Ար­ցա­խի պա­տա­նի­նե­րը ի­րենց եր­գով, աս­մուն­քով եւ
պա­րով ո­գե­ւո­րե­ցին ներ­կա­նե­րը՝ հայ­րե­նի հո­ղին եւ
հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խի վե­րա­թար­մաց­նող խոր­հուր­դով

Եր­կու­շաբ­թի՝ 3 ­­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» ­­Կեդ­րո­նի դա­լար տա­նի­քը, մեծ թի­ւով ներ­կա­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ար­ցա­խեան շարժ­ման 30ա­մեա­կին եւ ­­Լեռ­նա­յին ­­Ղա­րա­բա­ղի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 27ա­մեա­կին նշու­մը՝ հան­դի­սա­ւոր շու­քով եւ խան­դա­վառ մթնո­լոր­տի մէջ։ ­­Ձեռ­նար­կին յա­տուկ փայլ եւ շունչ տո­ւին Ար­ցա­խէն հիւ­րա­բար Ա­թէնք գտնո­ւող պա­տա­նի­նե­րը։
Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Դա­տի ­­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած հրա­պա­րա­կա­յին հան­դի­սու­թիւ­նը ի­րենց ներ­կա­յու­թեամբ պա­տո­ւե­ցին ­­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­­Խա­չե­րեան, ­­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­­Հա­յաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նորդ պրն. Ա­լեք­սանտր ­­Սարգ­սեան, Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Կեդ­րո­նա­կան ­­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ըն­կեր ­­Քե­րոբ Է­քի­զեան, յու­նա­հա­յոց թե­մի Ազ­գա­յին ­­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­­Պօ­ղոս ­­Չօ­լա­քեան, հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վիւ ­­Վե­րա­պա­տո­ւե­լի ­­Վի­գէն ­­Չօ­լա­քեան, հո­գե­ւոր հո­վիւ­ներ՝ Հ­րայր Ա­ւագ ­­Քա­հա­նայ ­­Նի­կո­լեան, ­­Նա­րեկ ­­Քա­հա­նայ ­­Շա­հի­նեան եւ ­­Վահ­րիճ ­­Վար­դա­պետ ­­Ղա­րա­խա­նեան։ ­­Հան­դի­սու­թեան պա­տո­ւոյ հիւ­րե­րու շար­քին էին՝ ­­Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան տնօ­րէ­նու­հի տիկ. Ա­նաս­թա­սիա ­­Քա­ցի­լիէ­րի, Ա­նօ ­­Սի­րոս կղզիի նախ­կին քա­ղա­ղա­պետ պրն. Եոր­ղոս ­­Փա­փի­ցիս, Էր­մու­փո­լի-­­Սի­րոս քա­ղա­ղա­պե­տու­թեան ե­րե­խա­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու տիկ. Ս­թե­լա ­­Լիմ­նէու եւ ­­Սի­րո­սի «Ա­յոս Եո­րիոս» դպրո­ցի տնօ­րէն fre՝re ­­Մա­րիոս ­­Քա­փե­թաս։
­­Ձեռ­նար­կին ներ­կա­յա­ցո­ւած էին նաեւ ազ­գա­յին-միու­թե­նա­կան մեր բո­լոր կա­ռոյց­նե­րը՝ վար­չու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րով եւ տնօ­րէն­նե­րով ու ու­սու­ցիչ­նե­րով։
Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։30ին, Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Դա­տի ­­Յանձ­նա­խում­բի ա­նու­նով, ըն­կեր ­­Սեր­գօ ­­Գու­յում­ճեան կա­տա­րեց հան­դի­սու­թեան բա­ցու­մը՝ հա­յե­րէ­նով եւ յու­նա­րէ­նով ներ­կա­նե­րուն փո­խան­ցե­լով օ­րո­ւան խոր­հուր­դը։ ­­Հայ ­­Դա­տի ­­Յանձ­նա­խում­բին ա­տե­նա­պե­տը ամ­փոփ գի­ծե­րու մէջ ներ­կա­յաց­նե­լով Ար­ցա­խեան շարժ­ման շղթա­յա­զերծ­ման եւ ­­Լեռ­նա­յին ­­Ղա­րա­բա­ղի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման պատ­մակ­շիռ քայ­լերն ու հա­մազ­գա­յին տա­րո­ղու­թեամբ ձեռք բե­րո­ւած նո­ւա­ճում­նե­րը՝ կա­րե­ւո­րու­թեամբ շեշ­տեց Ար­ցա­խեան հե­րո­սա­մար­տի ո­գիով ­­Հայ ­­Դա­տի պայ­քա­րը շա­րու­նա­կե­լու, Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան ամ­բող­ջա­կան, մի­ջազ­գա­յին եւ ի­րա­ւա­կան ճա­նա­չու­մը նո­ւա­ճե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը։ Ըն­կեր Ս. ­­Գու­յում­ճեան նաեւ ներ­կա­նե­րուն ու­շադ­րու­թեան յանձ­նեց, որ Ար­ցա­խեան շարժ­ման նո­ւի­րո­ւած այս ե­րե­կո­յին յա­տուկ ջեր­մու­թիւն եւ խոր­հուրդ կը ներշն­չէ ներ­կա­յու­թիւ­նը Ար­ցա­խէն հիւ­րա­բար ­­Յու­նաս­տան գտնո­ւող 23 պա­տա­նի­նե­րուն եւ պար­մա­նու­հի­նե­րուն։
Ար­ցա­խի պա­տա­նի­նե­րը այս տա­րի եւս հիւ­րըն­կա­լո­ւե­ցան ­­Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան կող­մէ, ինչ­պէս նաեւ քա­նի մը օր ան­ցու­ցին Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Պա­տա­նե­կան ­­Միու­թեան բա­նա­կու­մին, ո­րու նիւ­թա­կան հո­գա­տա­րու­թիւ­նը ստանձ­նեց ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թիւ­նը:
­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Դա­տի ­­Յանձ­նա­խում­բը 22 տա­րի­նե­րէ ի վեր, ա­մէն ա­մառ, Ա­թէն­քի եւ ­­Սի­րոս կղզիի մէջ կը հիւ­րըն­կա­լէ Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տին զո­հո­ւած հե­րոս­նե­րու որ­բա­ցած ե­րե­խա­նե­րու խում­բեր։ Սկզբ­նա­կան տա­րի­նե­րուն ո­րո­շա­պէս որ­բե­րէ բաղ­կա­ցած էին այդ ա­մե­նա­մեայ խում­բե­րը, բայց հե­տա­գա­յին այդ խում­բե­րը սկսան կազ­մո­ւե­լու ի­րենց ու­սում­նա­կան կեան­քին մէջ յա­ջո­ղակ ա­շա­կերտ­նե­րով, մին­չեւ որ 2016ի Ապ­րի­լեան քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մէն ետք վերս­տին Ար­ցա­խի որ­բե­րով կազ­մո­ւե­ցան ան­ցեալ եր­կու տա­րի­նե­րու խում­բե­րը։
Իր խօս­քի ա­ւար­տին ­­Հայ ­­Դա­տի ­­Յանձ­նա­խում­բին բան­բե­րը ընդգծեց, որ հա­կա­ռակ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ստեղ­ծո­ւած նիւ­թա­կան յա­ւե­լեալ դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րուն եւ, մա­նա­ւանդ, Ատր­պէյ­ճա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու կող­մէ ­­Յու­նաս­տա­նի իշ­խա­նու­թեանց մօտ կա­տա­րո­ւող մի­ջամ­տու­թեանց եւ ճնշում­նե­րուն, յու­նա­հա­յու­թիւ­նը հաս­տա­տա­կամ կը մնայ ար­դէն պատ­մա­կան դար­ձած այս ա­ւան­դու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լու եւ Ար­ցա­խի փոք­րե­րուն հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ Ար­ցա­խի հե­րո­սա­կան մեր ժո­ղո­վուր­դին զօ­րա­վիգ կանգ­նե­լու իր յանձ­նա­ռու­թիւ­նը։
Ա­պա՝ օ­րո­ւան պատ­գա­մը փո­խան­ցե­լու հա­մար բարձ­րա­խօ­սին մօտ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ ըն­կեր ­­Միհ­րան ­­Քիւր­տօղ­լեան, որ ամ­փոփ եւ կուռ իր խօս­քով ներ­կա­յա­ցուց պատ­մա­կա­նը Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րու­թեան եւ ­­Լեռ­նա­յին ­­Ղա­րա­բա­ղի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ստեղ­ծու­մին՝ գա­ղա­փա­րա­կան շեշ­տադ­րու­մի ար­ժա­նաց­նե­լով գլխա­ւոր դա­սե­րը Ար­ցա­խեան հե­րո­սա­մար­տին։ Օ­րո­ւան բա­նա­խօ­սին լրիւ խօս­քը ա­ռան­ձինն կը յանձ­նենք ըն­թեր­ցո­ղի ու­շադ­րու­թեան։
Այ­նու­հե­տեւ՝ խօս­քը տրո­ւե­ցաւ Ար­ցա­խի պա­տա­նի­նե­րու խում­բին ըն­կե­րակ­ցող պա­տաս­խա­նա­տու՝ Ար­ցա­խի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան կրթու­թեան, գի­տու­թեան եւ մարմ­նակր­թան­քի բաժ­նի վա­րիչ տի­կին Ան­նա Այ­վա­զեա­նի, որ իր օգ­նա­կան տի­կին Ա­լի­նա ­­Պաղ­տա­սա­րեա­նի հետ ստանձ­նած էին հո­գա­տա­րու­թիւ­նը խում­բին։ ­­Տիկ. Այ­վա­զեան հան­դէս ե­կաւ ոչ միայն ­­Հայ ­­Դա­տի ­­Յանձ­նա­խում­բին, յու­նա­հա­յու­թեան եւ յու­նա­կան իշ­խա­նու­թեանց ուղ­ղո­ւած շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քով, այ­լեւ ընդ­հա­նուր ար­ժե­ւո­րու­մը կա­տա­րեց սփիւռ­քի զօ­րակ­ցու­թեան՝ Ար­ցա­խի հե­րո­սա­կան մա­քա­ռու­մին մէջ։ Ար­ցա­խի փոք­րիկ­նե­րուն հիւ­րըն­կալ­ման մէջ ան ար­ժե­ւո­րեց Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան լիա­կա­տար նո­ւա­ճու­մին սա­տա­րող սփիւռ­քեան զօ­րակ­ցու­թիւն, ո­րուն Ար­ցա­խի հա­յոր­դիք կը պա­տաս­խա­նեն մայր հո­ղին ամ­բո­ղա­պէս տէր կանգ­նե­լու եւ ի­րենց հայ­րե­րուն պայ­քա­րը մին­չեւ յաղ­թա­կան ա­ւարտ հասց­նե­լու վճռա­կա­նու­թեամբ։ Ս­փիւռ­քի հա­յա­պահ­պան­ման պայ­քա­րը նաեւ մեր պայ­քարն է՝ եզ­րա­կա­ցուց տիկ. Այ­վա­զեան։
­­Շուրջ մէկ ժամ տե­ւո­ղու­թեամբ՝ Ար­ցա­խի շնոր­հա­լի փոք­րիկ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ո­գե­ւո­րիչ յայ­տա­գիր մը՝ խմբերգ­նե­րով, եր­գե­րով, աս­մունք­նե­րով եւ պա­րե­րով՝ ներ­կա­նե­րուն մօտ բարձ­րաց­նե­լով ազ­գա­յին-հայր­նա­սի­րա­կան եւ յե­ղա­փո­խա­կան ո­գին։
­­Հան­դի­սու­թեան փակ­ման խօս­քը կա­տա­րեց եւ ներ­կա­նե­րուն իր պատ­գա­մը ուղ­ղեց յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­­Խա­չե­րեան, որ Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րու­թեան եւ Ս­փիւռ­քի հա­յա­պահ­պան­ման պայ­քար­նե­րը միեւ­նոյն մեծ պայ­քա­րին էա­կան տար­րե­րը հռչա­կե­լով՝ շեշ­տեց Ար­ցա­խեան պայ­քա­րին պատ­մակ­շիռ դա­սե­րը սե­րուն­դէ սե­րունդ փո­խան­ցե­լու եւ ո­գե­ւո­րե­լու հրա­մա­յա­կա­նը, նոյն­պէս եւ գնա­հա­տան­քի իր խօս­քը ուղ­ղեց յու­նա­հա­յու­թեան, որ սե­րուն­դէ սե­րունդ բո­լո­րա­նո­ւէր պայ­քա­րը կը շա­րու­նա­կէ յա­նուն հա­յա­պահ­պան­ման եւ ­­Հայ ­­Դա­տի հե­տապնդ­ման։ Ան յա­տուկ գնա­հա­տեց Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի տա­րած աշ­խա­տան­քը, ինչ­պէս նաեւ ընկ. ­Խա­չիկ ­Խա­չա­տու­րեա­նի եւ բո­լոր նո­ւի­րեալ ան­ձե­րուն եր­կար տա­րի­նե­րու ճի­գը, որ 20 տա­րի­նե­րէ ա­ւե­լի կ­’ա­պա­հո­վեն Ար­ցա­խի փոք­րե­րուն այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տան եւ ­Սի­րոս:
Սր­բա­զան հայ­րը նաեւ յու­նա­րէ­նով դի­մեց հիւ­րե­րուն՝ իր շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նե­լով ­­Խա­ծի­քի­րիա­քիօ հաս­տա­տու­թեան, ինչ­պէս նաեւ ­­Սի­րո­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան, որ տա­րի­ներ շա­րու­նակ ի­րենց դռնե­րը եւ գիր­կը կը բա­նան մեր Ար­ցա­խի պա­տա­նի­նե­րուն, ա­նոնց հիւ­րըն­կա­լե­լով՝ սի­րով եւ հո­գա­տա­րու­թեամբ: Ան նաեւ ընդգ­ծեց, որ հայ եւ յոյն ազ­գը միա­կամ է եւ տա­րի­նե­րու բա­րե­կա­մու­թիւ­նը, որ մշա­կուած է պի­տի ըլ­լայ տե­ւա­կան, ուր որ ալ գտնո­ւին՝ ­­Յու­նաս­տա­նի, ­­Հա­յաս­տա­նի, թէ Ար­ցա­խի մէջ: ­­Հան­դի­սու­թեան պաշ­տօ­նա­կան փա­կու­մէն ետք, Ար­ցա­խի փոք­րիկ­նե­րը խմբո­ւե­ցան հա­ւա­քա­կան ընթ­րի­քի սե­ղան­նե­րու շուրջ՝ ի­րենց կող­քին ու­նե­նա­լով շատ ներ­կա­ներ, ո­րոնք փա­փա­քե­ցան սե­ղա­նա­կից դառ­նալ հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խի փոք­րիկ ա­ռա­քեալ­նե­րուն։

 

Ս­տո­րեւ՝ կը հրա­տա­րա­կենք ընկ. ­Միհ­րան ­Քիւր­տօղ­լեա­նի
ար­տա­սա­նած խօս­քը 

Ա. Ե­րե­սուն տա­րի ա­ռաջ՝ 1988ի ­Փետ­րու­րար 18ի նա­խօ­րէին, աշ­խար­հի բո­լոր լրա­տու սպա­սար­կու­թիւն­նե­րը կու տա­յին զգա­յա­ցունց լուր մը, որ ո­րե­ւէ ցոյց, յատ­կա­պէս ազ­գա­յին ու քա­ղա­քա­կան ո­րե­ւէ ցոյց խստիւ ար­գի­լո­ւած եւ դա­ժան պա­տի­ժի են­թա­կայ ­Սո­վե­տա­կան ­Միու­թեան մէկ փոքր՝ ­Հա­յաս­տան կո­չո­ւող ­Հան­րա­պե­տու­թեան մէջ ամ­բողջ ժո­ղո­վուր­դը ոտ­քի ե­լած է, քա­ղաք­նե­րէն ու գիւ­ղե­րէն մար­դիկ կը խու­ժեն Ե­րե­ւան եւ պայ­քա­րու­նակ ցոյ­ցե­րով ու ան­տե­ղի­տա­լի վճռա­կա­նու­թեամբ կը պա­հան­ջեն ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի միա­ցու­մը՝ ­Հա­յաս­տա­նին: Ն­ման ան­նա­խըն­թաց ցոյ­ցի մը նա­խըն­թա­ցը նոյն­պէս պա­տա­հած էր Ե­րե­ւա­նի մէջ՝ 1965ին, ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 50ա­մեա­կին՝ հո­ղե­րու պա­հանջ­քով, ո­րու շնոր­հիւն ալ այ­սօ­րո­ւան ­Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դը: Այ­սօ­րո­ւան ե­րի­տա­սարդ­նե­րը չեն հասկ­նար, թէ ինչ կը նշա­նա­կէր քա­ղա­քա­կան ցոյ­ցեր կա­տա­րել սո­վե­տա­կան վար­չա­կար­գի տակ:

Բ. 100 տա­րի ա­ռաջ, 1918ին, ան­կախ ­Հա­յաս­տա­նը ու­նէր 60-65 հա­զար ք.ք.մ. տա­րածք: Երկ­րի հա­մայ­նա­վա­րա­ցու­մով ­Դաշ­նակ­ցա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան փրկած այդ տա­րա­ծու­թիւ­նը չէր պահ­պա­նո­ւած: ­Հա­մայ­նա­վար վար­չա­կար­գը թոյլ տո­ւած էր, որ ­Կարսն ու Ար­տա­հա­նը անց­նի ­Թուր­քիոյ ձեռ­քը, Ա­խալ­քա­լաքն ու Ա­խալց­խան միա­ցո­ւի Վ­րաս­տա­նին: ­Կար­ծէք չէին բա­ւեր ա­տոնք, 1923ին ալ, յա­նուն ռուս-թուրք բա­րե­կա­մու­թեան, Ս­տա­լի­նի վճռագ­րով հա­յա­պատ­կան ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բաղն ալ նո­ւէր կը տրո­ւէր «եղ­բայ­րա­կան» Ազր­պէյ­ճա­նին, որ իբ­րեւ եր­կիր, իբ­րեւ ան­ջատ միա­ւոր ու պե­տու­թիւն կազ­մո­ւած էր հա­զիւ 5 տա­րի ա­ռաջ, այ­սինքն 1918ին: Այդ թո­ւա­կա­նէն ա­ռաջ Ազր­պէյ­ճան ա­նու­նով եր­կիր չկար, գո­յու­թիւն չու­նէր, որ ­Ղա­րա­բա­ղը ի­րեն պատ­կա­նած ըլ­լար:
Եւ այս­պէս, մե­զի սահ­մա­նա­կից եր­կիր­նե­րը՝ ­Թուր­քիան «թշնա­մա­բար» ար­դէն բռնագ­րա­ւած էր Ա­րեւմ­տեան ­Հա­յաս­տանն ու Ա­րե­ւե­լեա­նէն ­Կարսն ու Ար­տա­հա­նը, Վ­րա­ցի­նե­րը «չէ­զո­քա­բար» տէր դար­ձած էին հայ­կա­կան հո­ղե­րու, իսկ Ատր­պէյ­ճանն ալ «եղ­բայ­րա­բար» նո­ւէր կը ստա­նար Ար­ցա­խը:

Գ. ­Ղա­րա­բա­ղեան սկսած շար­ժու­մը խեղ­դե­լու հա­մար ­Մոս­կո­ւան զօրք կը տե­ղա­կա­յէր Ե­րե­ւա­նի մէջ, շրջա­գա­յու­թիւ­նը կ­‘ար­գի­լէր, շար­ժու­մին ա­ռաջ­նորդ­նե­րը կը բան­տար­կէր, խնդի­րը ըն­կե­րա­յին հարց հա­մա­րե­լով՝ դրա­մա­կան մեծ օ­ժան­դա­կու­թիւն, որ­քան կը յի­շեմ 400 մի­լիոն ռուպ­լի կը խոս­տա­նար ­Ղա­րա­բա­ղի բա­րօ­րու­թեա­նը հա­մար, բայց ի զուր: ­Հա­յե­րը կը մնա­յին ան­տե­ղի­տա­լի՝ ի­րենց պա­հանջ­քին մէջ:
Այդ օ­րե­րուն ա­հա­ւոր երկ­րա­շարժ մը կը հա­րո­ւա­ծէր ­Հա­յաս­տա­նը: Երկ­րին գրե­թէ 40/100 կը քան­դո­ւէր: ­Բազ­մա­հա­զար զո­հեր, գիւ­ղեր ու քա­ղաք­ներ հիմ­նա­յա­տակ կը կոր­ծա­նէին: ­Հա­մայ­նա­վա­րու­թեան ա­մէ­նա­զօր ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րը՝ ­Կոր­պա­չով կը փու­թար Ե­րե­ւան եւ կը խոս­տա­նար շու­տով վե­րա­կանգ­նել քան­դո­ւած­նե­րը եւ օգ­նել տնա­զուրկ մնա­ցող­նե­րուն: ­Կը կար­ծէր, որ հա­յե­րը ընկ­ճո­ւած են եւ իր խոս­տում­նե­րով սի­րա­շա­հած պի­տի ըլ­լայ զա­նոնք, որ հրա­ժա­րին ի­րենց պա­հանջ­քէն եւ ինք ա­զա­տի ­Ղա­րա­բա­ղեան հար­ցի գլխա­ցա­ւէն: ­Բայց ի զար­մանս ի­րեն կը լսէր, որ ի­րենց դժբախ­տու­թեանց մէջն իսկ հա­յե­րը ու­րիշ ակն­կա­լու­թիւն չու­նին ­Մոս­կո­ւա­յէն, բա­ցի ­Ղա­րա­բա­ղի պա­հանջ­քէն:
­Կը յի­շեմ այդ օ­րե­րէն սրամ­տու­թիւն մը.- «Ի՞նչ պա­տա­հե­ցաւ, որ ­Հա­յաս­տան այդ­քան ուժ­գին ցնցո­ւե­ցաւ»: «­Բա՜, չե՞ս ի­մա­նում, ­Ղա­րա­բա­ղը կպաւ-միա­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նին եւ ատ­կէ ալ եր­կի­րը շար­ժո­ւեց…»:
­Պատ­մու­թիւ­նը կրնա՞յ ընկ­ճել ժո­ղո­վուրդ մը, որ գի­տէ մեծ ար­հա­ւիրք­ներն ան­գամ սրամ­տու­թեամբ (հիւ­մը­րով) դի­մա­կա­լել:

Դ. ­Հա­յու­թեան ար­դա’ր, ժո­ղովր­դա­վա’ր, այ­լեւ վճռա­կան պա­հանջ­քին դի­մաց՝ «եղ­բայ­րա­կան» Ազր­պէյ­ճան կը պա­տաս­խա­նէր սպան­դով, թնդա­նօթ­ներ գոր­ծա­ծե­լով: Ազր­պէյ­ճա­նի մէջ կ­‘ապ­րէին շուրջ 200 հա­զար հա­յեր, ո­րոնք ահ ու սար­սա­փով տուն-տեղ թո­ղած կը փախ­չէին ­Հա­յաս­տան, ո­րով­հե­տեւ ա­զե­րի ամ­բո­խը փո­ղոց­նե­րու մէջ ան­տե­ղեակ ու ան­ցորդ հա­յե­րը կը խող­խո­ղէր: ­Բո­լո­րիս ծա­նօթ է ­Սում­կայ­թի փոկ­րո­մը: Ա­ւե­լին. ա­զե­րի օ­մո­նա­կան­ներ՝­զի­նո­ւո­րա­կան յա­տուկ ջո­կատ­ներ, ռուս զի­նո­ւոր­նե­րու օ­ժան­դա­կու­թեամբ ­Ղա­րա­բա­ղի մէջ բազ­մա­թիւ գիւ­ղեր հիմ­նա­յա­տակ կ­‘ը­նէին, ան­մեղ գիւ­ղա­ցի­նե­րը անխ­նայ ջար­դի կ­‘են­թար­կէին:
­Մա­հու-կե­նաց այդ դժնդակ պայ­ման­նե­րու մէջն էր ա­հա, որ Ար­ցա­խի լեռ­նե­րուն վրայ կրկին կը վեր­յառ­նէր ջան ֆի­տա­յին…:
Աչ­քե­րովս տե­սած եմ, թէ ինչ­պէս այդ օ­րե­րուն Ե­րե­ւա­նի տար­բեր վայ­րե­րու մէջ վրան­ներ լա­րուած էին, ո­րոնց առ­ջեւ խիտ շար­քե­րով ե­րի­տա­սարդ­ներ կար­գի կը սպա­սէին, որ ար­ձա­նագ­րուին եր­թալ միա­նա­լու հա­մար ֆե­տա­յա­կան խում­բե­րուն:
Այդ օ­րե­րուն էր նաեւ, որ Հ. Յ. ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը կ­‘որ­դեգ­րէր «դէ­պի եր­կիր» կար­գա­խօ­սը: ­Կազ­մա­կեր­պա­կան իր բո­լոր միա­ւոր­նե­րը գոր­ծի կը լծէր եւ ա­ռա­ջին զէն­քե­րը կը հասց­նէր ­Ղա­րա­բաղ՝ հոն կազ­մե­լով միա­ժա­մա­նակ Հ. Յ. Դ. ա­ռանձ­նա­կի գու­մար­տակ, որ հիմ­նա­կան դե­րա­կա­տա­րը պի­տի հան­դի­սա­նար ռազ­մա­վա­րա­կան կեն­սա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցող ա­նա­ռիկ ­Շու­շիի ա­զա­տագր­ման, ինչ որ ամ­բող­ջո­վին պի­տի յե­ղաշր­ջէր կռիւ­նե­րուն ըն­թաց­քը՝ ի նպաստ հա­յե­րուս:
­Մինչ այդ ­Հա­յաս­տան վե­րան­կա­խա­ցած էր եւ լծո­ւած պե­տա­կան տու­նը կար­գի դնե­լու ջան­քե­րուն: ­Ֆէ­տա­յա­կան խում­բե­րու ա­ռանց­քին վրայ կը կազ­մո­ւէր ա­րի ա­րանց հայ­կա­կան բա­նա­կը:

Ե. Մտ­քի ու զէն­քի անն­ման գոր­ծիչ ­Ռու­բէն իր յու­շե­րուն մէջ տեղ մը կ­’ը­սէ.- Ա­րեւմ­տեան ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ապ­րող հա­յուն հարց­նէիր, թէ ո՞ւր է իր հայ­րե­նի­քը, ան ցոյց կու տար Ա­րե­ւե­լեան ­Հա­յաս­տա­նը եւ կ­‘ը­սէր «հոն է իմ հայ­րենքս»: Եւ՝ փո­խա­դար­ձա­բար:
­Նոյ­նին մէկ տար­բե­րա­կը պա­տա­հե­ցաւ ­Ղա­րա­բա­ղեան պայ­քա­րի տա­րի­նե­րուն: ­Հա­յաս­տա­նը չտե­սած ու չշնչած, օ­տա­րու­թեան մէջ ծնած-մեծ­ցած լի­բա­նա­նա­հայ, ե­գիպ­տա­հայ, սու­րիա­հայ, ֆրան­սա­հայ, ա­մե­րի­կա­հայ, հե­ռա­ւոր աւստ­րա­լիա­հայ թէ յու­նա­հայ պա­տա­նին, ե­րի­տա­սարդն ու մե­ծա­հա­սա­կը հո­գե­կան ան­բա­ցատ­րե­լի փա­րու­մով ա­ղա­ղա­կե­ցին, որ ­Ղա­րա­բաղն է ի­րենց հայ­րե­նի­քը եւ ո­գի ի բռին մաս­նա­կից դար­ձան այդ պայ­քա­րին՝ ի­րենց հնա­րա­ւոր մի­ջոց­նե­րո­վը:
Ան­գամ մը եւս հաս­տա­տո­ւե­ցաւ, որ ա­յո’, հայ­րե­նի­քը ճշդո­ւած սահ­ման­ներ կ­‘ու­նե­նայ, բայց հայ­րե­նա­սի­րու­թիւ­նը սահ­ման չու­նի: ­Հա­յե­նի­քէն դուրս ապ­րող հայն ալ նոյն­քան, կարգ մը պա­րա­գա­նե­րու թե­րեւս ա­ւե­լի՝ հայ­րե­նա­սէր կրնայ ըլ­լալ, որ­քան հոն ապ­րո­ղը:
Ի դէպ, փա­կա­գիծ մը բա­նա­լով յայտ­նեմ, որ մեր փոքր գա­ղու­թը՝ յու­նա­հա­յու­թիւնն ալ մե­ծա­պէս ար­ժե­ւո­րեց ինք­զինք եւ պա­տո­ւա­ւոր ի­րա­գոր­ծում­նե­րով տո­ւաւ վկա­յու­թիւ­նը ազ­գա­յին իր պար­տա­կա­նու­թեան, հայ­րե­նա­սի­րու­թեան: ­Շատ ա­րագ ու հա­րե­ւան­ցի յի­շենք, որ բա­ցի սո­վե­տա­կան դես­պա­նա­տան առ­ջեւ կա­տա­րո­ւած ա­շա­կեր­տա­կան, պա­տա­նե­կան ու ե­րի­տա­սար­դա­կան յա­ճա­խա­կի ցոյ­ցե­րէն, Հ. Յ. Դ. ե­րի­տա­սար­դա­կա­նը լրա­տո­ւա­կան մնա­յուն կեդ­րոն մը հաս­տա­տած էր, տե­ղե­կա­տո­ւա­կան պա­տե­րազ­մին մէջ ճիշդ ու ի­րաւ լու­րե­րով լու­սա­բա­նե­լու հա­մար ­Յու­նաս­տա­նի հան­րու­թիւնն ու քա­ղա­քա­կան եւ ա­կա­դե­մա­կան շրջա­նակ­նե­րը: ­Սին­տաղ­մա­յի փո­ղոց­նե­րուն վրայ կը գտնո­ւէին սո­վե­տա­կան AEROFLOT օ­դա­նա­ւա­յին ըն­կե­րու­թեան գրա­սե­նեակ­նե­րը: Հ. Յ. Դ. ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի ան­դամ­ներ խու­ժե­ցին այդ գրա­սե­նեակ­նե­րը եւ ժա­մե­րով գրա­ւո­ւած պա­հե­ցին զա­նոնք: Այս ա­րար­քը իր տե­սա­կին մէջ զգա­յա­ցունց էր եւ իբ­րեւ այդ­պի­սին ու ա­ռաջ­նա­յին լուր՝ շու­տով շրջան ը­րաւ ամ­բողջ աշ­խար­հի մէջ, քա­նի որ մինչ այդ եր­բե­ւի­ցէ չէր պա­տա­հած, կամ հա­զո­ւա­դէպ էր, որ սո­վետ միու­թեան պատ­կա­նող գրա­սե­նեակ գրա­ւո­ւի ո­րե­ւէ հա­տո­ւա­ծի կող­մէ, ո­րե­ւէ տեղ: Բ­նա­կան է, որ ա­րար­քին շար­ժա­ռիթն էր, որ կը զբա­ղեց­նէր հե­ռա­տե­սի­լի կա­յան­ներն ու լրա­տու ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րը: ­Տա­րօ­րի­նակ. այդ ա­րար­քին վրայ սո­վե­տա­կան միու­թեան դես­պա­նը, ո­րուն դռնե­րը շատ դժո­ւար կը բա­ցո­ւէին դի­մող­նե­րուն առ­ջեւ, ի’նք փնտ­ռեց մեզ՝ այ­սինքն՝ Հ. Յ. Դ.ի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը, իր դռնե­րը լայն բա­ցաւ մեր առ­ջեւ, դես­պա­նա­տան պաշ­տօ­նա­կան ըն­դու­նե­լու­թիւն­նե­րուն հրա­ւի­րե­լի­նե­րու ցան­կին ան­ցանք, քա­նիցս իր փա­փա­քին վրայ տե­սակ­ցու­թիւն­ներ կա­յա­ցան՝ ան­շուշտ մեր կող­մէ միշտ ի նպաստ ­Ղա­րա­բա­ղին: ­Նոյ­նիսկ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­կա­տար մը նշա­նա­կեց ՝ Հ. Յ. Դ.ին հետ ան­մի­ջա­կան կա­պի հա­մար: Այդ բո­լո­րը, որ­պէս զի նման ա­րարք չկրկնո­ւի եւ սո­վե­տի կա­պո­ւած խնդիր մաս մե­տիա­յի նիւթ չդառ­նայ:
­Յու­նաս­տա­նի ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը իր ու­ղե­կից կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րով դրա­մա­հա­ւաք­նե­րու ձեռ­նար­կեց, ո­րոնց շնոր­հիւ, բա­ցի դե­ղօ­րայ­քի, սննդա­կան եւ այլ ա­ռա­քում­նե­րէ, կա­րե­լի ե­ղաւ 2000 ձեռք զի­նո­ւո­րա­կան զգեստ (տա­բատ, շա­պիկ, ժա­գէթ, վե­րար­կու) եւ մե­տա­ղէ 1000 զի­նո­ւո­րա­կան սա­ղա­ւարտ ու­ղար­կել հայ­կա­կան նո­րա­կազմ ու ա­րի բա­նա­կին:

Զ. 27 տա­րի ա­ռաջ, 1991ի ­Սեպ­տեմ­բեր 2ին, Ար­ցա­խի խորհր­դա­րա­նը միա­ձայ­նու­թեամբ հռչա­կեց ­Ղա­րա­բա­ղի ան­կա­խու­թիւ­նը, շրջա­դարձ ը­նե­լով 1988ի նախ­կին ո­րո­շու­մէն, ո­րով ամ­րագ­րած էր միա­ցու­մը: Ան­կա­խու­թեան հռչա­կու­մը կը կա­տա­րո­ւէր շրջա­նի մը, երբ ­Սո­վե­տը գրե­թէ տա­պա­լած էր եւ Ատր­պէյ­ճանն ալ յայ­տա­րա­րած՝ իր ան­կա­խու­թիւ­նը, ինչ­պէս սո­վե­տին մաս կազ­մող միւս հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց բո­լորն ալ ճա­նա­չու­մի կ­‘ար­ժա­նա­նա­յին մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քէն եւ կը դառ­նա­յին Մ.Ա.Կ.ի ան­դամ: ­Կը կար­ծո­ւէր այն ա­տեն, մին­չեւ հի­մա ալ կը կար­ծո­ւի, թէ ան­կա­խու­թեան հռչա­կու­մը հա­մա­հունչ է ազ­գե­րու ինք­նո­րոշ­ման մի­ջազ­գա­յին օ­րէն­քին եւ պի­տի նկա­տո­ւի ըն­դու­նե­լի, մինչ միա­ցու­մի պա­րա­գա­յին ­Հա­յաս­տան պի­տի մե­ղադ­րո­ւի աշ­խար­հէն, ա­տի­կա հա­մա­րե­լով յար­ձա­կա­պաշտ երկ­րի մը կող­մէ զաւ­թում-գրա­ւում՝ այլ երկ­րի հո­ղին:
­Սա­կայն ազ­գե­րու ինք­նո­րոշ­ման ի­րա­ւուն­քի դի­մաց կան նաեւ մի­ջազ­գա­յին ծան­րակ­շիռ հա­մա­ձայ­նագ­րեր, ո­րոնք կը վե­րա­բե­րին գո­յու­թիւն ու­նե­ցող սահ­ման­նե­րու ան­խախ­տե­լիու­թեան: Այ­սինքն, կ­‘ե­րաշ­խա­ւո­րեն եր­կիր­նե­րու ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւ­նը: Ո­րով, ան­կա­խու­թեան հռչա­կու­մով Ար­ցա­խի խնդի­րը կը կաշ­կան­դո­ւէր, կ­’աք­ցա­նո­ւէր մի­ջազ­գա­յին այս օ­րէնք­նե­րուն մի­ջեւ:

Է. ­Ղա­րա­բա­ղի ա­զա­տագ­րա­կան պա­տե­րազ­մին մէջ ա­մէ­նէն ա­րիւ­նա­լին 1992 տա­րին էր: ­Մա­նա­ւանդ շատ դա­ժան ե­ղաւ Ս­տե­փա­նա­կեր­տին հա­մար, որ ա­նընդ­հատ կը ռմբա­կո­ծո­ւէր բարձր դիրք ու­նե­ցող ­Շու­շիէն ու շրջա­կայ­քէն: Ու­րիշ ելք չկար, ա­մէն գնով պէտք էր ա­զա­տագ­րել ­Շու­շին: ­Հիա­նա­լի խո­յան­քով, բայց տաս­նեակ ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու կեան­քին գնով ­Մա­յիս 9ին կ­‘ա­զա­տագ­րո­ւէր ­Շու­շին եւ այ­նու­հե­տեւ մեր յաղ­թա­կան յա­ռաջ­խա­ղաց­քը կը շա­րու­նա­կո­ւէր ա­մէն ուղ­ղու­թեամբ: ­Շու­շիէն 10 օր վերջ տէր կը դառ­նա­յինք ­Լա­չի­նին, ո­րով ­Ղա­րա­բա­ղը դուրս կու գար կղզիա­ցու­մէ եւ կը միա­նար ­Հա­յաս­տա­նին:
­Նոյն շա­բաթ­նե­րուն, կրած պար­տու­թիւն­նե­րէն ետք իր կորսն­ցու­ցած վար­կը վե­րա­կանգ­նե­լու հա­մար, Ազր­պէյ­ճան զի­նո­ւո­րա­կան իր ամ­բողջ ու­ժով, հա­րիւ­րա­ւոր հրա­սայ­լե­րով ու օ­դու­ժով լայ­նա­ծա­ւալ յար­ձա­կու­մով մը կը յա­ջո­ղէր գրա­ւել ­Շա­հու­մեա­նը եւ ­Մար­տա­կեր­տէն ո­րոշ շրջան­ներ, ուր­կէ պար­պո­ւած հա­յե­րով նոր գաղ­թա­կա­նու­թիւն մը կ­‘ա­ւել­նար՝ Ատր­պէյ­ճա­նէն ե­կած­նե­րուն վրայ:
­Յա­մե­նայն­դէպս, ­Ղա­րա­բա­ղեան պա­տե­րազ­մի մագլ­ցու­մին մէջ ա­մէ­նէն յատ­կան­շա­կան յա­ջո­ղու­թիւ­նը ­Քել­բա­ջա­րի ա­զա­տագ­րու­մը կազ­մեց ե’ւ ­ռազ­մա­կան ե’ւ ­քա­ղա­քա­կան զոյգ ի­մաստ­նե­րով: 1993Ապ­րի­լի ­Քել­բա­ջա­րի ա­զա­տագ­րու­մէն ետք հայ­կա­կան ու­ժե­րը շա­րու­նա­կե­ցին յաղ­թա­կան յա­ռաջ­խա­ղաց­քը եւ ա­զա­տագ­րե­ցին ա­զե­րի­նե­րու յափշ­տա­կած հայ­կա­կան միւս հո­ղերն ալ:
Ատր­պէյ­ճան անդ­րա­դար­ձաւ, որ իր ընտ­րած զէն­քի ու­ղին ի վնաս ի­րեն է:
­Պար­տա­ւո­րո­ւե­ցաւ հոս-հոն դի­մե­լու, որ­պէս­զի պա­տե­րազ­մը դադ­րի, զի­նա­դա­դար կնքո­ւի եւ խօ­սակ­ցու­թեանց ձեռ­նար­կո­ւի, միա­ժա­մա­նակ ըն­դու­նե­լով, որ կա­յա­նա­լիք բա­նակ­ցու­թեանց հա­ւա­սա­րա­պէս մաս­նա­կից դառ­նայ նաեւ ­Ղա­րա­բա­ղի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը, ո­րուն հետ, մինչ այդ բա­ցար­ձակ մեր­ժած էր ո­րե­ւէ հան­դի­պում: ­Զի­նա­դա­դա­րը կա­յա­ցաւ 1994ի ­Մա­յիս 5ին՝ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րու, ինչ­պէս նաեւ ­Ղա­րա­բա­ղեան բա­նա­կի հրա­մա­նա­տա­րի ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րո­վը:
­Փա­կա­գիծ մը. այն ա­տե­նէն հար­ցա­կան կը մնայ, թէ ին­չո՞ւ հայ­կա­կան կող­մը զի­նա­դա­դար փնտռող-խնդրող Ատր­պէյ­ճա­նին պայ­ման չդրաւ, որ զի­նա­դա­րա­րի դի­մաց ան պէտք էր ճանչ­նար Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թիւ­նը կամ ա­նոր ­Հա­յաս­տա­նին միա­ցու­մը ըն­դու­նէր: ­Յաղ­թա­կան կող­մի մը հա­մար բնա­կան պայ­ման պի­տի նկա­տո­ւէր ա­սի­կա, նոյ­նիսկ ե­թէ այդ պայ­մա­նը պի­տի դրո­ւէր պար­զա­պէս պար­տո­ւող թշնա­միին ցու­ցա­բե­րե­լիք հա­կազ­դե­ցու­թիւ­նը գիտ­նա­լու հա­մար:
­Ղա­րա­բա­ղի խնդի­րը քա­նի մը ան­գամ օ­րա­կար­գի հարց դար­ձաւ Մ.Ա.Կ.ի մէջ, որ իր կար­գին ա­նոր կար­գա­ւո­րու­մը վստա­հե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի Ա­պա­հո­վու­թեան եւ ­Գոր­ծակ­ցու­թեան ­Կազ­մա­կեր­պու­թիւն կո­չո­ւող կա­ռոյ­ցին: ­Մին­չեւ հի­մա բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը կ’ըն­թա­նան այդ կա­ռոյ­ցի շրջա­նա­կին մէջ:

Ը. Եզ­րա­կա­ցու­թիւն.
1. ­Ղա­րա­բա­ղի ա­զա­տագ­րա­կան պա­տե­րազ­մը չէ ա­ւար­տած, այլ պար­զա­պէս զի­նա­դա­դար կնքո­ւած է, որ­պէս­զի Ե.Ա.Հ.Կ. կո­չո­ւող կա­ռոյ­ցի շրջա­նա­կին մէջ ու ա­նոր միջ­նոր­դու­թեամբ բա­նակ­ցու­թիւն­ներ ըն­թա­նան եւ ե­րեք կող­մե­րէն (­Ղա­րա­բաղ, ­Հա­յաս­տան, Ատր­պէյ­ճան) ըն­դու­նե­լի լու­ծու­մի մը յան­գին:
2. ­Մին­չեւ հի­մա, 22 տա­րիէ ի վեր այդ մի­ջա­վայ­րին մէջ յա­ռաջ տա­րո­ւած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը ցոյց կու տան, որ միջ­նորդ պե­տու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը հար­ցին կը նա­յին ի­րենց պե­տա­կան շա­հե­րու դի­տան­կիւ­նէն եւ ոչ՝ ար­դա­րա­դա­տու­թեամբ: Ա­նոնք շա­հագրգ­ռո­ւած են Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Մի­ջին Ա­սիոյ նաւ­թա­հո­րե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցած կա­րե­ւո­րու­թեամբ եւ նաւ­թա­տար խո­ղո­վակ­նե­րու հա­մար ա­պա­հով ու­ղի­նե­րու փնտռտու­քով: ­Կարճ՝ ա­նոնց հե­տապն­դած նպա­տա­կը Անդր­կով­կաս թա­փան­ցել է: Ան­մի­ջա­պէս ա­ւելց­նենք, որ այդ տա­րած­քի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան գլխա­ւոր շա­հագր­գիռն ու դե­րա­կա­տար պե­տու­թիւ­նը ինչ­պէս ե­րէկ, նաե’ւ­ այ­սօր կը հան­դի­սա­նայ ­Ռու­սիան, որ եր­բեք պի­տի չթո­ղու, որ իր գե­րա­կա­յու­թիւ­նը կորսնց­նէ այդ շրջա­նին մէջ: Այս տո­ւեալ­նե­րը նկա­տի առ­նե­լով, հայ քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թեան ու­սե­րուն կը ծան­րա­նայ ըլ­լա­լու շրջա­հա­յեաց, ու­նե­նա­լու ար­ցա­խեան ու­րոյն վար­քա­գիծ, մշա­կե­լու ռազ­մա­վա­րա­կան յստակ ու­ղի, որ­պէս­զի պա­տե­րազ­մի ճա­կատ­նե­րուն վրայ շա­հո­ւա­ծը չկոր­սո­ւի դի­ւա­նա­գի­տա­կան խա­ղե­րու հե­տե­ւան­քով:
Ինչ­պէս որ պա­տե­րազ­մի ճա­կատ­նե­րուն վրայ յոգ­նո­ղը կը պար­տո­ւի, նոյն­պէս դի­ւա­նա­գի­տա­կան սե­ղան­նե­րուն շուրջ եր­կար տե­ւող խա­ղե­րուն չդի­մա­ցո­ղը կը կորսնց­նէ խա­ղը: ­Մի­չեւ հի­մա (24 տա­րի) մենք ցոյց տո­ւինք, որ կը տո­կանք այդ խա­ղե­րուն, իսկ ա­զե­րիին յոգ­նու­թեան նշան­նե­րը ակ­նե­րեւ են:
3. Ազ­գա­յին ան­տե­ղի­տա­լի վճռա­կա­նու­թեամբ, հայ­կա­կան բա­նա­կի խո­յանք­նե­րով եւ բազ­մա­հա­զար հե­րոս ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու կեան­քին գնով ա­զա­տագ­րո­ւե­ցան ­Ղա­րա­բաղն ու ա­զե­րի­նե­րու կող­մէ մեզ­մէ յափշ­տա­կո­ւած այլ հո­ղա­տա­րածք­ներ:
­Կաս­կած չկայ, որ ազ­գե­րը կ­‘ապ­րին ի­րենց հե­րոս­նե­րով՝ մտքի եւ զէն­քի:
Կ’ար­ժէ ընդգ­ծել սա­կայն, որ հե­րո­սա­կան յաղ­թա­նակ­նե­րը լիցք ու բո­վան­դա­կու­թիւն կը ստա­նան, լիար­ժէք կը դառ­նան այն պա­րա­գա­յին, որ ա­նոնք կը պսա­կո­ւին նաեւ քա­ղա­քա­կան-դի­ւա­նա­գի­տա­կան յաղ­թա­նա­կով: Այ­լա­պէս, ո­րոշ ա­տեն մե­զի հպար­տու­թիւն շնոր­հե­լէ ետք, ժա­մա­նա­կին հետ կը գու­նա­տին ու կը դառ­նան ա­ղո­ւոր յուշ:
­Մեր յաղ­թա­նա­կը ամ­բող­ջա­կան ու լիա­կա­տար ըլ­լա­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ է, որ ար­դէն իսկ ի­րո­ղա­պէս (de facto) կա­յա­ցած Ար­ցա­խի պե­տու­թիւ­նը նաե’ւ­ ի­րա­ւա­պէս (տը ժիւ­րի) ճա­նա­չում ստա­նայ մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քէն, եւ կամ ի­րա­գոր­ծո­ւի միա­ցու­մը՝ մի­ջազ­գայ­նօ­րէն ճանչ­ցո­ւած ­Հա­յաս­տա­նին:
­Պի­տի կա­րե­նա՞նք մէկ կամ միւս տար­բե­րա­կով ու­նե­նալ ամ­բող­ջա­կան յաղ­թա­նա­կի պսա­կը:

Ան­պայ­մա’ն:
Ե­ռաբ­լու­րը վկայ: