Գեղարուեստական առցանց ելոյթ նուիրուած
Հայոց ցեղասպանութեան 106-ամեակին

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի մշա­կու­թա­յին յանձ­նա­խում­բը կը ներ­կա­յաց­նէ առ­ցանց գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գիր՝ նո­ւի­րո­ւած ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 106-ա­մեա­կին։
Ե­լոյ­թը պի­տի սփռո­ւի Ուր­բաթ՝ 23 Ապ­րիլ 2021, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9-ին,
­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Դի­մա­տետ­րի է­ջէն
(Armenian Catholic Church of Greece) հե­տե­ւեալ կա­պով՝

https://www.youtube.com/channel/UCCJFt18oKtX5VfaEvn4RCKQ

­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րան