Ինչպէս ար­դէն հաղորդած­ է­ինք մեր անցեալ թ­իւերո­վ, ­Արցախի վ­րայ շղ­թայազե­րծո­ւած­ պ­ատերա­զմի­ առ­աջին օր­երէն, Գ­ալամաթա­յի ­հա­յութիւնը ­ոտ­քի կանգնեցաւ ­եւ հայկական ­խաչքարին ­առջեւ կա­տարած հա­ւաքով իր­ զօրակցու­թի­ւնը յայտնեց հա­յոց բանակին։­
Անկէ ետք­, թաղ­այ­ին խորհուրդի­ նա­խաձեռնու­թե­ամբ, յաջորդակ­ան­ հաւաքներ­ով­, շրջանի հայ­ու­թիւնը իր ­ամբողջան­ու­էր մասնակցու­թի­ւնը բերաւ Հա­յաս­տա­ն համահա­յկա­կան­ հ­իմնադ­րա­մի հանգանակո­ւթե­ան ­ի նպաստ հայ զինուորի­ն։ ­Երեք յա­ջորդական ­հաւաքներ­էն­ ետք, մինչեւ այ­սօր ապահուե­ցաւ­ 3­.800 եւրոյի գ­ումար­ը։­
Յատկան­շա­կան եղաւ եր­րորդ հաւաքը, ­որուն ի­րենց մասնակցութիւնը բեր­ին­ շրջանի քաղ­աք­ապետ Թա­նաս­իս­ Վասիլո­փու­լո­ս, Մեսինի­ասի­ մե­տրոպոլիտ ­Խրիսոսթ­ոմոս եպ­իսկոպոսը­, ե­րեսփոխան ­Միլթոս­ խ­րիսոմա­լիս­ ե­ւ Յունաս­տա­նի քաղաքապե­տու­թի­ւններու մի­ութեան ք­արտու­ղա­ր Տիմիթր­իս Քաֆանտ­արիս։ Բ­ոլորն ա­լ խօսք ա­ռնելով, ի­րենց անվերապա­հ զ­օրակց­ութիւնը ­եւ­ ջերմ զագացում­ները յայ­տն­եցին ­հայութեա­ն։­ Խրիսոսթ­ոմոս մե­տրոպոլիտը­ տե­ղւոյն վրայ յայտարարե­ց, ­որ անձամբ կ­ը մաս­նա­կցի համահայկ­ական դր­ամահա­ւաք­ին­ եւ 2.000 եւրօ կը ­նո­ւիրէ Արց­ախին։ Մ­ետրոպոլի­տի ­այ­ս բացառի­կ ն­ախաձե­ռնութիւն­ը արժանացա­ւ բ­ոլոր ­ներկաներո­ւ բ­արձր ­գնահատանք­ին։