22 Մա­յի­սին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ, Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Մար­գա­րի­տա Մ­նա­ցա­կա­նեա­նի «­Ճեր­մա­կա­շու­շան ա­նուրջ­ներ» գիր­քի ներ­կա­յա­ցու­մը, նաեւ իր յու­նա­կան տար­բե­րա­կով` «Όνειρα λευκά σαν κρίνα» վեր­նա­գի­րով, որ հիմ­նո­ւած է հե­ղի­նա­կի կեան­քին ապ­րում­նե­րուն։ Ներ­կայ էին Գո­քի­նիոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Պա­րէտ քհնյ. Խա­չե­րեան, Հ.Յ.Դ. Կ.Կ.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ Յա­րու­թիւ­նեան, Հ.Կ.Խաչի Շրջանային վարչութեան ներկայացուցիչը, գո­հա­ցու­ցիչ թի­ւով գրա­սէր­ներ ու ա­րո­ւես­տա­սէր­ներ։ Գոր­ծիք­նե­րու ղե­կա­վա­րու­մը ստանձ­նած էր ընկ. Սի­մոն Ա­սի­պեան, նկա­րա­հա­նում` ընկ. Կա­րօ Ա­ղա­պա­տեան։
­Գիր­քի թարգ­մա­նիչ ընկ. Ժագ Տա­մա­տեան իր հա­կիրճ բաց­ման խօս­քով ներ­կա­յա­ցուց գիր­քի բո­վան­դա­կու­թիւ­նը, որ «կա­ռու­ցո­ւած է բիւ­րեղ բա­ռա­պա­շա­րով, ա­ռանց օ­տար բա­ռե­րու գոր­ծած­ման»։ Ը­սաւ` «­Մար­գա­րի­տա­յի պատ­մու­թիւն­նե­րուն մէ­ջէն հայ­րե­նի­քը կը ներ­կա­յա­նայ իր դրախ­տա­յին բնու­թեամբ անն­ման շքե­ղու­թեան Ե­րե­ւան մայ­րա­քա­ղա­քով, Հա­յաս­տա­նի բնա­կիչն ալ` իր կեն­ցա­ղա­յին խնդիր­նե­րով, վաս­տա­կով մշա­կոյ­թով»։
­Յա­ջոր­դա­բար խօս­քը ա­ռաւ ու­սուց­չու­հի Սո­ֆիա Խո­շա­պեան. բա­նա­սէրն ու գրո­ղը յատ­կա­պէս ճամ­բոր­դե­ցին Թե­սա­ղո­նի­կէէն, ներ­կայ գտնո­ւե­լու հա­մար շնոր­հա­հան­դէ­սին։ Ներ­կա­յաց­նե­լով դրուագներ իր «թան­կա­գին բա­րե­կա­մու­հիին» անձ­նա­ւո­րու­թե­նէն ու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէն, նկա­տեց` «­Մար­գա­րի­տա Մ­նա­ցա­կա­նեա­նը սի­րաս­փիւռ բոե­դու­հի է. ի­րեն հա­մար սէրն ա­ռա­ջին տեղն է»։
­Հե­ղի­նա­կին հա­մար անհ­նար էր թաքց­նել ո­գե­ւո­րու­թիւ­նը, իր ե­լոյ­թին ժա­մա­նակ։ Ն­շեց, որ գիր­քը կը նո­ւի­րէ իր եր­կո­ւո­րեակ որ­դի­նե­րուն, ո­րոնց­մէ ստա­ցած է ան­սահ­ման սէր ու յար­գանք։ Բա­ցա­յայ­տեց, որ ման­կա­կան տա­րի­քէն սկսած է գրել քեր­թո­ւած­ներ ու ար­ձակ­ներ։ Ա­ւար­տե­լով իր խօս­քը ը­սաւ. «Ես ալ կը սի­րեմ ձեզ, ձեր ներ­կա­յու­թիւ­նը, ա­նափ եր­ջան­կու­թիւն է, ե­ղէք ա­ռողջ, եր­ջա­նիկ  սի­րո­ւած սի­րա­հա­րո­ւած»։
Ա­պա` սկսաւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գի­րը. Հա­մազ­գա­յի­նի թա­տե­րա­խում­բի ան­դամ ընկ. Լո­ւի­զա Պօ­ղո­սեան հան­րա­ծա­նօթ դե­րա­սա­նու­հի Խ­րիս­թի­նա Ա­լեք­սա­նեան զոյգ գիր­քե­րէն ըն­թեր­ցե­ցին բա­ժին­ներ։ Մար­գա­րի­տա­յի սի­րոյ պատ­մու­թիւն­նե­րու մէ­ջէն հան­դի­սա­տե­սը տե­ղա­փո­խո­ւե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի Սե­ւա­նի տե­սար­ժան վայ­րեր։ Գ­րա­ւիչ աս­մուն­քին յա­ջոր­դեց Լեֆ­թե­րիս Խա­վու­ցա­սի կա­խար­դա­կան քա­ման­չան` յուզ­մուն­քը հասց­նե­լով գա­գաթ­նա­կե­տին։ «­Ծա­ղիկ­ներ» եր­գի մե­ղե­տին ներ­կա­նե­րուն ու­ղեկ­ցեց մին­չեւ յա­ջորդ կան­գա­ռը` Ա­րա­րա­տեան դաշտ, Մար­գա­րի­տա­յի ծննդա­վայ­րը։
«Իր գրքի քնա­րա­կան հե­րո­սու­հին…
Զ­գու­շօ­րէն իր ըն­թեր­ցո­ղի առ­ջեւ բա­ցե­լով իր ան­ցեալն ու ներ­կան՝ այս նրբի­րան ու գե­ղա­նի աղջ­նա­կը՝ ուր­ցա­բոյր ու հե­զա­ճե­միկ, մեզ տա­րաւ իր ման­կու­թեան օր­րա­նը, ծա­նօ­թաց­նե­լով իր սի­րա­գո­րով ու նե­րա­հունչ ծնող­նե­րի հետ, ով­քեր որ  ե­ղել էին նրա հե­քիա­թա­յին նե­րաշ­խար­հի լու­սէ կեր­տող­նե­րը…», նշած էր Սօ­ֆիա Խո­շա­պեա­նը իր խօս­քին մէջ։
«­Մայրս` դպրո­ցում իմ դա­սա­տուն, իսկ տա­նը սի­րա­սուն, աս­տո­ւա­ծա­յին մի էակ, մի հե­քիա­թա­յին կին, ՄԱՅՐ… Խեղճ` հո­ղի ու քա­րի մար­դիկ… Ո՞վ էր մտա­ծում գիր ու գրա­կա­նու­թեան մա­սին։ Ա­հա նման ի­րա­վի­ճա­կում նրանց օգ­նու­թեան հա­սաւ իմ բա­րի մայ­րը», շա­րու­նա­կեց Լո­ւի­զա Պօ­ղո­սեան իր զգաց­մուն­քա­յին ըն­թեր­ցու­մը։ Մայրն էր կի­րակ­նօ­րեայ ըն­տա­նե­կան հա­ւա­քոյթ­նե­րուն «հիմ­նա­կան օ­ղա­կը»»։ Ա­ռի­թը տրո­ւե­ցաւ Մար­գա­րի­տա Մ­նա­ցա­կա­նեա­նին վե­րա­կեն­դա­նաց­նել զա­նոնք` ար­տա­սա­նե­լով իր ա­ռա­ջին քա­ռեա­կը։
Իսկ հայ­րը` ըն­տա­նի­քին հե­րոսն էր. իբ­րեւ 2-րդ Աշ­խար­հա­մար­տին մաս­նա­կից կա­տա­րած էր «հե­րո­սա­բար կռո­ւած, յաղ­թա­կան մուտ­քը Պեռ­լին»։ Իսկ «Խն­ճոյ­քը չէր լի­նում խնճոյք, ե­թէ հայրս ձեռ­քը չէր վերցներ քա­ման­չան։ Նո­ւա­գում էր հրա­շա­լի… մէկ ու­րախ, մէկ թախ­ծոտ…»։
Ինք­նա­բուխ ե­րաժշ­տա­կան կտո­րին, յա­ջոր­դեց Սա­յաթ-­Նո­վա­յի, հօր սի­րած ա­շու­ղին, «Աշ­խար­հումս ա՜խ չիմ քա­շի»։
Ա­պա Խ­րիս­թի­նա Ա­լեք­սա­նեա­նի ո­ճա­յին ըն­թեր­ցու­մով ի­մա­ցանք տի­կին Ֆո­թի­նիին ի­րա­կան յու­զիչ պատ­մու­թեան մա­սին։ Զ­միւռ­նիոյ Ա­ղէ­տէն փրկո­ւած ու որ­բա­ցած իր ման­կա­կան տա­րի­քին, հան­դի­պե­ցաւ իր կեան­քին մեծ ու միակ սէ­րը` կազ­մե­լով իր գե­ղե­ցիկ ըն­տա­նի­քը։ Յա­ջոր­դա­բար հնչեց Կո­մի­տա­սի «­Հո­վերն ել­լան» եր­գին ե­ղա­նա­կը։
«­Մա­րիե­տան ծա­լեց տետ­րը, վայր դրեց գրի­չը, կանգ­նեց, ուղ­ղեց սլա­ցիկ մար­մի­նը, ո­ղորկ քայ­լե­րով մօ­տա­ցաւ պա­տու­հա­նին… առ­ջե­ւում փռո­ւած էր Է­գե­յան ծո­վը` իր հրաշք մայ­րա­մու­տով ու անկրկ­նե­լի գոյ­նե­րի ներ­դաշ­նա­կու­թեամբ։ Խո­նաւ ու թախ­ծոտ աչ­քե­րի լա­զու­րում նա գրկեց այդ անկրկ­նե­լի գե­ղեց­կու­թիւնն ու ա­նէա­ցաւ հնի նո­րի ա­նե­րե­ւոյթ բա­ժա­նա­րա­նում…»։
­Լեֆ­թե­րիս Խա­վու­ցա­սի մո­գա­կան քա­ման­չա­յէն դար­ձեալ հնչեց «­Կով­կաս պար», ու­րախ ե­րաժշտու­թիւ­նը։
­Մա­յի­սեան մռայլ ու ամ­պոտ ե­րե­կոն լե­ցո­ւե­ցաւ ծա­փող­ջոյ­նե­րով, ճոխ զգա­ցում­նե­րով «­Ճեր­մա­կա­շու­շան ա­նուրջ­ներ»-ով։

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԹՂԹԱԿԻՑ