«Աւ­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան ա­մե­նա­մեայ ե­ռօ­րեայ ձեռ­նարկ­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան 2018ի ­Յու­նիս 8-10, ­Հա­յաս­տա­նի մէջ:
«Ու­րախ ենք, որ հան­րու­թեան կ­՛ի­րա­զե­կենք աշ­խար­հի տար­բեր վայ­րե­րու մէջ մար­դոց դէմ ի­րա­կա­նա­ցո­ւող վայ­րա­գու­թիւն­նե­րուն մա­սին` պար­գե­ւատ­րե­լով զա­նոնք, ո­րոնք շա­րու­նակ կը պայ­քա­րին այդ խնդիր­նե­րու դէմ` վտան­գե­լով սե­փա­կան կեան­քը»,- ըստ «­Մե­դիա­մաքս»ի՝ ը­սած է «Աւ­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան հա­մա­հիմ­նա­դիր ­Ռու­բէն ­Վար­դա­նեան:
«­Հա­յաս­տան, որ յա­ռա­ջըն­թաց ապ­րած է` հա­կա­ռակ ան­ցեա­լի տա­ռա­պանք­նե­րուն, կը յա­ւակ­նի դառ­նա­լու մար­դա­սի­րա­կան գա­ղա­փար­նե­րու, քննար­կում­նե­րու եւ գոր­ծու­նէու­թեան հա­մաշ­խար­հա­յին կեդ­րոն: ­Միւս տա­րի եւս ի­րա­կա­նաց­նե­լով այս կա­րե­ւոր ձեռ­նարկ­նե­րը` «Աւ­րո­րա» մար­դա­սի­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը կը ձգտի շա­րու­նա­կե­լու գործ­քով ար­տա­յայ­տե­լու ե­րախ­տա­գի­տու­թիւ­նը` ա­ջակ­ցե­լով կա­րի­քի մէջ գտնո­ւող­նե­րուն»,- նշած է ան:
2018ի ձեռ­նարկ­նե­րու ըն­թաց­քին տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Aurora Dialogues քննար­կում­նե­րը, որ մի­ջազ­գա­յին հար­թակ է գիտ­նա­կան­նե­րու եւ փոր­ձա­գէտ­նե­րու հա­մար` ու­սում­նա­սի­րե­լու եւ քննար­կե­լու մար­դա­սի­րա­կան մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը:
­Հա­մա­ժո­ղո­վը պի­տի ձգտի բա­ցա­յայ­տե­լու խնդիր­նե­րը, վեր­լու­ծե­լու ան­ցեա­լի դա­սե­րը եւ խրա­խու­սե­լու նո­րա­րա­րա­կան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ներ­կա­յիս` ա­պա­գան լա­ւը դարձ­նե­լու նպա­տա­կով: