եր­կու դպրոց­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը փո­խա­նա­կե­ցին ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­ներ՝ է­ջա­դիր­ներ, բա­ցիկ­ներ։
Ա­մա­նո­րի եւ Ս. Ծնն­դեան տօ­նե­րուն առ­թիւ, Ծ­նո­ղա­կան միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը կար­կան­դա­կով եւ նո­ւէր­նե­րով այ­ցե­լե­ցին մեր դպրո­ցը, ու ա­շա­կերտ­նե­րուն եւ ու­սու­ցիչ­նե­րուն փո­խան­ցե­ցին ի­րենց բա­րե­մաղ­թան­քե­րը։
ֆրան­սե­րէ­նի դա­սա­պա­հե­րուն ըն­թաց­քին, 6-րդ ­դա­սա­րա­նը ըն­դու­նեց մէկ ամ­սո­ւան հա­մար (շա­բա­թա­կան եր­կու պա­հով) եւ գոր­ծակ­ցե­ցաւ ERASMUS ծրագ­րէն ներս մեր դպրո­ցը ե­կած եր­կու ֆրան­սա­ցի ու­սուց­չու­հի­նե­րու հետ։
­Մարմ­նակր­թու­թեան պա­հե­րէն ներս, 6-րդ ­դա­սա­րա­նը 3-րդ­ ե­ռամ­սեա­յի ըն­թաց­քին մաս­նակ­ցե­ցաւ «e-twinning»ի յա­տուկ ծրա­գի­րին։
­Հա­ւա­տա­րիմ նպա­տա­կին՝ մօ­տիկ բե­րել եւ ծա­նօ­թաց­նել ի­րա­րու Հ.Կ.Խ.-ի եր­կու նա­խակր­թա­րան­նե­րուն եւ միջ­նա­կար­գին ա­շա­կերտ­նե­րը, ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նը այ­ցե­լեց Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան նա­խակր­թա­րա­նը, ուր մօ­տէն ծա­նօ­թա­ցաւ այդ դրպո­ցին իր դա­սըն­կեր­նե­րուն հետ, ինչ­պէս նաեւ ծա­նօ­թա­ցաւ «­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գին մի­ջա­վայ­րին, դա­սա­րան­նե­րուն եւ ա­շա­կերտ­նե­րուն։
6-րդի ա­շա­կերտ­նե­րը այ­ցե­լե­ցին «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի խմբագ­րա­տու­նը։ Ա­նոնք մօ­տէն ծա­նօ­թա­ցան թեր­թի մը տպագ­րու­մին եւ հրա­տա­րակ­ման փու­լե­րուն։ Ու­շադ­րու­թեամբ լսե­ցին ու լու­սա­բա­նա­կան հար­ցում­ներ ու­ղե­ցին խմբագ­րա­կան կազ­մին՝ Ք. Է­քի­զեան, Մ.­Չի­լին­կի­րեան ու տի­կին Ա­լիս ­Յա­րու­թիւ­նեա­նին։
Ըն­դա­ռա­ջե­ցինք ԻՆԱԼՔՕ-ի հա­յա­գի­տա­կան-ման­կա­վար­ժա­կան բաժ­նին ու­սա­նո­ղու­հիի մը դի­մու­մին եւ ան իր ե­ռամ­սեայ փոր­ձաշր­ջա­նը կա­տա­րեց մեր դպրո­ցին մէջ։

Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն
Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր՝ Տ. ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նին, վար­ժա­րա­նիս հան­դէպ տա­ծած գուր­գու­րան­քին հա­մար։
Ազ­գա­յին վար­չու­թեան եւ Ու­սում­նա­կան, Տն­տե­սա­կան եւ ­Կա­լո­ւա­ծա­յին խոր­հուրդ­նե­րուն՝ դպրո­ցին զա­նա­զան կա­րիք­նե­րու մա­տա­կա­րար­ման-հո­գա­տա­րու­թեան հա­մար։
­Սուրբ ­Յա­կոբ ե­կե­ղե­ցո­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւին, թա­ղա­յին եւ տիկ­նաց մար­մին­նե­րուն, ո­րոնք միշտ դպրո­ցի կող­քին են։
­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան։
­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան։
Ա­մե­րի­կա­յի ­Յու­նա­հա­յե­րու միու­թեան ան­դամ­նե­րուն եւ յատ­կա­պէս ա­տե­նա­պե­տու­հի տի­կին Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­կո­բեա­նին։ ­Յու­նա­հա­յե­րու միու­թիւ­նը տա­րի­ներ շա­րու­նակ նե­ցուկ կը կանգ­նի մեր վար­ժա­րա­նին եւ կը հո­գայ բազ­մա­զան կա­րիք­նե­րուն։
Ա­զատ Օ­րի խմբագ­րա­կան կազ­մին։
Ար­մե­նի­քա պար­բե­րա­թեր­թի խմբագ­րու­թեան։
­Սան պա­հող ազ­նո­ւա­փայլ բա­րե­րա­րու­հի տի­կին ­Պեր­ճու­հի Ուն­ճեա­նին։
­Զա­ւա­րեան կեդ­րո­նի խոր­հուր­դին։
­Բո­լոր սի­րե­լի նո­ւի­րա­տու­նե­րուն՝ Իոան­նա եւ Ա­րամ ­Գա­սար­ճեան­նե­րուն, Ար­սէն եւ ­Լու­սի­նէ ­Գափ­լա­նեան­նե­րուն («­Թօ ­Մա­կա­լի խո­րո­վա­ռան»), ­Հայկ Ա­ճէ­մեա­նին եւ ­Ռա­ֆա­յէլ ­Չա­լեա­նին։
Ու մեր բո­լոր բա­րե­կամ­նե­րուն՝ ո­րոնք թի­կունք կանգ­նե­ցան մեր վար­ժա­րա­նին ու հո­գա­ցին բազ­մա­տե­սակ կա­րիք­նե­րուն։
Դպ­րո­ցի մա­տա­կա­րար, տի­կին ­Կա­րի­նէ ­Խա­չատ­րեա­նին­ ինք­նա­շարժ­նե­րու վա­րորդ­նե­րուն՝ նի­քօ ­Ծա­վա­րա­սին եւ ­Նո­րա ­Յա­կո­բեան-­Սա­վու­լեա­նին, ու­ղեկ­ցող տի­կին­նե­րուն՝ ­Լո­ւի­զա Ա­ւա­գեա­նին եւ ­Սու­զան­նա ­Պօ­ղո­սեա­նին։
­Մեր շատ սի­րե­լի Ծ­նո­ղա­կան միու­թեան վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րուն, տի­կին­ներ՝ ­Սօ­սի ՝­Գա­րա­պա­ճա­քեան, Ա­լիս ­Տէր Ար­թի­նեան, ­Մա­րի Ա­ճէ­մեան, ­Մա­թու­լա ­Լա­թու­րի-Ա­մի­րա­լեան, ­Թա­նիկ ­Քէօ­սէ­յեան, ­Կա­րի­նէ Մ­նա­ցա­կա­նեան, Հ­ռիփ­սի­մէ ­Կա­րա­պե­տեան։ ­Սեր­տօ­րէն գոր­ծակ­ցե­ցանք եւ շնոր­հիւ ա­նոնց ան­խոնջ աշ­խա­տան­քին ի սպաս բե­րո­ւե­ցան հե­տե­ւեալ գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րը-

ա­պա­հո­վագ­րե­ցին մեր ա­շա­կերտ­նե­րը,
շա­րու­նա­կե­ցին ու զար­գա­ցու­ցին զա­նա­զան նո­րա­րա­րու­թիւն­նե­րով գիր­քե­րու ցու­ցա­հան­դէս-վա­ճա­ռու­մը եւ միշտ հա­մո­զո­ւած հայ գիր­քին կա­րե­ւո­րու­թեան հա­մար, ճո­խա­ցու­ցին հա­յա­լե­զու ման­կա­պա­տա­նե­կան եւ չա­փա­հաս­նե­րու նոր հրա­տա­րա­կու­թիւն­նե­րով,
շա­րու­նա­կե­ցին այդ­քան կա­րե­ւոր ե­րե­խա­յի մը մտա­յին զար­գաց­ման հա­մար ճատ­րա­կի դա­սե­րը շա­բա­թա­կան հեր­թա­կա­նու­թեամբ, եւ այս բե­մէն հպար­տու­թեամբ կը յայ­տա­րա­րենք, թէ մեր դպրո­ցին 15 հո­գիէ բաղ­կա­ցած ճատ­րա­կի խում­բը կազ­մող մեր ա­շա­կերտ­նե­րը՝ Ուր­բաթ 9 ­Յու­նի­սին մաս­նակ­ցե­ցան Ա­թէն­քի Հ.Մ.Ը.Մ.-ին կող­մէն կազ­մա­կեր­պո­ւած ճատ­րա­կի մրցա­շար­քին եւ ի­րենց ար­դիւնք­նե­րով գրա­ւե­ցին ա­ռաջ­նա­հերթ դիր­քեր։
­Նոր ­Տա­րո­ւան առ­թիւ հան­դէս ե­կան կար­կան­դակ­նե­րով եւ կա­ղանդ պա­պու­կին ձե­ռամբ բաժ­նե­ցին նո­ւէր­ներ։
­Տա­րե­փա­կին օ­րը բո­լոր ա­շա­կերտ­նե­րուն պաղ­պա­ղակ մե­ծա­րե­ցին
Եւ վեր­ջա­պէս ­Ծա­ղիկ եւ նա­խակր­թա­րա­նի իւ­րա­քան­չիւր շրջա­նա­ւար­տին յանձ­նե­ցին ան­հա­տա­կան գիր­քեր եւ նո­ւէր­ներ։

Մր­ցա­նակ­ներ — կրթա­թո­շակ

Ա­մէն տա­րի, Հ.Կ.­Խա­չի Շրջ. ­Վար­չու­թիւ­նը ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նէն տա­րեշր­ջա­նին ըն­թաց­քին, հա­յե­րէն լե­զո­ւի մէջ գե­րա­զանց ար­դիւնք բե­րող ա­շա­կեր­տին կը պար­գե­ւատ­րէ ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան ա­մա­ռո­ւան բա­նա­կու­մի մաս­նակ­ցու­թեան մրցա­նա­կով։ Այս տա­րի մրցա­նա­կին ար­ժա­նա­ցաւ ­Ման­վէլ Ե­սա­յեան։
­Տի­կին ­Պեր­ճու­հի Ուն­ճեան, իր ա­մուս­նոյն ­Բիւ­զանդ Ուն­ճեա­նի յի­շա­տա­կին, տա­րե­կան 500 եւ­րո­յի կրթա­թօ­շա­կով կը պար­գե­ւատ­րէ հայ­կա­կան դա­սա­նիւ­թե­րուն մէջ բա­ցա­ռիկ ճիգ թա­փող եւ գե­րա­զանց ար­դիւնք­ներ ձեռք­բե­րող ա­շա­կերտ մը։ 2023-24 տա­րեշր­ջա­նին հա­մար, կրթա­թօ­շա­կին կ­՛ար­ժա­նա­նայ ­Մա­րիամ ­Մով­սի­սեան։
­Պա­րոն ­Հայկ Ա­ճէ­մեան, 150 եւ­րո­յի մրցա­նա­կով կը պար­գե­ւատ­րէ մեր վար­ժա­րա­նի ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նէն ­Հա­յոց ­Պատ­մու­թեան գե­րա­զանց ա­շա­կեր­տը։ Մր­ցա­նա­կին ար­ժա­նա­ցաւ Ա­լեքս Է­կեան։
­Վարձ­քը կա­տար՝
Ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նին ա­շա­կերտ ­Կա­րէն Է­քի­զեա­նին։ Ան դա­սա­րա­նին դէ­պի Է­ղի­նա կղզին միօ­րեայ պտոյ­տին նկար­նե­րը հա­մադ­րեց եւ գե­ղե­ցիկ տե­սե­րի­զի վե­րա­ծեց, որ բո­լորս վա­յե­լե­ցինք։
­Ման­կա­պար­տէ­զի ու ­Նա­խակր­թա­րա­նի բո­լոր ու­սու­ցիչ­նե­րուն՝ ­Մա­քե­տո­նո­փու­լու ­Տես­փի­նա, ­Նա­թա­լիա Աֆ­թեն­տո­փու­լու, ­Տի­միթ­րա Ուկ­րի­նի, Խ­րի­սա ­Փա­րեա­նու, ­Թէո­տո­րա ­Մա­ցա­կու­րա, ­Մա­րի­նա ­Փա­րաս­քե­ւա, Է­ֆի ­Քի­րիա­քի­տու, Էլ­սա ­Փե­սեք­ցի­տու, ­Ֆու­լի ­Քա­լոք­սի­տու, ­Վա­սի­լիս ­Լօիս եւ ­Լո­ւի­զա ­Մի­խա­լա­քո­փու­լու։ Եւ մաս­նա­ւո­րա­բար, կո­րո­վի հայ ու­սուց­չա­կան կազ­մին՝ Ա­նի Ա­բի­կեան, ­Թա­մար ­Պե­տո­յեան, Ա­րաք­սի ­Մի­քա­յէ­լեան եւ Ա­նուշ ­Ֆեն­դեան, որ ա­մէն ջանք կը թա­փէ, որ­պէս­զի մեր ա­շա­կերտ­նե­րը ապ­րու­մով ճանչ­նան մեր հե­քեաթ­նե­րը, ա­ւան­դու­թիւն­նե­րը, ­Հա­յոց ­Պատ­մու­թիւ­նը, մեր հա­րուստ մշա­կոյթն ու գրա­կա­նու­թիւ­նը։ ­Մեր ա­շա­կերտ­ներն են որ կը տո­ղան­ցեն Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաու­տա­կան դրօ­շին տակ, կը խան­դա­վա­ռեն մեզ ի­րենց աշ­խուժ թէ՛ նազ պա­րե­րով ­Հա­մազ­գա­յի­նի պա­րա­խում­բե­րու ե­լոյթ­նե­րուն, շա­բա­թա­կան ներ­կա­յու­թիւն են ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան շար­քե­րէն ներս, ­Զա­ւա­րեան կեդ­րո­նին մէջ։
­Յա­տուկ շնոր­հա­կա­լա­կան խօսք ­Գա­լուստ ­Կիւ­պէն­կեան ­Հիմ­նար­կու­թեան հայ­կա­կան բաժ­նին կրթա­կան, բա­րո­յա­կան ա­ջակ­ցու­թեան եւ նաեւ ցու­ցա­բե­րած վստա­հու­թեան հա­մար։

Շ­նոր­հա­կա­լու­թիւն՝
­Մեր ­սի­րե­լի ա­շա­կերն­տե­րուն, ո­րոնք տա­րեշրջա­նի ըն­թաց­քին բա­ցի ի­րենց ա­մե­նօ­րեայ պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րէն, գուր­գու­րա­ցին ի­րենց վար­ժա­րա­նին վրայ: ­Մաս­նա­ւո­րա­բար մեր ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րուն։ Աշ­խուժ դա­սա­րան ե­ղաք ու ձեր իւ­րա­յա­տուկ ձե­ւով պատ­րաս­տա­կամ ո­րե­ւէ մար­տահ­րա­ւէ­րի։ ­Յանձն ա­ռիք եւ բծախնդ­րօ­րէն կա­տա­րե­ցիք զբօ­սանք­նե­րուն ըն­թաց­քին ձե­զի վստա­հո­ւած աս­տի­ճան­նե­րուն հսկո­ղու­թիւնն ու վե­րա­նո­րո­գո­ւած գրա­դա­րա­նին պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը։ ­Պա­տա­հա­կան չէր ա­մէ­նօ­րեայ ե­ռու­զե­ռը, ուր ո­րո­շո­ւած օ­րե­րու զբօ­սանք­նե­րուն ըն­թաց­քին ա­շա­կերտ­նե­րուն համ­բե­րա­տար ու կար­գա­պահ եր­կար շար­քը կը սպա­սէր, որ­պէս­զի ա­նոնք գիրք վե­րա­դարձ­նեն ու նոր գիրք մը փոխ առ­նեն։ Ամ­րան ա­ռա­ջին շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին, ու­շադ­րու­թեամբ եւ սի­րով խնա­մե­ցիք ­Զա­ւա­րեան կեդ­րո­նին ­Դա­լար տա­նի­քին բոյ­սե­րը։ ­Մէկ խօս­քով, գուր­գու­րա­ցիք բո­լո­րէս սի­րո­ւած մեր «­Զա­ւա­րեան» դպրո­ցին վրայ։ ­Հա­յե­րէ­նի եւ ­Հա­յոց ­Պատ­մու­թեան պա­հե­րը չսահ­մա­նա­փա­կո­ւե­ցան պարզ դա­սա­պա­հեր ըլ­լա­լու ծի­րին մէջ. Ե­ղան մշա­կու­մի, յօ­րի­նու­մի, հիւ­մո­րի, ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան, հար­ցա­կան­ներ տա­լու ար­դիւ­նա­ւէտ պա­հեր, ո­րոնց­մէ նմուշ մը այ­սօր մեզ մե­ծա­րե­ցիք։
Ա­ռա­ւել խո­րա­պէս զգա­ցո­ւած Ար­ցա­խի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն տա­ռա­պան­քէն, ա­նոր հան­դէպ հան­րու­թեան ցու­ցա­բե­րած ան­տար­բե­րու­թե­նէն եւ ձեր տա­րե­կից­նե­րուն ան­ցու­ցած դժո­ւար պա­հե­րէն, սա­կայն հիա­ցած Ար­ցա­խի հա­յու­թեան կամ­քէն՝ կառ­չած մնալ հայ­րե­նի հո­ղին վրայ, գրա­ւոր ար­տա­յայ­տե­ցիք ձեր միտ­քե­րը ու քա­նի մը ա­նոնց­մէ ու­զե­ցիք բաժ­նեկ­ցիլ ձեր հար­ցա­կան­նե­րը եւ կամ զգա­ցում­նե­րը այ­սօր։ «­Ֆիլ­մի եւ թատ­րո­նի ծրա­գիր ա­շա­կերտ­նե­րուն հետ» ծրա­գի­րին ըն­թաց­քին, ձեր խան­դա­վա­ռու­թե­նէն ամ­բողջ դպրո­ցը վա­րա­կո­ւե­ցաւ։ ­Հինգ օ­րո­ւան մէջ յա­ջո­ղե­ցաք ի սպաս բե­րել stop-motion` «­Բա­րի ե­կաք մեր դպրո­ցը» ծրա­գի­րը։
Եւ վեր­ջա­պէս շնոր­հա­կա­լու­թիւն մեր շատ սի­րե­լի ծնող­նե­րուն, որ մե­զի կը վստա­հին ի­րենց զա­ւակ­նե­րը։ Շ­նոր­հիւ ձե­զի՝ սի­րե­լի­ներ, հայ դպրո­ցը կան­գուն կը մնայ Ս­փիւռ­քի տա­րած­քին։ Ան­կեղծ ու գի­տա­կից հայ­կա­կան դպրո­ցին ա­ռա­քե­լու­թեան հան­դէպ, հա­մես­տօ­րէն կը շա­րու­նա­կէք ա­նոր նե­ցուկ կանգ­նիլ։