Աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նում գտնո­ւող նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան ­Սեպ­տեմ­բեր 1ին Ար­ցա­խի նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեա­նի հետ միա­սին ներ­կայ ե­ղաւ ­Վար­դե­նիս-­Մար­տա­կերտ ճա­նա­պար­հի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան: ­Ճա­նա­պար­հը կա­ռու­ցո­ւած է հա­մայն հա­յու­թեան նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րով` «­Հա­յաս­տան» Հա­մա­հայ­կա­կան Հիմ­նադ­րա­մի կող­մէ 2013 եւ 2014 թո­ւա­կան­նե­րու հե­ռուս­տա­մա­րա­թոն­նե­րու ըն­թաց­քին հա­ւա­քո­ւած մի­ջոց­նե­րու եւ ­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րու ա­ջակ­ցու­թեամբ: Այս մա­սին կը տե­ղե­կաց­նէ ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի հա­սա­րա­կու­թեան եւ տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան մի­ջոց­նե­րու հետ կա­պե­րու վար­չու­թիւ­նը:
­Նա­խա­գահ­ներ ­Սերժ ­Սարգ­սեան եւ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան Ար­ցա­խի թե­մի ա­ռաջ­նորդ գե­րաշ­նորհ ­Պար­գեւ Սր­բա­զա­նի հետ այ­ցե­լե­ցին նաեւ ­Դա­դի­վանք` ծա­նօ­թա­ցան վա­նա­կան հա­մա­լի­րին մէջ ի­րա­կա­նա­ցո­ւող վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու ըն­թաց­քին եւ մոմ վա­ռե­ցին ­Դա­դի­վան­քի Սբ. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ­Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ: ­Հայ­կա­կան եր­կու հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րը Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Աս­կե­րա­նի շրջա­նին մէջ այ­սօր պի­տի այ­ցե­լեն նաեւ գի­նիի նո­րա­բաց գոր­ծա­րա­նը: ­Նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան ­Սեպ­տեմ­բեր 2ին մայ­րա­քա­ղաք Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ պի­տի մաս­նակ­ցի Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 26րդ ­տա­րե­դար­ձին նո­ւի­րո­ւած տօ­նա­կան ձեռ­նարկ­նե­րուն: