­Տա­րի­նե­րու սո­վո­րու­թեան հա­մա­ձայն, Հ.Յ.Դ. ­Գո­քի­նիոյ «­Վա­րան­դեան» կո­մի­տէն Եր­կու­շաբ­թի, 26 ­Փետ­րո­ւար 2024-ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ կազ­մա­կեր­պեց ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի կտրում, ներ­կա­յու­թեամբ յոյն անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու եւ շրջա­նին մէջ գոր­ծող կա­ռոյց­նե­րուն։
­Ներ­կայ էին՝ ­Նի­քէա-­Ռեն­տիի քա­ղա­քա­պետ ­Նի­քոս ­Մա­րա­կա­քիս, նախ­կին քա­ղա­քա­պետ Եոր­ղոս Իոա­քի­մի­տիս, ե­րես­փո­խան­ներ ­Տի­միթ­րիս ­Մար­քո­փու­լոս, Եոր­ղոս Վ­րե­թա­քոս, ­Մի­խա­լիս ­Լի­վա­նոս, ­Քոս­թաս ­Քա­ցա­ֆատoս­ եւ ­Նի­նա ­Քա­սի­մա­թի։
­Հայ­կա­կան կող­մէ նշո­ւե­ցաւ ներ­կա­յու­թիւ­նը շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեա­նի, Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի կազ­մին, Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն, Հ.Կ.­Խա­չի Շրջ. վար­չու­թեան եւ ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չա­կան­նե­րուն, ­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ու միա­ւոր­նե­րուն, ­Գո­քի­նիոյ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մար­զա­կան եւ սկաու­տա­կան ճիւ­ղե­րու վար­չա­կան­նե­րուն եւ խմբա­պետ­նե­րուն, Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան եւ ­Պա­տա­նե­կան միու­թիւն­նե­րու տե­ղա­կան վար­չու­թիւն­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ Հ.Կ.­Խա­չի «­Զա­ւա­րեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան։
­Կո­մի­տէին ա­նու­նով բա­ցու­մը կա­տա­րեց ընկ. ­Պօ­ղոս ­Տէր Ար­թի­նեան, որ անդ­րա­դար­ձաւ շրջա­նի գոր­ծու­նէու­թեան, մաս­նա­ւո­րա­պէս կա­րե­ւո­րե­լով «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։ Ան ե­րախ­տա­գի­տու­թիւն յայտ­նեց նախ­կին յու­նա­հայ, այժմ ար­ժան­թի­նաբ­նակ ­Տի­րու­հի ­Տէր ­Յով­սէ­փեա­նին, ո­րուն իշ­խա­նա­կան նո­ւի­րա­տո­ւու­թեամբ կա­րե­լի ե­ղաւ վե­րո­նո­րոգ­ման լուրջ աշ­խա­տանք­նե­րը կա­տա­րել շէն­քին մէջ։ Ան թո­ւեց ի­րա­գոր­ծո­ւած նո­րո­գում­նե­րու շար­քը, ինչ­պէս նաեւ անդ­րա­դարձ կա­տա­րեց յա­ջորդ հանգրուա­նի վե­րա­նո­րո­գում­նե­րուն մա­սին, ո­րոնք ծայր պի­տի առ­նեն, ամ­բող­ջաց­նե­լու հա­մար շէն­քի նոր տեսքն ու շի­նա­րա­րա­կան յա­ւե­լում­նե­րը։
­Յա­ջոր­դա­բար, ընկ. ­Տէր Ար­թի­նեան իր խօս­քը կեդրո­նա­ցուց ­Նի­քէա­յի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ Եոր­ղոս Իոա­քի­մի­տի­սի ու­նե­ցած բազ­մա­մեայ ներդ­րու­մին ու գործ­նա­կան զօ­րակ­ցու­թեան վրայ շրջա­նի հայ գա­ղու­թին, նախ որ­պէս ­Ռէն­տիի, ա­պա ­Նի­քէա­յի քա­ղա­քա­պետ։ Ան, ­Գո­քի­նիոյ եւ շրջա­կայ­քի հա­յու­թեան ա­նու­նով շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց քա­ղա­քա­պե­տին ու յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց մարզ­պե­տա­կան ո­լոր­տէն ներս ստանձ­նած նոր պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն­նե­րուն առն­չու­թեամբ։
Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տին ձե­ռամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ պա­տո­ւոյ յու­շա­նո­ւէ­րի տու­չու­թիւն պ. Իոա­քի­մի­տի­սին։ Այս ա­ռի­թով, ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան յե­տա­դարձ ակ­նարկ կա­տա­րեց ­Ռէն­տիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան եւ շրջա­նի կո­մի­տէի՝ մօտ քսան տա­րի ա­ռաջ ծայր ա­ռած գոր­ծակ­ցու­թեան ու ­Հա­յաս­տա­նի Ա­լա­ւեր­տի քա­ղա­քին հետ կա­տա­րո­ւած եղ­բայ­րաց­ման բա­ցա­ռիկ հա­մա­ձայ­նա­գի­րին։
­Նախ­կին քա­ղա­քա­պե­տը յու­զո­ւած իր ան­ձին հան­դէպ ե­ղած պա­տի­ւէն, դրո­ւա­տեց հայ ժո­ղո­վուր­դը եւ իր ու­րա­խու­թիւ­նը յայտ­նեց ան­ցեա­լէն ե­կող սերտ գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար։ Ան նաեւ զօ­րակ­ցու­թիւն յայտ­նեց յատ­կա­պէս Ար­ցա­խի դի­մագ­րա­ւած ող­բեր­գա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն մա­սին։
Ա­պա, բեմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւը, որ կա­տա­րեց գա­թա­յի օրհ­նու­թիւ­նը ու յու­նա­րէն լե­զո­ւով շնոր­հա­ւո­րեց պար­գե­ւատ­րեա­լը, նաեւ ու­րա­խու­թիւն յայտ­նեց յոյն անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յու­թեան ա­ռի­թով։ ­Պաշ­տօ­նա­կան ե­լոյ­թի ա­ւար­տին տե­ղի ու­նե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն մտեր­միկ մթնո­լոր­տի մէջ։

ԹՂԹԱԿԻՑ