Բողոքի հաւաք Եւրոպական Միութեան Աթէնքի գրասենեակներուն առջեւ

«Եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րը պար­տին կա­սեց­նել
զի­նամ­թեր­քի վա­ճառ­քը ­Թուր­քիոյ»

Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան Ա­թէն­քի գրա­սե­նեակ­նե­րուն առ­ջեւ ե­րէկ ­Հինգ­շաբ­թի 29 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5ին, հա­մախմ­բո­ւե­ցաւ հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ, ըն­դա­ռա­ջե­լով Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­միու­թեան կո­չին։ ­Հա­ւա­քին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րէին նաեւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ե­գիպ­տա­կան, ա­րա­բա­կան եւ քրտա­կան հա­մայնք­նե­րու ան­դամ­ներ, ո­րոնք ի­րենց ներ­կա­յու­թեամբ զօ­րակ­ցու­թիւն յայտ­նե­ցին հայ ժո­ղո­վուր­դին։
Ա­թէն­քի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի, Ք­սան­թիի, ­Գո­մո­թի­նիի, ­Գա­վա­լա­յի, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ, ­Քա­լա­մա­թա­յի եւ ­Յու­նաս­տա­նի այլ քա­ղաք­նե­րու մէջ կազ­մա­կեր­պուած ցոյ­ցե­րու եւ հա­ւաք­նե­րու շար­քը կ’եր­կա­րի, քա­նի որ իւ­րա­քան­չիւր հայ, իր բնա­կած վայ­րին մէջ ըլ­լա­լով հան­դերձ, իր ձայ­նը կը միաց­նէ ամ­բողջ հա­յու­թեան պա­հան­ջա­տէր կո­չին՝ վերջ տա­լու թուրք-ա­զե­րիա­կան յար­ձա­կում­նե­րուն Ար­ցա­խի դէմ եւ ճանչ­նա­լու Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի ի­րա­ւուն­քը։
­Հա­ւա­քին մաս­նա­կից­նե­րը կը կրէին դի­մակ­ներ եւ հե­ռա­ւո­րու­թեան սահ­ման­նե­րը պա­հած էին ի­րա­րու մի­ջեւ, հա­մա­վա­րա­կի պար­տադ­րած կա­նոննե­րը­ յար­գե­լու բծախնդ­րու­թեամբ։ ­Խո­շոր պաս­տառ­ներ պար­զած էին, ինչ­պէս նաեւ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի դրօ­շակ­նե­րը։ ­Կա­յին լո­զունգ­ներ կրող պաս­տառ­ներ եւ գրու­թիւն­ներ ու լու­սան­կար­ներ, ուր կը բա­ցա­յայ­տո­ւէր թուրք-ա­զե­րիա­կան յար­ձա­կում­նե­րու ճշգրիտ պատ­կե­րը։
Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­միու­թեան ան­դամ­նե­րը, բարձ­րա­խօ­սով տե­ղե­կու­թիւն­ներ կար­դա­ցին, նկա­րագ­րե­լով Ար­ցա­խի մէջ տի­րող ի­րա­վի­ճա­կը։ ­Յա­ւե­լեալ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցո­ւե­ցան նաեւ ­Թուր­քիոյ հան­դէպ Եւ­րո­պա­յի տար­բեր եր­կիր­նե­րու վա­րած քա­ղա­քա­կա­նու­թեան շուրջ։
Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­վար­չու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու ըն­կեր­նե­րու կող­մէ յու­շա­գիր մը յանձ­նո­ւե­ցաւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան Ա­թէն­քի ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան, ուր կը բա­ցա­յայ­տո­ւէր ­Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­պաշտ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը, ա­նոնց ի­րա­գոր­ծած վայ­րագ յար­ձա­կում­նե­րը Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի դէմ, ար­գի­լուած զէն­քե­րու գոր­ծա­ծու­թիւ­նը եւ ան­զէն բնակ­չու­թեան դէմ կի­րար­կո­ւած բռնու­թիւ­նը, նշե­լով թէ բո­լոր այս ա­րարք­նե­րը կը հա­կա­սեն մար­դոց ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան օ­րէնք­նե­րուն եւ պա­տե­րազ­մի յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­ներ կը նկա­տո­ւին մարդ­կու­թեան կող­մէ։
­Նոյն յու­շագ­րին մէջ կոչ կ’ուղ­ղո­ւէր Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան ­Թուր­քիոյ դե­րը կտրուկ դա­տա­պար­տե­լու, ան­զէն բնակ­չու­թեան դէմ գոր­ծադ­րո­ւած ո­ճիր­նե­րը բա­ցա­յայ­տե­լու, ­Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի դէմ պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րու դի­մե­լու, շրջա­նի ա­պա­կա­յու­նա­ցու­մը յա­ռա­ջաց­նող ճի­հա­տիստ­նե­րու ներ­կա­յու­թիւ­նը ար­գի­լե­լու եւ եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րէ ­Թուր­քիոյ զի­նամ­թեր­քի վա­ճառ­քը կա­սեց­նե­լու։
Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­միու­թեան եւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ըն­կեր­նե­րը, կարճ հար­ցազ­րոյց­ներ տրա­մադ­րե­ցին յու­նա­կան, ինչ­պէս նաեւ ռու­սա­կան եւ քրտա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րու։

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Επίθεση πλήρους κλίμακας με βαρύ οπλισμό εξακολουθεί να δέχεται το Αρτσάχ, ακριβώς ένα μήνα μετά την έκρηξη βίας που εξαπέλυσε το Αζερμπαϊτζάν. Για διάστημα άνω των τεσσάρων εβδομάδων, ολόκληρος ο κόσμος, έγινε θεατής των βομβαρδισμών και των επιθέσεων των δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν, στα σύνορα του Αρτσάχ, αλλά και ενάντια στην πρωτεύουσα Στεπανακέρτ, πόλεις και κοινοφελείς δομές, με στόχο πολίτες και αθώους ανθρώπους.
Από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρη και απροκάλυπτη η στήριξη της Τουρκίας στο Αζερμπαϊτζάν, με την ενίσχυση της πρώτης γραμμής του μετώπου των Αζέρων με σύγχρονο πολεμικό εξοπλισμό, αλλά και τους μισθοφόρους τζιχαντιστές από την Συρία.
Πολλοί διεθνείς οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας) έχουν επιβεβαιώσει τα γεγονότα, όπως και την άμεση εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο, με την παραχώρηση πολεμικού υλικού, αεροσκαφών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και την παρουσία στρατιωτικών συμβούλων, εκπαιδευτών και μισθοφόρων. Η βαθιά εμπλοκή της Τουρκίας στον Καύκασο, το δίχως άλλο φανερώνει τα ευρύτερα σχέδια αναβίωσης των παντουρανικών της επιδιώξεων.
Ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν χρησιμοποιεί απαγορευμένες βόμβες διασποράς εναντίον του άμαχου πληθυσμού, από τις πρώτες ημέρες αυτού του βάναυσου πολέμου. Είναι γνωστό πως η χρήση βομβών διασποράς απαγορεύεται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Άγκυρα και Μπακού διαπράττουν εγκλήματα στο Αρτσάχ, που δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητα. Το Human Rights Defender έχει καταγράψει και δημοσιοποιήσει τεκμηριωμένες περιπτώσεις βασανιστηρίων και βάρβαρων τακτικών από τις ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν, εναντίον αιχμαλώτων και άοπλων πολιτών.
Τέτοιου είδους βάναυσες ενέργειες της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν συνιστούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως της Σύμβασης της Γενεύης, σχετικά με την προστασία των αμάχων και ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου. Η τριπλή συμμαχία Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν-τρομοκρατών απειλεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στο Νότιο Καύκασο.
Κρίσιμη είναι η συμμετοχή της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στη διαμόρφωση της τουρκικής πολεμικής μηχανής, η οποία απειλεί σήμερα και την Ελλάδα, καθώς χρησιμοποιείται από τον Πρόεδρο Ερντογάν στις προκλήσεις του σε Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει

— να καταδικάσει δημόσια τον ρόλο της Τουρκίας στην σύγκρουση
— να δημοσιοποιήσει τα αποδεικτικά στοιχεία για την χρήση των απαγορευμένων βομβών κατά του άμαχου αρμενικού πληθυσμού
— να προβεί σε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν, που μετατρέπουν την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου σε κόμβο τρομοκρατών, μεταφέροντας τζιχαντιστές από τη Συρία, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο και αποσταθεροποιώντας ολόκληρη την περιοχή.
— να επιβάλλει εμπάργκο σε ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα προς την Τουρκία, ως μέσο αναχαίτισης της τουρκικής επιθετικότητας.
Σήμερα στη Γενεύη πραγματοποιείται συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, με τους συμπροέδρους της Ομάδας Μινσκ, σε μια ακόμα προσπάθεια διαβουλεύσεων. Μέχρι τώρα έχουν αποβεί άκαρπες οι διαμεσολαβήσεις, ενώ το Αζερμπαϊτζάν παραβίασε κατάφωρα και τις τρεις φορές την συμφωνηθείσα εκεχειρία, συνεχίζοντας και κλιμακώνοντας τις επιθέσεις του.

Η βία πρέπει να σταματήσει.

Σε περιόδους που οι δημοκρατικές αξίες και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται από απολυταρχικές δυνάμεις, η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα, θεσπίζοντας ένα πλαίσιο δημοκρατίας και προασπίζοντας τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες.

Αθήνα, 29/10/2020