­Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն Ար­ցա­խի պա­տա­նի­նե­րու ա­մառ­նա­յին հան­գիս­տի հա­ճե­լի ու ան­բա­ժա­նե­լի մա­սը դար­ձած են Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան աշ­խար­հաս­փիւռ կա­ռոյց­նե­րու ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւն­նե­րուն կող­մէ Ար­ցա­խի տար­բեր շրջան­նե­րուն մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւող բա­կա­յին ճամ­բար­նե­րը: ­Բա­ցա­ռու­թիւն չէ նաեւ այս տա­րին:
10 ­Յու­լի­սին, Ս­տե­փա­նա­կեր­տի Ա­շոտ ­Ղու­լեա­նի ա­նու­նը կրող դպրո­ցին մէջ, սկսած է 10-16 տա­րե­կան պա­տա­նի­նե­րու հա­մար նա­խա­տե­սո­ւած ճամ­բա­րը, զոր նա­խա­ձեռ­նած է Հ.Յ.Դ. Ա­րեւմ­տեան շրջա­նի ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւ­նը: ­Ճամ­բա­րի ընդ­հա­նուր պա­տաս­խա­նա­տու ­Վա­հէ ­Լե­փե­ճեան ար­դէն քա­նի մը ան­գամՙ մաս­նակ­ցած է Ար­ցա­խի մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւող ճամ­բար­նե­րուն, խում­բին մնա­ցած ան­դամ­նե­րը բազ­միցս այ­ցե­լած են ­Հա­յաս­տան եւ Ար­ցախ:
Ըստ ­Վա­հէ ­Լե­փե­ճեա­նի՝ ճամ­բա­րի կազ­մա­կեր­պու­մը ու­նի քա­նի մը նպա­տակ­ներ.- «­Նախ եւ ա­ռաջ սփիւռ­քի մէջ ապ­րող հա­յե­րուն հա­մար շատ լաւ ա­ռիթ է, որ­պէս­զի գա­լով այս­տեղ՝ ի­րենց աչ­քով տես­նեն տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին գիր­քե­րէն հայ­րե­նի­քի մա­սին ի­րենց սոր­ված­նե­րը: ­Միա­ժա­մա­նակ՝ այս­տե­ղի հա­յու­թիւ­նը պէտք է ի­մա­նայ, որ դուր­սի հա­յե­րը ի­րենց չեն մոռ­ցած, միշտ կը մտա­ծեն ի­րենց մա­սին եւ կա­րե­լին կ­՛ը­նեն օգ­նե­լու հա­մար: Ն­պա­տակ­նե­րէն մէկն ալ մար­դոց տե­ղե­կաց­նելն է, որ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը իր ու­ժե­րը կը տրա­մադ­րէ՝ հայ ժո­ղո­վուր­դին օգ­նե­լու հա­մար»,- նշած է ան:
Ընդ­հան­րա­պէս ա­մէն ճամ­բար եր­կու շա­բաթ կը տե­ւէ` 10 օ­րո­ւան ճամ­բա­րա­յին եւ 4 օ­րո­ւան հան­գիս­տի ծրա­գի­րով: Այդ ըն­թաց­քին կը նա­խա­տե­սո­ւին հա­յոց պատ­մու­թեան, ­Դաշ­նակ­ցու­թեան պատ­մու­թեան, հայ­րե­նա­սի­րա­կան եր­գե­րու ու­սու­ցում, մար­զա­կան խա­ղե­րու, մրցում­նե­րու կազ­մա­կեր­պում: Ն­պա­տակն է բա­րե­լա­ւել մարմ­նա­կան եւ մտա­ւոր ու­նա­կու­թիւն­նե­րը, ամ­րապն­դել հայ­րե­նի­քի հետ կա­պը:
Ս­տե­փա­նա­կեր­տի ճամ­բա­րի պա­տաս­խա­նա­տուն այս տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին ի­րենց կա­տա­րած աշ­խա­տան­քի ար­դիւն­քը այ­սօր կը տես­նէ. «Այ­սօր ծա­նօ­թա­ցայ պա­տա­նիի մը, որ 7 տա­րի մեր կազ­մա­կեր­պած ճամ­բար­նե­րուն մաս­նակ­ցած է եւ բո­լոր վա­րիչ­նե­րը, պա­տաս­խա­տու­նե­րը կը յի­շէ: Եւ այ­սօր ե­կած է իր գի­տե­լիք­նե­րը միւս­նե­րուն փո­խան­ցե­լու: ­Յոյս ու­նիմ, որ կա­մաց-կա­մաց ժո­ղո­վուր­դը ա­ւե­լի կը մօ­տե­նայ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան, կը միա­նան մե­զի եւ մե­զի հետ կ’օգ­նեն մնա­ցած­նե­րուն»:
«­Մե­զի հա­մար մեծ բա­ւա­կա­նու­թիւն է հայ­րե­նի հո­ղին վրայ ըլ­լա­լը, այս­տեղ ա­ւե­լի ու­ժեղ կը զգանք մենք մե­զի»,- կ­՛ը­սէ ­Վա­հէն եւ կ­՛ա­ւելց­նէ, որ ա­մէն ան­գամ նո­րէն կը սի­րա­հա­րի այս հո­ղին, այս­տեղ կը տես­նէ մեր ժո­ղո­վուր­դի հզօ­րու­թիւ­նը: Այս­տեղ ա­ռա­ջին ան­գամ ե­կած­նե­րը հո­յա­կապ տպա­ւո­րու­թիւն ու­նին, ո­րով­հե­տեւ հա­կա­սա­կան բա­ներ լսած են Ար­ցա­խի մա­սին եւ բո­լո­րը հա­ճե­լիօ­րէն զար­մա­ցած էին` տես­նե­լով զար­գա­ցող քա­ղաքն ու մար­դոց բա­րի վե­րա­բեր­մուն­քը:
­Յու­լիս ամ­սո­ւան ըն­թաց­քին նաեւ կը սկսին ­Շու­շի եւ ­Մար­տու­նի քա­ղաք­նե­րու բա­կա­յին ճամ­բար­նե­րը` ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու Ա­րեւմ­տեան շրջա­նի ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան եւ ­Լի­բա­նա­նի Հ.Յ.Դ. «­Զա­ւա­րեան» ու­սա­նո­ղա­կան միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ: