­Գերպ. ­Յով­սէփ թ.ծ.վ. ­Պէ­զա­զեան այ­ցե­լեց «Ա­զատ Օր»-ի խմբագ­րա­տու­նը (Նկարներ)

0
83

­Չո­րեք­շաբ­թի, 19 Ապ­րիլ 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան, «Ա­զատ Օր»-ի խմբագ­րա­տու­նը այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի ժո­ղովր­դա­պետ ­Գերպ. ­Յով­սէփ թ.ծ.վ. ­Պէ­զա­զեան։ ­Հո­գե­ւո­րա­կա­նը դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ թեր­թի տնօ­րէ­նու­թեան եւ խմբագ­րու­թեան կող­մէ եւ մօ­տէն ծա­նօ­թա­ցաւ հրա­տա­րա­կու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն։
Ա­ռի­թը ու­նե­ցանք շա­հե­կան զրոյց մը ու­նե­նա­լու գե­րա­պայ­ծա­ռին հետ, որ ներ­կա­յա­ցուց հայ կա­թո­ղի­կէ ժո­ղովր­դա­պե­տու­թեան հե­տա­գայ ծրա­գիր­նե­րը։ Ան ծան­րա­ցաւ ­Ռա­ֆա­յէլ ­Պետ­րոս ­Կա­թո­ղի­կոս-­Պատ­րիար­քի այ­ցե­լու­թեան վրայ, որ պի­տի կա­յա­նայ 28 Ապ­րի­լէն մին­չեւ 6 ­Մա­յիս։ ­Բա­ւա­կան ընդգր­կուն ծրա­գիր մը ու­նե­նա­լով, հայ կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ պե­տը պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ ­Կիւ­րեղ եպս. ­Զօհ­րա­պեա­նի եւ Ս. Սրբու­հի ­Թե­րե­զա­յի նո­ւի­րո­ւած ե­լոյթ­նե­րուն, պի­տի կա­տա­րէ բա­ցու­մը Ապ­րի­լեան նա­հա­տակ­նե­րու նո­ւի­րո­ւած հայ­կա­կան խաչ­քա­րին՝ կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, պի­տի մա­տու­ցէ ս. պա­տա­րագ, ծաղ­կեպ­սակ պի­տի զե­տե­ղէ ­Նէա Զ­միռ­նիի հայ­կա­կան յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ, պի­տի հան­դի­պի հայ եւ հել­լէն կրօ­նա­կան պե­տե­րուն հետ, ինչ­պէս նաեւ պի­տի մաս­նակ­ցի շարք մը ե­լոյթ­նե­րու ­Քեր­քի­րա­յի մէջ։ «Ա­զատ Օր»-ի է­ջե­րուն մէջ կա­րե­լի է տես­նել կա­թո­ղի­կէ պատ­րիար­քի ե­լոյթ­նե­րու ման­րա­մասն յայ­տա­գի­րը։
­Յա­ջոր­դա­բար, հան­դի­պու­մը ա­ռիթ ե­ղաւ ի­րա­զեկ դառ­նա­լու գե­րա­պայ­ծա­ռի այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն մա­սին ­Սու­րիոյ շար­ժա­հար հա­յու­թեան, որ կա­տա­րո­ւե­ցաւ վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն ըն­թաց­քին։ Իր ա­ռա­ջին այ­ցե­լու­թեան ժա­մա­նակ, երկ­րա­շար­ժէն քա­նի մը օր ետք, ան վկայ ե­ղաւ այն դժո­ւար պայ­ման­նե­րուն, որ դի­մագ­րա­ւեց ­Հա­լէ­պի հա­յու­թիւ­նը, մա­նա­ւանդ նկա­տի ու­նե­նա­լով, թէ մեծ թի­ւով բնա­կա­րան­ներ ու­նե­ցան լուրջ վնաս­ներ, իսկ կարգ մը պա­րա­գա­նե­րու անհ­նար կը դառ­նար ա­նոնց գոր­ծա­ծու­թիւ­նը։ ­Հա­յու­թիւ­նը ստի­պո­ւած ե­ղաւ գի­շե­րե­լու ա­կումբ­նե­րու, սրահ­նե­րու կամ այլ հան­րա­յին վայ­րե­րու մէջ։ ­Շա­տեր ան­գործ մնա­ցին ի­րենց գոր­ծա­տե­ղի­նե­րը վնաս­ներ կրած ըլ­լա­լով, մինչ պե­տա­կան օգ­նու­թիւ­նը բա­ւա­րար չէ՝ թե­թեւց­նե­լու հա­մար ժո­ղո­վուր­դի դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը։
­Գե­րա­պայ­ծա­ռը յայտ­նեց, թէ ­Սու­րիոյ եր­կա­րա­մեայ պա­տե­րազ­մէն ետք, պե­տու­թիւ­նը ա­ւե­լի դժո­ւար կա­ցու­թեան մէջ գտնո­ւե­ցաւ, քա­նի երկ­րի տնտե­սա­կան վի­ճա­կը ար­դէն քայ­քա­յո­ւած էր, ա­պա երկ­րա­շար­ժը ա­ւե­լի խո­րա­ցուց ըն­կե­րա­յին եւ տնտե­սա­կան տագ­նա­պը։
­Հա­մադ­րո­ւած ջան­քե­րու շնոր­հիւ, գե­րա­պայ­ծա­ռը նշեց, թէ իր երկ­րորդ այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին, կա­րե­լի ե­ղաւ օգ­նու­թիւն ըն­ձե­ռել 60 կա­րի­քա­ւոր ըն­տա­նիք­նե­րու, հա­ւա­տա­լով, թէ թի­ւը պի­տի հաս­նի 100-ի։ Ան յայտ­նեց, թէ աշ­խար­հի զա­նա­զան կող­մե­րը ապ­րող հայ­րե­նա­կից­ներ ըն­դա­ռա­ջե­ցին իր կո­չին եւ շօ­շա­փե­լի օգ­նու­թիւն տրա­մադ­րե­ցին, գո­հաց­նե­լու հա­մար սու­րիա­հայ եղ­բայր­նե­րու կա­րիք­նե­րը։
­Միա­ժա­մա­նակ, ան այ­ցե­լու­թիւն­ներ կա­տա­րեց հայ­րե­նա­կից­նե­րուն մօտ եւ ի­րա­զեկ դար­ձաւ ա­նոնց կա­ցու­թեան։
Գլ­խա­ւոր դժո­ւա­րու­թիւ­նը տու­նե­րու ա­պա­հով գոր­ծա­ծու­թիւնն է, իսկ ան­տուն մնա­ցող­նե­րուն հա­մար՝ նոր տուն վար­ձե­լու կամ գնե­լու հսկայ զո­հո­ղու­թիւն­ներ պէտք են։ ­Մա­նա­ւանդ չքա­ւոր ըն­տա­նիք­նե­րու պա­րա­գա­յին, դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րը ա­ւե­լի կը բար­դա­նան։
­Գե­րա­պայ­ծա­ռը նաեւ մաս­նակ­ցե­ցաւ ­Սու­րիոյ կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ ե­պիս­կո­պոս­նե­րու հա­մա­գու­մա­րին, ուր լայ­նօ­րէն քննո­ւե­ցան օգ­նու­թեան մի­ջոց­նե­րը։ ­Նաեւ, գե­րա­պայ­ծա­ռի ջան­քե­րով, յա­տուկ օգ­նու­թեան ծրա­գիր ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ հաշ­ման­դամ փոք­րիկ­նե­րու վար­ժա­րա­նին հա­մար։
­Կա­թո­ղի­կէ հո­գե­ւո­րա­կա­նի խօս­քե­րով, ժո­ղո­վուր­դը յոյս կը պա­հէ, որ գա­ղու­թի պա­տաս­խա­նա­տու մար­մին­ներն ու հո­գե­ւոր դա­սը պի­տի շա­րու­նա­կեն օգ­նու­թեան ծրա­գիր­ներ մշա­կել, ա­մո­քե­լու հա­մար հա­լէ­պա­հա­յու­թեան ցա­ւոտ կա­րիք­նե­րը։
Իր այ­ցե­լու­թեան ա­ւար­տին, գե­րա­պայ­ծա­ռը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար եւ դրո­ւա­տեց մեր օ­րա­թեր­թի դե­րը գա­ղու­թի ի­րա­կա­նու­թեան մէջ։ Ան նաեւ մաղ­թեց յա­րա­տեւ կո­րով, շա­րու­նա­կե­լու հա­մար թեր­թի ան­խա­փան հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը։
­
Գե­րա­պայ­ծա­ռի այ­ցե­լու­թիւ­նը Իէ­րո­նի­մոս ար­քե­պիս­կո­պո­սին

­Հայ կա­թո­ղի­կէ ժո­ղովր­դա­պե­տը հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ պետ Իէ­րո­նի­մոս ար­քե­պիս­կո­պո­սին հետ։ ­Հան­դի­պու­մը ա­ռիթ ե­ղաւ յոյն հո­գե­ւոր պե­տին ներ­կա­յաց­նե­լու հայ կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Ռա­ֆա­յէլ-­Պետ­րոս ­Կա­թո­ղի­կոս-­Պատ­րիար­քի այ­ցե­լու­թեան ծրա­գի­րը, ինչ­պէս նաեւ եր­կու կա­րե­ւոր յո­բե­լի­նա­կան ե­լոյթ­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­մը։
Ար­քե­պիս­կո­պո­սը իր գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նեց այ­ցե­լու­թեան հա­մար։ ­Խօ­սե­լով ­Կիւ­րեղ եպս. ­Զօհ­րա­պեա­նի ան­ցեա­լի գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին, ան յայտ­նեց, թէ պի­տի թե­լադ­րէ, որ­պէս­զի յա­ւե­լեալ տե­ղե­կու­թիւն­ներ քա­ղո­ւին յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ ար­խիւ­նե­րուն մէ­ջէն, ­Կիւ­րեղ ե­պիս­կո­պո­սի՝ Տ­րա­պի­զո­նի եւ Ա­թէն­քի պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան շրջան­նե­րէն։ ­Յոյն պե­տը, ըն­դու­նե­լով գե­րա­պայ­ծա­ռի հրա­ւէ­րը, նշեց, թէ իր ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը պի­տի մաս­նակ­ցի ծրագ­րո­ւած ե­լոյթ­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ անձ­նա­պէս պի­տի ըն­դու­նի հայ պատ­րիար­քը Ա­թէն­քի իր նստա­վայ­րին մէջ։