­Նո­յեմ­բեր 7ին Ա­րա­գա­ծոտ­նի մար­զի ­Թա­լին քա­ղա­քին մէջ բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ա­մէ­նէն մեծ՝ 1 մե­կաո­ւաթ հզօ­րու­թեամբ «­Թա­լին-1» ա­րե­ւա­յին կա­յա­նին,- կը հա­ղոր­դէ «­Նիւզ»:
Այս ե­զա­կի ծրա­գի­րը ար­տադ­րա­կան ծա­ւա­լով եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րով կա­րե­ւոր նշա­նա­կու­թիւն ու­նի ­Հա­յաս­տա­նի ա­րե­ւա­յին ու­ժա­նիւ­թի, բնա­պահ­պա­նու­թեան եւ տնտե­սա­կան զար­գաց­ման ո­լորտ­նե­րուն հա­մար:
Ծ­րա­գի­րը ի­րա­կա­նա­ցո­ւած է հա­յաս­տան­ցի ներդ­րող­նե­րու խում­բի (Է­դո­ւարդ ­Մա­րու­թեան, Ա­րա­յիկ ­Կա­րա­պե­տեան, ­Զա­ւէն ­Սարգ­սեան եւ ­Հայկ ­Չօ­բա­նեան) մի­ջոց­նե­րով եւ հա­մատն­տե­սա­ւո­րո­ւած է ­Գեր­մա­նա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի եւ KFW դրա­մա­տան կող­մէ:
Ա­րե­ւա­յին կա­յա­նի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ ե­ղած է նաեւ վար­չա­պետ ­Կա­րէն ­Կա­րա­պե­տեան: