Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւած պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան ընթացքին, Ե­րե­ւան եւ ­Լիոն քա­ղաք­նե­րուն մի­ջեւ ստո­րագ­րո­ւած է յու­շա­գիր, ուր նա­խան­շո­ւած են այն հիմ­նա­կան գե­րա­կայ ուղ­ղու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց մէջ պի­տի խո­րա­ցո­ւի եր­կու քա­ղաք­նե­րու գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը: ­Փաս­տա­թուղ­թը ստո­րագ­րած են Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ ­Տա­րօն ­Մար­գա­րեան եւ ­Լիո­նի քա­ղա­քա­պետ ­Ժորժ ­Քե­փե­նե­կեան:
­Յու­շա­գի­րի ստո­րագ­րու­թեան ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք Ե­րե­ւա­նի եւ ­Լիո­նի քա­ղա­քա­պետ­նե­րը հան­դէս ե­կած են ե­լոյթ­նե­րով:
­Յատ­կա­պէս կա­րե­ւոր նկա­տե­լով եր­կուս­տեք կա­պե­րու ա՛լ ա­ւե­լի ամ­րապն­դումն ու փո­խա­դարձ գոր­ծակ­ցու­թեան ընդ­լայ­նու­մը` Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ ­Տա­րօն ­Մար­գա­րեան նկա­տել տո­ւած է, որ ան­ցած ա­ւե­լի քան եր­կու տաս­նա­մեակ­նե­րը թէ՛ ա­պա­կեդ­րո­նա­ցեալ գոր­ծակ­ցու­թեան, թէ՛ տնտե­սա­կան, մշա­կու­թա­յին, կրթա­կան եւ թէ՛ այլ բնա­գա­ւառ­նե­րու մէջ նշա­նա­ւոր ե­ղած են ­Հա­յաս­տան-Ֆ­րան­սա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու վե­րըն­թաց զար­գա­ցու­մով:
­Լիո­նի քա­ղա­քա­պետ ­Ժորժ ­Քե­փե­նե­կեան իր կար­գին, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով ջերմ ըն­դու­նե­լու­թեան եւ գնա­հա­տան­քին հա­մար, հա­մո­զում յայտ­նած է, որ ստո­րագ­րո­ւած նոր յու­շա­գի­րով նոր էջ պի­տի բա­ցո­ւի եր­կու քա­ղաք­նե­րու գոր­ծակ­ցու­թեան մէջ՝ ա­պա­հո­վե­լով զար­գաց­ման նոր ուղ­ղու­թիւն­ներ, ի շահ Ե­րե­ւան եւ ­Լիոն քա­ղաք­նե­րու բնա­կիչ­նե­րուն:
­Պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան ժա­մա­նակ Ե­րե­ւա­նի եւ ­Լիո­նի մի­ջեւ բա­րե­կա­մա­կան կա­պե­րու ամ­րապնդ­ման գոր­ծին մէջ ու­նե­ցած մեծ ա­ւան­դին հա­մար քա­ղա­քա­պետ ­Տա­րօն ­Մար­գա­րեան ­Լիո­նի քա­ղա­քա­պետ ­Ժորժ ­Քե­փե­նե­կեա­նը պար­գե­ւատ­րած է Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տի ոս­կիէ շքան­շա­նով:
Այ­նու­հե­տեւ Ե­րե­ւա­նի եւ ­Լիո­նի քա­ղա­քա­պետ­նե­րը պա­տաս­խա­նած են նաեւ լրագ­րող­նե­րու հար­ցում­նե­րուն: ­Տա­րօն ­Մար­գա­րեան ու ­Ժորժ ­Քե­փե­նե­կեան հա­մո­զում յայտ­նած են, որ ստո­րագ­րո­ւած յու­շա­գի­րով ա՛լ ա­ւե­լի կ­՛ամ­րապն­դո­ւի եր­կու քա­ղաք­նե­րուն եւ ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն մի­ջեւ առ­կայ բա­րե­կա­մու­թիւ­նը եւ կող­մե­րը պի­տի կա­րե­նան կեան­քի կո­չել բո­լոր այն ծրա­գիր­նե­րը, ո­րոնք նա­խան­շո­ւած են: