Հ.Յ.Դ. Ա­րեւմ­տեան Ա­մե­րի­կա­յի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ յա­ռա­ջա­ցած յա­տուկ յանձ­նա­խում­բի եւ ­Լոս Ան­ճե­լը­սի ­Նորթ­րիճ քա­ղա­քի «­Սի­սան» հա­մալ­սա­րա­նի ­Հայ­կա­կան Ծ­րա­գի­րի տնօ­րէ­նու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին՝ 5 եւ 6 ­Մա­յի­սին, նշեալ հա­մալ­սա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ստեղծ­ման պայ­ման­նե­րը, տա­րա­ծաշր­ջա­նի եր­կիր­նե­րու քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կը, հա­յոց նո­րաս­տեղծ պե­տու­թեան դի­մագ­րա­ւած ար­տա­քին եւ ներ­քին մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը, կա­ռա­վար­ման խորհր­դա­րա­նա­կան դրու­թիւ­նը, նո­ւա­ճում­ներն ու հայ պատ­մագ­րու­թեան հա­մար ար­ձա­նագ­րե­լի տա­րո­ղու­նակ դա­սե­րը լոյ­սին բե­րող եր­կօ­րեայ գի­տա­ժո­ղով մը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան Ա­մե­րի­կա­յէն, Եւ­րո­պա­յէն եւ ­Հա­յաս­տա­նէն շարք մը պատ­մա­բան­ներ, փրո­ֆե­սոր­ներ եւ մաս­նա­գէտ­ներ: ­Գի­տա­ժո­ղո­վը բա­ցո­ւե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 5 ­Մա­յի­սի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին, Հ.Յ.Դ. Ա­րեւմ­տեան Ա­մե­րի­կա­յի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Տա­րօն ­Տէր-­Խա­չա­տու­րեա­նի ող­ջոյ­նի խօս­քով: Եր­կօ­րեայ գի­տա­ժո­ղո­վը ըն­թա­ցաւ հինգ բա­ժին­նե­րով, զորս վա­րե­ցին հա­մադ­րող պատ­մա­բան­ներ, ներ­կա­յաց­նե­լով դա­սա­խօս­ներն ու նիւ­թե­րը եւ ներ­կա­նե­րուն ա­ռիթ տա­լով հար­ցում­ներ ուղ­ղե­լու դա­սա­խօս­նե­րուն. բո­լոր դա­սա­խօ­սու­թիւն­նե­րը (մեծ մա­սամբ անգ­լե­րէն) ու­նե­ցան 25 վայր­կեան տե­ւո­ղու­թիւն, իւ­րա­քան­չիւր եր­կու դա­սա­խօ­սու­թեան հե­տե­ւե­ցաւ հար­ցում-պա­տաս­խա­նի բա­ժին:
Շ­նոր­հիւ տէր եւ տի­կին ­Հէ­րի եւ ­Շե­րըլ ­Նա­ճա­րեան­նե­րու 25 հա­զար տո­լա­րի նո­ւի­րա­տո­ւու­թեան՝ կա­րե­լի ե­ղաւ քով-քո­վի բե­րել 13 այլ վայ­րե­րէ եւ լո­սան­ճե­լը­սաբ­նակ եր­կու դա­սա­խօս­ներ, թի­ւով 15 մաս­նա­գէտ­ներ, մինչ սրա­հի ծախ­սե­րը հո­գաց «­Սի­սան» հա­մալ­սա­րա­նի ­Հայ­կա­կան Ծ­րա­գի­րի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը: ­Տէր-­Խա­չա­տու­րեան իր խօս­քի ա­ւար­տին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց բո­լո­րին՝ ի­րենց նո­ւի­րա­տո­ւու­թեան, ներ­կա­յու­թեան, մաս­նակ­ցու­թեան եւ եր­կօ­րեայ այս գի­տա­ժո­ղո­վին յա­ջո­ղու­թեան սա­տա­րել­նուն հա­մար: