­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Քա­թե­րի­նիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին, Ուր­բաթ, 19 եւ ­Շա­բաթ, 20 Օ­գոս­տոս 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն, ­Յու­նաս­տա­նի ­Քա­թե­րի­նի քա­ղա­քէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­ւան­դա­կան պա­րե­րու մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօն, ո­րուն ըն­թաց­քին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին տար­բեր եր­կիր­նե­րէ ժա­մա­նած պա­րա­խում­բեր։ Ա­նոնց շար­քին էր Վ­րաս­տա­նի Ա­խալ­քա­լաք քա­ղա­քէն հայ­կա­կան պա­րի «­Ջա­ւախք» ե­րի­տա­սար­դա­կան հա­մոյ­թը, պա­րու­սոյց ու­նե­նա­լով ­Լա­մա­րա Մ­խի­թա­րեա­նը եւ պա­տաս­խա­նա­տու Ա­շուղ Ա­լիք Քս­պո­յեա­նը։
Այս ա­ռի­թէն օգ­տո­ւե­լով, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս ծ. վրդ. ­Փա­շա­յեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ շրջա­նի միու­թե­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու եւ շարք մը ե­րի­տա­սարդ-ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րու, ­Շա­բաթ ե­րե­կո­յեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէէն մեկ­նե­ցան եւ ներ­կայ գտնո­ւե­ցան սոյն մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նին։
Բ­նա­կա­նա­բար, ներ­կայ էին տար­բեր տար­բեր ազ­գի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ հոծ բազ­մու­թիւն։ Ու­րա­խա­լի ե­րե­ւոյթ էր, որ փա­ռա­տօ­նին ներ­կայ էին նաեւ ­Քա­թե­րի­նի շրջա­նին մէջ ապ­րող եւ յայտ­նի միակ ըն­տա­նի­քը՝ Ա­ւա­գեան­նե­րը, ո­րոնք ե­կած էին քա­ջա­լեր հան­դի­սա­նա­լու մեր ե­րի­տա­սարդ-ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րուն։ Ա­ւար­տին, ­Հայր սուրբն ու հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը բարձ­րօ­րէն գնա­հա­տե­ցին ու շնոր­հա­ւո­րե­ցին հայ­կա­կան պա­րի «­Ջա­ւախք» ե­րի­տա­սար­դա­կան հա­մոյ­թը եւ մաղ­թե­ցին ա­ռա­ւել բարձր նո­ւա­ճում­ներ եւ ար­դիւ­նա­բեր ա­ռա­քե­լու­թիւն։

ԹՂԹԱԿԻՑ