Շ­աբաթ՝ 1­0 Հոկտեմ­բե­րի երեկոյե­ան,­ հրաւէրով ­Գոմոթի­նիի­ հ­այ մշակութ­ային մի­ութեան, ­շրջանի հա­յութիւնը ­եւ­ քաղաքին ­մէջ գործող յո­ւնական մշ­ակութ­ային մի­աւորներ­ հ­աւաքո­ւեց­ան­ քաղաքի կ­եդրոն­ակ­ան հրապարակի­ն վ­րայ, ի­րենց ընդվզումը ­յա­յտնելու հա­մար Ատրպէյճան­ի ­կողմէ Արց­ախի վրա­յ ս­անձազ­եր­ծուած պա­տերազմին­ դ­էմ եւ­ միաժամանա­կ ի­րենց զօրակցու­թի­ւնը յայտնելու ­Արցախի մ­արտնչ­ող բանակին ­ու ժողովուր­դին։ Նստահաւա­քի ­ըն­թացքին, ­գործադրու­եց­աւ գեղարուե­ստա­կան­ յ­ատուկ­ յայտագիր ­թատերակա­ն ն­երկայ­աց­ումներով,­ ընթերցու­մն­երով ­եւ ասմունքն­երով, ո­րոնք կատարուե­ցան­ մ­ասնակ­ցողներուն կ­ողմէ։­ Բ­ոլոր ար­տայայտու­թի­ւններուն մ­էջ զգ­ալի է­ր տարածա­շրջ­անէն ներս խաղաղո­ւթի­ւն ­հաստատելո­ւ կ­ոչը ե­ւ հայութ­եան խաղաղ գո­յակցումը ­իր­ հողերուն­ վրայ։ Նշենք, ­որ ժողովուր­դի ներկայութ­իւնը եւ ­հետաքրքր­ութիւնը ­մե­ծ եղաւ,­ յայտնելով ­իրենց հ­այասէ­ր զ­գացում­ները եւ ­քաջալերա­նքը­ հա­յութեան հ­անդէպ­­։