Արտա Մանտիկեանի նուիրուած ելոյթ Աթէնքի համերգասրահէն ներս

0
2668

Ար­դէն 10 տա­րի­ներ ան­ցան յու­նա­հայ հան­րա­ծա­նօթ երգ­չու­հի եւ օ­փե­րա­յի համ­բա­ւա­ւոր ա­րո­ւես­տա­գի­տու­հի Ար­տա ­Ման­տի­կեա­նի մա­հէն։
­Մեծ երգ­չու­հիին աստ­ղը փայ­լե­ցաւ 50ա­կան թո­ւա­կան­նե­րուն եւ ան վա­յե­լեց մեծ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ օ­փե­րա­յի աշ­խար­հին մէջ։ Եր­կար տա­րի­ներ, ան ե­ղաւ Ա­թէն­քի հա­մեր­գաս­րա­հի վար­չու­թեան ան­դամ եւ ա­նոր նա­խա­գահ Խ­րիս­թոս ­Լամպ­րա­քի­սի հետ ու­նե­ցաւ փայ­լուն գոր­ծու­նէու­թիւն՝ Ա­թէն­քի հա­մեր­գաս­րա­հը մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չո­ղու­թիւն ստա­նա­լու աշ­խա­տան­քին մէջ։ ­Միա­ժա­մա­նակ, ան «­Մա­րիա ­Քալ­լաս կրթա­թո­շակ­ներ»ու հաս­տա­տու­թեան նա­խա­գահն էր։
Իր մա­հո­ւան 10րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, Ա­թէն­քի հա­մեր­գաս­րա­հի բա­րե­կամ­նե­րու միու­թիւ­նը եւ «­Մա­րիա ­Քալ­լա­սի կրթա­թո­շակ­ներ»ու հաս­տա­տու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պեն ե­րաժշ­տա­կան ե­րե­կոյ, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 27 ­Փետ­րո­ւար 2020, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ուր պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւին մեծ երգ­չու­հիին կեանքն ու գոր­ծը, ա­պա պի­տի յա­ջոր­դէ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան յայ­տա­գիր յոյն ծա­նօթ յօ­րի­նող­նե­րու մշա­կում­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­մով։
­Նոյն ա­տեն, պի­տի գու­ցադ­րո­ւին Ար­տա ­Ման­տի­կեա­նի լու­սան­կար­նե­րը եւ անձ­նա­կան ի­րե­րը՝ հա­մեր­գաս­րա­հի թան­գա­րա­նին մէջ պա­հո­ւած ար­խի­ւէն։