Արմէն Սարգսեան ցաւակցական հեռագիր յղած է Քարոլոս Փափուլիասի մահուան համար

0
92

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գիր յղած է ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Քա­թե­րի­նա ­Սա­քե­լա­րո­փու­լո­ւին՝ երկ­րի նախ­կին նա­խա­գահ ­Քա­րո­լոս ­Փա­փու­լիա­սի մա­հո­ւան առն­չու­թեամբ:
­Նա­խա­գահ ­Սարգ­սեա­նի ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գի­րին մէջ մաս­նա­ւո­րա­պէս նշո­ւած է.
«­Նա իր երկ­րին անմ­նա­ցորդ նո­ւի­րո­ւած ակ­նա­ռու քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ էր, ա­զա­տու­թեան եւ ար­դա­րու­թեան գա­ղա­փար­նե­րի պաշտ­պան։ ­Կա­րո­լոս ­Պա­պու­լիա­սը ­Հա­յաս­տա­նի եւ հայ ժո­ղովր­դի ան­կեղծ բա­րե­կամն էր եւ շո­շա­փե­լի ներդ­րում ու­նե­ցաւ հա­զա­րա­մեակ­նե­րի պատ­մամ­շա­կու­թա­յին առն­չու­թիւն­նե­րի եւ ընդ­հա­նուր հո­գե­ւոր ար­ժէք­նե­րի վրայ հիմ­նո­ւած հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րի մի­ջեւ միջ­պե­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի ու տար­բեր ո­լորտ­նե­րում հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան զար­գաց­ման մէջ»։