Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Բա­կօ ­Սա­հա­կեան 25 ­Յու­նո­ւա­րին ըն­դու­նած է Եւ­րո­պա­կան ­Խորհրդա­րա­նի ան­դամ ­Լարս Ա­տաք­թու­սո­նի գլխա­ւո­րած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը: ­Հան­դի­պու­մին քննար­կո­ւած են Ար­ցախ-Եւ­րո­պա կա­պե­րուն վե­րա­բե­րեալ շարք մը հար­ցեր: Զ­րու­ցա­կից­նե­րը յա­տուկ ու­շադ­րու­թեամբ խօ­սած են խորհր­դա­րա­նա­կան փո­խա­դարձ գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման մա­սին: ­Նա­խա­գահ ­Սա­հա­կեան նշած է, որ Ար­ցա­խի մէջ շա­հագրգ­ռո­ւած են Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի եւ եւ­րո­պա­կան այլ կա­ռոյց­նե­րու հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու խո­րա­ցու­մով` ա­ւելց­նե­լով, որ ա­տի­կա կը հան­դի­սա­նայ մեր հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գե­րա­կայ ուղ­ղու­թիւն­նե­րէն մէ­կը:
­Հան­դի­պու­մին կը մաս­նակ­ցէին Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի տե­ղա­կալ ­Վահ­րամ ­Բա­լա­յեան, Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի Եւ­րո­պա­յի ­Յանձ­նա­խում­բի պա­տաս­խա­նա­տու ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան եւ պաշ­տօ­նա­տար այլ ան­ձեր: