Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի Եւ­րո­պա­յի գրա­սե­նեա­կը Ար­ցա­խի հար­ցին հետ կա­պո­ւած աշ­խա­տան­քը պի­տի շա­րու­նա­կէ տար­բեր ուղ­ղու­թիւն­նե­րով: Այս մա­սին, ըստ Armenpress.amի, նշած է Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի Եւ­րո­պա­յի յանձ­նա­խում­բի հա­ղոր­դակ­ցու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու ­Պե­տօ ­Տէ­միր­ճեան։
Ըստ ա­նոր, աշ­խա­տանք­նե­րը բաժ­նո­ւած են քա­նի մը մա­սի: ­Նախ` կազ­մա­կեր­պել եւ­րո­պա­ցի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու, քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րու այ­ցե­լու­թիւն­ներ ­Հա­յաս­տան, Ար­ցախ, ինչ­պէս նաեւ Ար­ցա­խէն խորհրդա­րա­նա­կան, քա­ղա­քա­կան, հա­սա­րա­կա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն­նե­րու այ­ցե­լու­թիւն­ներ կազ­մա­կեր­պել դէ­պի Եւ­րո­պա: «Այդ տե­սան­կիւ­նէն 2016 թո­ւա­կա­նը բա­ւա­կան աշ­խոյժ տա­րի էր: ­Մեծ թի­ւով քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ այ­ցե­լե­ցին Ար­ցախ: Ար­ցա­խէն նոյն­պէս դէ­պի Եւ­րո­պա ե­ղան աշ­խոյժ այ­ցե­լու­թիւն­ներ:
­Պել­ճի­քա այ­ցե­լեց նաեւ Ար­ցա­խի նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեա­նը: ­Մեր գոր­ծու­նէու­թիւ­նը այս նոյն ո­գիով պի­տի շա­րու­նա­կենք` հիմ­նո­ւե­լով ան­ցեալ տա­րո­ւան աշ­խա­տանք­նե­րուն վրայ»,- ը­սած է ­Պե­տօ ­Տէ­միր­ճեան: Ան նկա­տած է, որ Ար­ցախ կա­տա­րած այ­ցե­լու­թիւն­նե­րէն ետք, պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը կը փո­խո­ւին, ա­նոնք ա­ւե­լի տե­ղե­կա­ցո­ւած կը վե­րա­դառ­նան: Ն­ման այ­ցե­րու ժա­մա­նակ Ար­ցախն ալ հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ­՝ու­նե­նայ եւ­րո­պա­կան տար­բեր շրջա­նակ­նե­րու մէջ բարձ­րաց­նել ու Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վե­րա­բե­րող հար­ցեր, ինչ­պէս նաեւ՝ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի ապ­րե­լու ի­րա­ւուն­քին, պե­տա­կա­նա­շի­նու­թեան մա­սին հար­ցեր:
­Պե­տօ ­Տէ­միր­ճեան նշած է, որ Ար­ցա­խի զբօ­սաշ­րու­թեան տե­սան­կիւ­նէն կան լուրջ հե­ռան­կար­ներ: «Եր­կու ա­միս ա­ռաջ ­Պել­ճի­քա­յի մէջ ու­նե­ցանք Ար­ցա­խին նո­ւի­րո­ւած մեծ ցու­ցա­հան­դէս մը, այդ ուղ­ղու­թեամբ կա­պի մէջ ենք տար­բեր շրջա­նակ­նե­րու, ճամ­բոր­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ: Աշ­խա­տանք կը տա­նինք, որ զբօ­սաշր­ջա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը ի­րենց ծրար­նե­րուն մէջ նե­րա­ռեն ­Հա­յաս­տանն ու Ար­ցա­խը: Այդ­պի­սով կը փոր­ձենք խթա­նել Ար­ցա­խի զբօ­սաշր­ջու­թիւ­նը»,-­ ը­սած է ­Պե­տօ ­Տէ­միր­ճեան:
Անդ­րա­դառ­նա­լով Ատր­պէյ­ճա­նի հա­կա­դար­ձում­նե­րուն՝ ­ան նշած է, որ ա­տի­կա կը կրէ մշտա­կան բնոյթ:
«Ատր­պէյ­ճա­նի հա­կա­դար­ձու­մը, կար­ծես, սո­վո­րա­կան դար­ձած ըլ­լայ, վար­ժո­ւած ենք: Կր­նամ ը­սել, որ ա­նոնք չեն յա­ջո­ղիր խան­գա­րել մեզ:
Ա­նոնք կ­՝աշ­խա­տին քա­րոզ­չու­թեան դաշ­տի վրայ, ի­րա­կա­նու­թե­նէն հե­ռու տե­ղե­կու­թիւն կը տա­րա­ծեն, իսկ կեղծ ծա­նու­ցու­մը կարճ կեանք կ­՝ու­նե­նայ»,- ընդգ­ծած է ան: