Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հի ընտ­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Յու­լիս 19ին:
Այս մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւն տա­րա­ծած է Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­շոտ ­Ղու­լեան:
­Յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ կ­՛ը­սո­ւի.
Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Սահ­մա­նադ­րու­թեան 168րդ ­յօ­դո­ւա­ծի 1ին մա­սի հա­մա­ձայն` գոր­ծող հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րու ա­ւար­տէն ոչ շուտ, քան 50 եւ ոչ ուշ, քան 40 օր ա­ռաջ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը խմբակ­ցու­թիւն­նե­րու ա­ռա­ջար­կով կ­՛ընտ­րո­ւի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ, որ կը պաշ­տօ­նա­վա­րէ մին­չեւ գոր­ծող Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րու ժամ­կէ­տին ա­ւար­տը:
«Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի կա­նո­նա­կարգ» Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան օ­րէն­քի 149րդ ­յօ­դո­ւա­ծի 2րդ ­մա­սի հա­մա­ձայն` խմբակ­ցու­թիւն­նե­րը հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու­ներ կ­՛ա­ռա­ջադ­րեն գոր­ծող հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րու ա­ւար­տէն ոչ շուտ, քան 64 եւ ոչ ուշ, քան 57 օր ա­ռաջ:
­Սահ­մա­նո­ւած կար­գով եւ ժամ­կէտ­նե­րու մէջ` սոյն թո­ւա­կա­նի ­Յու­լի­սի 5-12 նե­րա­ռեալ, հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նին ընտ­րո­ւե­լու հա­մար ա­ռա­ջադ­րո­ւած է եր­կու թեկ­նա­ծու`
Է­դո­ւարդ Ար­տա­ւազ­դի Ա­ղա­բե­կեան («­Շար­ժում-88» խմբակ­ցու­թեան կող­մէ),
­Բա­կօ ­Սա­հա­կի ­Սա­հա­կեան («­Հայ­րե­նիք», «­Դաշ­նակ­ցու­թիւն» եւ «­Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն» խմբակ­ցու­թիւն­նե­րուն կող­մէ):
­Հա­շո­ւի առ­նե­լով հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի ընտ­րու­թեան հա­մար ­Սահ­մա­նադ­րու­թեամբ նա­խա­տե­սո­ւած ժամ­կէտ­նե­րը եւ «Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի կա­նո­նա­կարգ» Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան օ­րէն­քի 149րդ ­յօ­դո­ւա­ծի 3րդ­ եւ 4րդ ­մա­սե­րու պա­հանջ­նե­րը` Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին կող­մէ հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի ընտ­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի յա­տուկ նիս­տի ըն­թաց­քին, որ ի­րա­ւուն­քի ու­ժով պի­տի գու­մա­րո­ւի 2017 թո­ւա­կա­նի ­Յու­լիս 19ին` ժա­մը 11։00ին: