Ուր­բաթ, 20 ­Յու­նո­ւար 2023-ի, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30-ին,­Գո­մո­թի­նիի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. ­Տէր ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեա­նի, կա­տա­րո­ւե­ցաւ ա­ւան­դա­կան գա­թա­յի կտրում եւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գիր։
­Ներ­կայ էին Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, ինչ­պէս նաեւ ­­Գո­մո­թի­նիի միու­թե­նա­կան կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, թա­ղա­յին խոր­հուր­դի եւ ­Տիկ­նանց միու­թեան ան­դամ­ներ, Հ.Գթ. ­Խա­չի վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, շա­բա­թօ­րեայ վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազմն ու ծնող­նե­րը, դպրո­ցի բա­րե­կամ­նե­րը, հին եւ նոր ա­շա­կերտ­ներ։
«­Մես­րոպ ­Մաշ­տոց» միօ­րեայ վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը ներ­կա­յա­ցուց ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի ա­ռակ­նե­րէն, նաեւ Ծնն­դեան նո­ւի­րո­ւած 2 եր­գեր, ա­պա ­Գո­մո­թի­նիի Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան «Է­րե­բու­նի» երգ­չա­խում­բը ներ­կա­յա­ցուց Ծնն­դեան նո­ւի­րո­ւած 2 եր­գեր։
­Հա­մայն­քի գծագ­րու­թեան ու­սու­չու­հի ­Լի­լի ­Մա­թի­նեա­նի կող­մէ գծագ­րո­ւած վա­ղա­մե­րիկ ­Ճէ­նի ­Գա­սա­պեա­նի պատ­կե­րը, որ Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան մէջ 40 տա­րի­ներ շա­րու­նակ ծա­ռա­յած ա­տե­նա­պե­տու­հի, լու­սա­հո­գի Ճ. ­Գա­սա­պեա­նի յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւե­ցաւ Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան։
­Յայ­տա­գի­րի ա­ւար­տին, Սր­բա­զան հայ­րը իր սրտի խօս­քը ար­տա­սա­նեց, մաղ­թե­լով բո­լո­րին ա­ռող­ջու­թիւն եւ յա­ջո­ղու­թիւն ի­րենց ա­ռա­քե­լու­թեան մէջ, ա­պա փոք­րիկ­նե­րը դի­մա­ւո­րե­ցին ­Կա­ղանդ ­Պա­պայ պա­րե­րով, ար­տա­սա­նու­թիւն­նե­րով եւ եր­գե­րով ստա­ցան ի­րենց ­Նոր ­Տա­րո­ւան նո­ւեր­նե­րը։

ԹՂԹԱԿԻՑ