Կի­րա­կի՝ 11 Փետ­րո­ւար 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հէն ներս ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով տե­ղի ու­նե­ցաւ Բուն Բա­րի­կեն­դա­նի տօ­նա­հան­դէս:
Բուն Բա­րի­կեն­դա­նը, որ­պէս ե­կե­ղե­ցա­կան օ­րա­ցոյ­ցի մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած տօն, ե­կե­ղե­ցա­կան ա­ռու­մով կը յի­շա­տա­կո­ւի դրախ­տին մէջ Աս­տու­ծոյ ներ­կա­յու­թիւ­նը վա­յե­լող Ա­դամ եւ Ե­ւա­յի ապ­րե­լա­կեր­պով: Իսկ ժո­ղովր­դա­կան հաս­կա­ցո­ղու­թեամբ Բուն Բա­րի­կեն­դա­նը ճո­խու­թեամբ ապ­րե­լու եւ դի­մա­հան­դէս ներ­կա­յու­թեամբ ել­լե­լու այդ խրախ­ճանքն է:
Այս ակ­նա­ծան­քով Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վի­ւին կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դի ու Տիկ­նանց Մարմ­նոյ հա­մա­ձայ­նու­թեամբ, բա­ւա­կան ճոխ եւ ան­մո­ռա­նա­լի ե­րե­կոյ մը մա­տու­ցո­ւե­ցաւ բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք մաս­նակ­ցե­ցան հան­դի­սու­թեան: Այս մէ­կը նաեւ ա­ռիթ մը ե­ղաւ, որ­պէս­զի ծա­նօ­թու­թիւն մը ստեղ­ծո­ւի ծնող­նե­րուն հետ, ա­պա­գայ լայն ծրա­գիր­նե­րը յա­ջողցնե­լու հա­մար: Մեծ թի­ւով ծնող­ներ եւ ե­րե­խա­ներ ի­րենց տար­բեր հա­գուստ­նե­րով ծպտո­ւե­ցան այս ե­րե­կոյին:
Երեկոյի ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցան զա­նա­զան խա­ղեր, թէ՛ խմբա­յին եւ թէ՛ ան­հա­տա­կան, ո­րոնք խան­դա­վա­ռու­թիւն մը ստեղ­ծե­ցին փոք­րիկ­նե­րուն մի­ջեւ եւ ե­ղան մրցա­նակ կրող­ներ:
Ա­ւար­տին նոյ­նինքն ծնող­նե­րուն կող­մէ պատ­րաս­տո­ւած հա­մով հիւ­րա­սի­րու­թիւն­ներ հրամցուեցան բո­լո­րին: Գո­հու­նակ սրտով եւ ժպի­տը դէմ­քե­րուն, հրա­ժեշ­տի եւ քա­ջա­լե­րա­կան խօս­քե­րով մեկ­նե­ցան բո­լոր ներ­կա­նե­րը: Բո­լո­րին վարձ­քը կա­տար:

Թա­ղա­յին Խոր­հուրդ եւ Տիկ­նանց Մարմին Գո­քի­նիոյ