Մկր­տի­չեան Կ.

Ա­յո՛ բա­րե­կամս եւ ո՛չ ըն­կերս.
­Քա­նի յի­սուն եւ ա­ւե­լի եր­կա­րող տա­րի­նե­րու տե­ւո­ղու­թեան, բա­րին-բա­րիքս կամ­եցողն էիր՝ ըստ հա­յոց մե­ծաս­քանչ լե­զո­ւէն մե­զի փո­խան­ցո­ւած ստու­գա­բա­նու­թեան ու զայն քու կող­մէդ լիա­բուռն ին­ծի պար­գե­ւո­ւած միակ ի­մաստն էիր՝ նոյ­նինքն շղթան, ո­րով ի­րա­րու կա­պան­քո­ւած կը մնա­յին մեր մտքերն ու հո­գի­նե­րը փո­խա­դար­ձա­բար, եւ որ մին­չեւ այ­սօր, տա­սը տա­րի­ներ ետքն ալ, երբ ա­նո­ղոք մահդ կրցաւ փշրել զա­նոնք, ա­նոնց հետքե­րը կը շա­րու­նա­կեն անջն­ջե­լի մնալ։
­Տար­բեր ալ չէր կրնար ըլ­լալ, քա­նի ըն­դու­նո­ւած ի­րո­ղու­թիւն է, որ ա­մէն ձե­ւի քայ­քա­յու­մէն ետք յի­շո­ղու­թիւնն է, որ կը շա­րու­նա­կէ գոր­ծել։
­Հա­ւա­նա­բար ը­սո­ւա­ծը հոս ու ա­նոր բո­լոր յա­ջոր­դող ը­սո­ւած­նե­րը չա­փա­զան­ցու­թիւն նկա­տո­ւին բայց հո­գիիս պարտքն է, որ պէտք է տամ, կա­տա­րեմ խոս­տու­մը՝ ո­րով պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած էինք ի­րա­րու հետ, շատ-շատ տա­րի­ներ ա­ռաջ՝ «բան» մը գրե­լու պար­տա­կա­նու­թիւ­նը ստանձ­նել, մեր եր­կու­քէն մէ­կուն կամ միւ­սին «ճա­կա­տագ­րա­կան ան­խու­սա­փե­լին» պա­տա­հե­լէն ետք…
Ու մտեր­մու­թեամբ մը, որ ոչ ոք յա­ջո­ղած էր ու­նե­նալ հետդ, այ­սօր լոկ քե­զի հա­մար «բան» մը կը գրեմ, հո­գիիս խո­րե­րէն «ժայթ­քող հրճո­ւանք» մը կը փո­խան­ցեմ, յու­զում մը լիու­թեան։
­Նե­րէ՛, բա­րե­կամս, որ «ան­դոր­րու­թիւն»դ­ ան­գամ մը եւս պի­տի խան­գա­րեմ։
Իւ­րա­քան­չիւր մար­դու մօտ, տա­րօ­րի­նակ կա­րե­լիու­թիւն­ներ, բա­րե­մաս­նու­թիւն­ներ կան, քեզ­մէ ճա­ռա­գայ­թող ա­մէն շող սէրն էր, որ կար­ծես միայն քուկդ էր եւ որ միշտ ան­յա­պաղ փութ­կո­տու­թեամբ մը, «ա­րե­ւա­թեւ» ներ­թա­փան­ցում­նե­րով կը փոր­ձէիր զայն ծո­ւա­րեց­նել իւ­րա­քան­չիւ­րին հո­գիէն ու մտքէն ներս։
Վս­տա՛հ, որ մարդ կրնայ ա­պա­հով զգալ երբ լոկ ի­րա­գոր­ծել կրնայ, ինչ որ ան­հասկ­նա­լի է ու­րիշ­նե­րուն հա­մար ու նա մա­նա­ւանդ երբ կրողն է ա­ռա­ւե­լա­գոյն մարդ­կայ­նու­թեան հաս­կա­ցո­ղու­թեան։
­Հասկ­նալ ինք­նին՝ զգալ կը նշա­նա­կէ։
Այդ իր խառ­նո­ւած­քին կա­ղա­պա­րու­մը, շատ ճիշդ ու պար­զու­նակ ձե­ւով մը ար­ձա­նագ­րո­ւած կը գտնեմ իր պա­տա­նու­թեան շրջա­նի յու­շա­տետ­րէն քա­ղո­ւած մէկ փորձ բա­նաս­տեղ­ծու­թեան մէջ։

­Սէր

Ես չեմ ու­զեր ինձ հա­մար,
Ոս­կի, յա­կինթ, ան­գին գո­հար,
Ոչ երկ­նա­մերձ շքեղ շէն­քեր,
Զմ­րուխ­տա­պատ շէն պա­լատ­ներ։

Ես չեմ ցան­կար ան­ձիս հա­մար,
­Վա­յել­չու­թիւն, փառ­քեր ան­մար,
Ոչ ալ եր­բեք ծով ոս­կի­ներ,
Ան­ծա­յա­ծիր խոր կա­լո­ւած­ներ…

­Միայն կ’ու­զեմ միշտ հոգ­ւոյս մէջ,
Եղ­բայ­րու­թեան սէրն ան­շէջ,
Որ կը քան­դէ բիւր պատ­նէշ­ներ
Ու կեան­քին մէջ շա՜տ ար­գելք­ներ։

26-1-59

­Պա­տա­նու­թեան թէ ե­րի­տա­սար­դու­թեան շրջան­նե­րուն՝, խո­նարհ, պար­զու­թեան եւ գե­ղեց­կու­թեան դի­մաց ան­վերջ սէր ճա­րա­կող այս «մա­նուկ» հո­գին միշտ կը քա­լէր կքած՝ ե­րազ­նե­րու ու նոր յոյ­սե­րու ո­րո­նու­մի բե­ռան տակ, կրքոտ ու քիչ մըն ալ «մա­սո­խա­կան», այս­պէս ը­սո­ւած հե­ռո­ւէն տա­ռա­պե­լու, «հալ ու մաշ» ըլ­լա­լու բնազ­դա­յին հո­գե­վի­ճա­կով մը, եւ որ հա­զիւ փնտռա­ծը գտած կրկին աղջ­կան մը ներ­կա­յու­թե­նէն մեր­ժո­ւած՝ նոր բա­բա­խուն կեան­քի մը ե­տե­ւէն ին­կած յա­ւեր­ժա­կան ո­րո­նողն էր՝ դժգոհ, յու­սա­խաբ ու միա­ժա­մա­նակ ցան­կա­սէր, ի տես թարմ ծա­ղիկ­նե­րու պսա­կին՝ ու յատ­կա­պէս մե­խակ­նե­րուն։
Աղ­ջիկ­նե­րը միա­ժա­մա­նակ թէ՝ քոյր եւ թէ սի­րոյ կուռ­քեր էին։
­Նիւ­թին խոր­քը ան­վերջ սէրն էր՝ «ա­նա­ղարտ», «ա­նա­պա­կան» եւ ո­րուն դի­մաց, ա­րիւ­նը հրդե­հո­ւած, պա­պա­կը չյա­գե­ցո­ւած, յա­ւէտ կա­րի­քա­ւորն էր՝ գո­րո­վի, գգո­ւան­քի։ ­Դար­ձեալ յու­շա­տետ­րէն քա­ղո­ւած…

­Կոյ­սը

Եր­գերս բո­լոր, բո­լոր,
Եր­գերս իմ հին ու նոր,
Եր­գե­ցի ես լոկ ա­նոր
Եր­գերս բո­լոր, բո­լոր։

­Համ­բոյրս տրտում ա­ղո­ւոր,
Շր­թունք­նե­րէս իմ բո­սոր,
Դ­րոշ­մե­ցի ես միշտ ա­նոր,
­Համ­բոյրս տրտում ա­ղո­ւոր։

Ան­մե­ղու­նակ իմ հո­գիս,
­Յա­ւի­տեան ըն­կե­րը կեան­քիս,
­Նո­ւի­րե­ցի մե­խա­կիս…

18-5-59

­Գետ­նէն միշտ վեր, գերզ­գա­յուն հո­գի մը, որ հետզ­հե­տէ կը հա­սուն­նար կար­ծես սի­րոյ ո­րո­նու­մով ու զայն գտնե­լու՝ ա­նոր տի­րա­պե­տե­լու ցան­կու­թիւ­նով մը։

­Պի­տի յի­շեմ… միշտ
Ան­ձայն, ա­ռան­ձին, ճամ­բէն մայ­րիին,
Երբ ես կը քա­լեմ, յամ­րա­քայլ լռին։

­Յար հոգ­ւոյս մէջ ես, դուն իմ հրա­կէզ
Որբ հոգ­ւոյս վառ յոյս, մեղմ հեշ­տանք ան­տես։

Այս­պէս մերթ ընդ մերթ կը յի­շեմ կրկին
Ապ­րո­ւած օ­րերս, քեզ հետ միա­սին։

­Հի­մա կը խոր­հիմ յու­սա­խաբ սա­կայն
քաղցր օ­րե­րուն, որ պիտþ ու­շա­նան։

Ար­դէն պա­հո­ւած առ յա­ւէտ հոգ­ւոյս մէջ
­Վառ հո­գեն­կարդ, որ­պէս յոյս ան­շէջ։

­Պի­տի յի­շեմ քեզ, բայց կրկին… ա­ւա՜ղ,
Ես պի­տի մնամ վշտա­հար, ան­խաչ
Ան­վերջ սրտատ­րոփ, ան­լոյս ե­րազ­կոտ,
Որ­պէս­զի գէթ ուշ, գաս կրկին իմ մօտ։

19-7-1960

­Կեան­քի տար­բեր ու զանա­զան ձե­ւե­րուն ընդ­մէ­ջէն՝ տար­բեր ե­ղա­նակ­նե­րու կամ ժա­մա­նա­կաշր­ջան­նե­րու, տա­րի­քա­յին տհա­սու­թիւն­նե­րուն կամ ալ հա­սու­նու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին, նոյն այ­լա­սի­րա­կան-ցա­ւակ­ցո­ղա­կան ու միշտ օգ­նե­լու պատ­րաս­տա­կա­մո­ղա­կան իր զգայ­նու­թիւն­նե­րէն թե­լադ­րո­ւած կը գոր­ծէր, երբ սկսած էր ինք­զինք փնտռել իր հայ ըլ­լա­լու գո­յու­թե­նա­կան ող­բեր­գու­թեան մէջն ալ…
­Բա­ցա­ռիկ հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թիւն — մտա­սե­ւե­ռում մը, որ իր կեան­քին ա­ռանցքն էր դար­ձու­ցած, շատ հա­ւա­նա­բար ազ­դո­ւած «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րա­պե­տէն՝ ­Վազ­գէն Ե­սա­յեա­նէն, երբ ա­մառ­նա­յին ար­ձակուր­դի ըն­թաց­քին, ­Պէյ­րու­թէն — ­Յու­նաս­տան վե­րա­դար­ձին, կ­þեր­թար խմբագ­րա­տուն ժա­մա­նա­կը նոր փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րով հարս­տաց­նե­լու հա­մար։
­Շա­րադ­րու­թեան տետ­րա­կէն քա­ղո­ւած «մեր խմբա­գիր»ը վեր­նագ­րով իր շա­րադ­րան­քէն կ­’ընդօ­րի­նա­կեմ հե­տե­ւեալ­նե­րը՝,
«Ա­ռա­ւօտ կա­նուխ, տա­կա­ւին ա­րե­ւը չծա­գած ինք ար­թուն էր ու խմբագ­րա­տան իր գրա­սե­ղա­նին առ­ջեւ նստած կը թարգ­մա­նէր ա­ռա­ւօ­տեան թարմ լու­րե­րը՝ յու­նա­կան զա­նա­զան լրա­գիր­նե­րէ։ Ակ­նո­ցը քի­թին վրայ ին­կած, երբ զինք դի­տէիր կը կար­ծէիր, որ քու­նի մէջն էր, բայց ո՛չ ընդ­հա­կա­ռա­կը կը գրէր, ար­թուն էր, ար­թուն ինչ­պէս ամ­բողջ գի­շե­րը իր տան միակ սե­նեա­կի գրա­սե­ղա­նին դի­մաց։
­Ժա­մա­նա­կին նշա­նո­ւած էր սե­ւա­չեայ հա­յու­հիի մը հետ իսկ հի­մա՝ տաս­նը­վեց տա­րիէ ի վեր ա­մուս­նա­ցած է «Ա­զատ Օր»ին հետ։ Ե­րազ, դառ­նու­թիւն, ու­րա­խու­թիւն ա­նոր հետ կը կի­սէ։ ­Մե­ծա­գոյն պար­գե­ւա­տուն է յու­նա­հա­յու­թեան քա­նի որ ա­մէն օր ան­խոնջ աշ­խա­տան­քով ա­ւե­լի եւս մատ­չե­լի կը դարձ­նէ մե­ծաս­քան­չը, ձու­լու­մի ախ­տէն տա­ռա­պող ե­րի­տա­սար­դու­թեան»։
Անձ­նա­կան թէ հա­ւա­քա­կան կեան­քի ամ­բողջ տե­ւո­ղու­թեան, պար­տա­կա­նու­թիւն­ներ ստանձ­նե­լու ու լրիւ ա­նոնց փա­րե­լու յանձ­նա­ռու­թիւն-պար­տա­ւո­րու­թիւ­նը, իր բխրուն սիր­տը կ­þա­լե­կո­ծէր եւ որ կրկին իր գծած ու­ղիէն թիզ մը ան­գամ չշե­ղող ու դեռ եւս չշե­ղած իր «ճի­տին պարտք»ն­ էր, որ կը կա­տա­րէր եւ տար­բեր ալ չէր կրնար ը­նել քա­նի այս ան­գամ իր պաշ­տած կու­սակ­ցու­թեան՝ նո­ւի­րու­մի, ծա­ռա­յու­թեան գլխա­ւոր սկզբունք­նե­րէն լու­սա­ւո­րո­ւած ա­նոնց­մէ կ­þա­ռաջ­նոր­դո­ւէր։ Իր­մով զա­նոնք կի­սե­լու պատ­րաս­տա­կա­մու­թեամբ կամ ալ ա­նոնց­մով կա­պո­ւե­լու, հան­գու­ցո­ւե­լու ու միաս­նա­բար լու­ծում­ներ, ցա­ւը ա­մո­քող սպե­ղա­նի­ներ փնտռել գտնե­լու հե­տամ­տու­թեամբ-հա­ւա­տար­մու­թեամբ մը։
«Ի՞նչ կա­րե­լի է ը­նել, որ չեմ ը­րած» ինք­զին­քին դրած հար­ցադ­րու­մին պա­տաս­խա­նը փնտռել-գտնե­լու այդ յա­մա­ռումն էր, որ լու­ծում­նե­րու կ­þա­ռաջ­նոր­դէին զինք ու յա­ջո­ղու­թե­նէն ետք կրկին կը ստի­պէին տրտմու­թեանց ապ­րում­նե­րու՝ դառն բա­ժա­կը ցմրուրս ըմ­պել-քա­մե­լու, ա­ջէն-ձա­խէն իր դէմ ար­ձա­կո­ւած վի­րա­ւո­րա­կան քննա­դա­տու­թիւն-պա­խա­րա­կում­նե­րէն վի­րա­ւո­րո­ւած։
Կր­կին սա­կայն իր «ծա­ղիկ­նե­րով» ու նոյն հան­գոյ­ցով, գե­րո­ւած նոյն վե­րա­բե­րու­մով՝ վեր­ջա­լոյս­նե­րէն, դառ­նու­թիւն­նե­րէն նոյն ար­շա­լոյս­նե­րու դար­ձին, ջան­քին, քա­նի ա­մէ­նէն ա­ւե­լի կը սի­րէր ժպիտն ու ա­նոր վե­րա­դար­ձին հա­ւա­տա­լով կը տքնէր։
­Հոն կ­þու­զէր կե­նալ, իր «կրքոտ ծա­ղիկ­նե­րուն» հետ, քա­նի այդ­պէս կ­þըմբռ­նէր ինք­զին­քը։ ­Կեան­քի շօ­շա­փե­լի եւ հոգ չէ այ­րող ա­րարք­նե­րու հե­տա­մուտ։ ­Գա­ղա­փա­րա­պաշտ ու միա­ժա­մա­նակ ի­րա­տե­սա­կան։
Այդ­պէ՛ս, եւ այն ժա­մա­նակ երբ «­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խաչ»ի վար­ժա­րան­նե­րու գո­յու­թիւ­նը՝ տնտե­սա­կան ահ­ռե­լի բե­ռան մը տակ վտան­գո­ւած էր ու փրկու­թեան լաս­տի մը հա­մար փնտռո­ւած ստո­րագ­րու­թիւ­նը կ­þու­շա­նար…
­Նոր է­ջի մը, ե­ռուն գա­ղա­փա­րի մը օ­ծումն ու կո­չու­մը՝ գլխա­գիր «­Նա­խա­ձեռ­նում»ը պէտք էր կեան­քի կո­չել ի դի­մաց լիա­ցած ու մա­շած հին է­ջին։ Ա­ռողջ «թո­քի» մը ա­ղա­ղա­կու­մը՝ գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւ­նը, մա­քուր ու ա­զատ, ա­րար­չա­կան հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րով բա­բա­խուն։
Ու պա­տա­հե­ցաւ՝ զօ­րակ­ցե­լու պատ­րաստ այդ նոր «խեն­թեր»ու հոյ­լի ծնուն­դը՝ ու­սում­նա­կան ա­նո­ւա­նա­կո­չու­մով։
Այդ «մենք»ին մէջ ինք ­Յա­րու­թիւ­նը ան­հե­տա­ցած, միա­ժա­մա­նակ սա­կայն հզօր պա­տո­ւա­րի վե­րա­ծո­ւած, ան­խա­փա­նօ­րէն կ­þա­պա­հո­վէր մար­տա­վա­րա­կան շար­ժում­նե­րը այդ նոր «հոյլ»ին, հաս­նե­լով լրիւ յա­ջո­ղու­թեան պսա­կու­մին։
Օ­րե­րը գե­ղե­ցիկ կրնան ըլ­լալ հա­մեստ աշ­խա­տող­նե­րուն հա­մար ալ, հե­ռու ցու­ցա­մո­լա­կան ե­լոյթ­նե­րէ, ու­ռու­ցիկ հա­ղոր­դագ­րու­թիւն­նե­րէ ու շռայ­լո­ւած հան­դի­պում­նե­րէ։
­Գործն է ու ա­նոր տո­ւած բա­րե­րար ար­դիւնքն է կա­րե­ւո­րը՝ նա մա­նա­ւանդ երբ ան­ցեա­լի խո­րե­րէն ար­ձա­կո­ւած պատ­մու­թիւն մը գո­յու­թիւն ու­նի։
­Միակ ան­ցեալ մը, վստահ որ կ­’ա­ռաջ­նոր­դէ միակ ա­պա­գա­յի մը, ան­վախ­ճան կա­մուր­ջի մը պէս, ձգո­ւած մի­ջո­ցին մէջ։
­Բա­րե­կա՛մս, մեր ա­րարք­նե­րը միշտ մե­զի հան­գու­ցո­ւած կը մնան… ան­դոր­րու­թիւն քե­զի։