ԱՆՆԱ ԳԶԻՐԵԱՆ

Ար­ցա­խը կը տար­բե­րա­կէ զբօ­սաշրջա­յին հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը եւ զարկ կու տայ ձեռ­նարկ­նե­րու զբօ­սաշր­ջու­թեան զար­գաց­ման:
Այս հաս­տա­տու­մը կա­տա­րած է Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան տնտե­սու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան զբօ­սաշրջու­թեան վար­չու­թեան ծրա­գի­րի կա­ռա­վա­րիչ Ար­տակ Գ­րի­գո­րեան:
«­Հար­ցը պէտք է եր­կու հար­թու­թեան վրայ դի­տար­կել՝ իմ կար­ծի­քով: Ա­ռա­ջին հեր­թին հարկ է ընդգ­ծել, որ հա­րուստ մշա­կոյթ ու­նե­ցող ժո­ղո­վուրդ­նե­րու կեան­քին մէջ, ա­մէն պա­րա­գա­յի, հե­տաքրք­րա­կան ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ ու ձեռ­նարկ­ներ տե­ղի կ­՚ու­նե­նան: Երկ­րորդ հար­ցը կը կա­յա­նայ ա­նոր մէջ, թէ ար­դեօք հնա­րա­ւո՞ր է այդ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը իբ­րեւ զբօ­սաշր­ջա­յին ար­դիւնք ներ­կա­յաց­նել եւ ինչ­քա­նո՞վ ա­նոնք հե­տաքրք­րա­կան պի­տի ըլ­լան զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու հա­մար: Այ­սօր կրնանք ը­սել, որ Ար­ցա­խի մէջ կը նկա­տո­ւի ի­րա­դար­ձա­յին զբօ­սաշր­ջու­թեան նկատ­մամբ հե­տաքրք­րու­թեան աճ, ա­ռա­ւել եւս, որ կայ նպա­տակ` այդ ուղ­ղու­թիւ­նը ա­ւե­լի կազ­մա­կեր­պո­ւած ներ­կա­յաց­նե­լու»,- ը­սած է Ար­տակ Գ­րի­գո­րեան:
Այս տա­րո­ւան ըն­թաց­քին ար­դէն քա­նի մը խո­շոր զբօ­սաշր­ջա­յին ձեռ­նարկ­ներ ի­րա­կա­նա­ցո­ւած են: Զ­բօ­սաշր­ջա­յին ե­ղա­նա­կին սկիզ­բը Ար­ցա­խի մէջ կը հա­մընկ­նի երկ­րի մէջ մեկ­նար­կին հետ մա­յի­սեան տօ­նե­րու, ո­րոնց ըն­թաց­քին տար­բեր հա­մերգ­ներ, ցու­ցա­հան­դէս­ներ ու մշա­կու­թա­յին այլ ձեռ­նարկ­ներ կը կազ­մա­կեր­պո­ւին: Ա­նոնց մաս­նա­կից կ­՝ըլ­լան նաեւ զբօ­սաշր­ջիկ­ներ՝ ­Հա­յաս­տա­նէն ու ար­տերկ­րէն:
­Բա­ցի այդ, վեր­ջերս Ս­տե­փա­նա­կեր­տի օ­դա­կա­յա­նին մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւած «Ար­ցա­խէյր­ֆէսթ» օ­դա­յին փա­ռա­տօ­նը եւս աշ­խու­ժու­թիւն մտցու­ցած է Ար­ցա­խի մշա­կու­թա­յին օ­րա­ցոյ­ցին մէջ, եւ ծրա­գի­րին հան­դէպ հե­տաքրք­րու­թիւ­նը կը յու­շէ, որ նշո­ւած փա­ռա­տօ­նը ա­մե­նա­մեայ կո­չո­ւե­լու մեծ հա­ւա­նա­կա­նու­թիւն ու­նի: Յս­տակ ձեռ­նարկ­նե­րու հա­մար զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու հոս­քը ի հար­կէ առ­կայ է, բայց քա­նի որ ի­րա­դար­ձա­յին զբօ­սաշր­ջու­թիւ­նը Ար­ցա­խի մէջ հա­մե­մա­տա­բար նոր ե­րե­ւոյթ է, ըստ Ար­տակ Գ­րի­գո­րեա­նի, դեռ ցան­կա­լի հոս­քի մա­սին վաղ է խօ­սիլ:
Ա­ռա­ջի­կա­յում եւս մի քա­նի նման մի­ջո­ցա­ռում­ներ են նա­խա­տե­սո­ւած:

Ար­ցա­խեան գի­նիի փա­ռա­տօն

­Սեպ­տեմ­բեր ամ­սո­ւան 3րդ ­Շա­բաթ օ­րը, Ար­ցա­խի ­Հադ­րու­թի շրջա­նի ­Տող գիւ­ղին մէջ, կ­՝ի­րա­կա­նա­ցո­ւի «Ար­ցա­խեան ­Գի­նի»ի ա­մե­նա­մեայ փա­ռա­տօ­նը, ուր կը ներ­կա­յա­ցո­ւի ար­ցա­խեան գի­նե­գործ­նե­րու ար­տադ­րան­քը: Փա­ռա­տօ­նի բա­ղադ­րիչ մաս կազ­մող մշա­կու­թա­յին ծրա­գի­րը կը նե­րա­ռէ ե­րաժշ­տա­կան հա­մերգ, ազ­գագ­րա­կան պա­րեր ու խա­ղեր, ձեռ­քի աշ­խա­տանք­նե­րու ցու­ցա­հան­դէս-վա­ճառք, խա­ղար­կու­թիւն եւ ա­ճուրդ: ­Բա­ցի գի­նիի տօ­նա­վա­ճա­ռէն, ­Տող գիւ­ղի եւ մօ­տա­կայ հա­մայնք­նե­րու բնա­կիչ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ կը կազ­մա­կեր­պո­ւի նաեւ ար­ցա­խեան բա­րիք­նե­րու տօ­նա­վա­ճառ:

Ան­կա­խու­թեան օր

Ան­կա­խու­թեան օ­րը (­Սեպ­տեմ­բեր 2) կը հա­մա­րո­ւի ա­ռա­ւել հան­դի­սա­ւոր տօ­նե­րէն մէ­կը: ­Տօ­նա­կան ձեռ­նարկ­ներ կ­՝ի­րա­կա­նա­ցո­ւին երկ­րի ողջ տա­րած­քին: Ա­մէն տա­րի ­Սեպ­տեմ­բեր 2ին Ս­տե­փա­նա­կեր­տի ­Վե­րած­նուն­դի հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղի կ­՝ու­նե­նան կա­լա-հա­մերգ­ներ, ո­րոնց կը մաս­նակ­ցին տե­ղա­կան եր­գիչ­ներ եւ հիւ­րեր ­Հա­յաս­տա­նէն եւ ար­տերկ­րէն: ­Տօ­նը կ­՝ա­ւար­տի հրա­վա­ռու­թեամբ:

«Տնջ­րէ» մի­ջազ­գա­յինդա­սա­կան ե­րաժշ­տա­կան  փա­ռա­տօն

«Տնջ­րէ» մի­ջազ­գա­յին դա­սա­կան ե­րաժշ­տա­կան փա­ռա­տօ­նը ամ­րան ըն­թաց­քին կը մէկ­տե­ղէ յայտ­նի եւ ե­րի­տա­սարդ ե­րա­ժիշտ­ներ Ար­ցա­խէն եւ ամ­բողջ աշ­խար­հէն: ­Փա­ռա­տօ­նի ըն­թաց­քին, յայտ­նի ե­րա­ժիշտ­ներ ­Գեր­մա­նիա­յէն, Ի­տա­լիա­յէն, ­Ֆին­լան­տա­յէն, ­Հո­լան­տա­յէն եւ այլ եր­կիր­նե­րէ կը կազ­մա­կեր­պեն վար­պե­տու­թեան դա­սեր` դաշ­նա­մու­րի, ջու­թա­կի եւ քլա­րի­նե­թի Ար­ցա­խի բնա­կիչ­նե­րուն եւ հիւ­րե­րու հա­մար: ­Հա­մերգ­նե­րը կ­՝ի­րա­կա­նա­ցո­ւին մայ­րա­քա­ղա­քի եւ մար­զա­յին կեդ­րոն­նե­րու մէջ, փա­ռա­տօ­նի ըն­թաց­քին:

­Բեր­քի տօ­նա­վա­ճառ

Հոկ­տեմ­բեր ամ­սո­ւան երկ­րորդ ­Կի­րա­կի օ­րը կը նշո­ւի իբ­րեւ «գիւ­ղատն­տե­սու­թեան օր»: Ա­մէն տա­րի բեր­քի փա­ռա­տօն կը կազ­մա­կեր­պո­ւի նոյն օ­րը Ս­տե­փա­նա­կեր­տի ­Վե­րածնուն­դի հրա­պա­րա­կին վրայ: Ա­ւե­լի քան 200 վա­ճա­ռող­ներ, Ար­ցա­խի բո­լոր շրջան­նե­րէն, կը ներ­կա­յաց­նեն ի­րենց ար­տադ­րան­քը՝ տօ­նա­վա­ճառ այ­ցե­լող հա­զա­րա­ւոր յա­ճա­խորդ­նե­րուն:
«Ար­ցա­խի տնտե­սու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ նա­խա­ձեռ­նո­ւող փա­ռա­տօն­նե­րու եւ նման այլ ձեռ­նարկ­նե­րու մա­սին ի­րա­զե­կու­թեան մա­կար­դա­կի բարձ­րաց­ման նպա­տա­կով, ի հար­կէ, կը կա­տա­րո­ւին շու­կա­յա­գի­տա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ, ո­րոնց ծի­րէն ներս աշ­խա­տանք կը տա­րո­ւի թէ՛ լրա­տո­ւա­դաշ­տի, թէ՛ զբօ­սաշր­ջա­յին ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու հետ: ­Մաս­նա­ւո­րա­պէս զբօ­սաշր­ջա­յին ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը, տա­րո­ւան սկիզ­բը, ար­դէն տե­ղե­կա­ցո­ւած կ­՝ըլ­լան Ար­ցա­խի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող խո­շոր ձեռ­նարկ­նե­րու մա­սին:
Օ­րի­նակ` «Ար­ցա­խեան ­Գի­նի»ի փա­ռա­տօ­նը, որ ա­մե­նա­մեայ ձեռ­նարկ է եւ ու­նի յստակ ժամ­կէտ` ­Սեպ­տեմ­բե­րի 3րդ ­Շա­բաթ օ­րը, ար­դէն զբօ­սաշրջա­յին ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու օ­րա­ցոյ­ցին մէջ է»,- ը­սած է Ար­տակ Գ­րի­գո­րեան: ­Ներ­քին զբօ­սաշր­ջու­թեան հա­մար եւս առ­կայ են բո­լոր պայ­ման­նե­րը, սա­կայն ա­նոնք ոչ թէ զբօ­սաշր­ջա­կան ճամ­բոր­դու­թիւն­ներ են, այլ ա­ւե­լի շատ` պտոյտ­ներ, հա­շո­ւի առ­նե­լով Ար­ցա­խի տա­րած­քին չա­փե­րը եւ բնա­կիչ­նե­րու այ­ցե­լու­թեան վայ­րին մէջ հա­զո­ւա­դէպ գի­շե­րա­կա­ցի կազ­մա­կերպ­ման հան­գա­ման­քը:

ԲԱԺՆԵԼ
Նախորդ յօդուածը«Խելացի» notebook
Յաջորդ յօդուածը27 ­Յու­լիս 1983