Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի գրա­սե­նեա­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան (Հ.Հ.Կ.) կող­մէ ա­ռա­ջադ­րո­ւած նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու Ար­մէն ­Սարգսեա­նի եւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ու Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մի­ջեւ հան­դի­պում: ­Նախ­քան հան­դի­պու­մին սկսի­լը, լրագ­րող­նե­րու հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, Ար­մէն ­Սարգսեան չյստա­կա­ցուց, որ կ­՛ըն­դու­նի՞ ար­դեօք նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի ա­ռա­ջար­կը:
«­Պի­տի հան­դի­պիմ բո­լոր կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րուն հետ, ո­րոնք ներ­կա­յա­ցո­ւած են Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վին մէջ, նաեւ՝ Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վէն դուրս բո­լոր կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու, հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու, մշա­կու­թա­յին, գի­տա­կան, կրթա­կան հա­մա­կար­գե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ:
Ատ­կէ ետք պի­տի տամ ո­րո­շում եւ վստահ ե­ղէք, որ հա­ճոյ­քով պի­տի պա­տաս­խա­նեմ ձեր բո­լոր հար­ցում­նե­րուն»,- ը­սաւ ան:
Ար­մէն ­Սարգ­սեան նշեց նաեւ, որ Հ.Հ.Կ. խմբակ­ցու­թեան հետ հան­դի­պու­մէն ետք ո­րո­շա­կի յստա­կու­թիւն ե­ղաւ իր դիր­քո­րոշ­ման մէջ:
Ա­պա՝ ՀՅԴ ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հ­րանդ ­Մար­գա­րեան նշեց, որ ու­րախ են՝ ըն­դու­նե­լով նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծուն:

Ար­մէն ­Ռուս­տա­մեան.- «Ար­մէն ­Սարգ­սեա­նի թեկ­նա­ծու­թեան
չսա­տա­րե­լու պատ­ճառ չենք տես­ներ»

­Նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու Ար­մէն ­Սարգ­սեա­նի եւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ու Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի ան­դամ­նե­րու մի­ջեւ հան­դի­պու­մէն ետք, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու Ար­մէն ­Ռուս­տա­մեան լրագ­րող­նե­րուն հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին նշեց, որ Ա. ­Սարգ­սեա­նի ա­ռա­ջադրման հար­ցը քննար­կած են, խօ­սած են ի­րենց պատ­կե­րա­ցում­նե­րուն եւ այն նոր է­ջին մա­սին, որ պի­տի բա­ցո­ւի ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար:
«­Խորհր­դա­րա­նա­կան հա­մա­կար­գին մէջ բո­լոր կա­ռոյց­նե­րը նո­րո­վի ձե­ւա­ւո­րե­լու խնդիր կայ, եւ մեր խո­րին հա­մո­զու­մով՝ լաւ սկիզ­բը գոր­ծի կէսն է, եւ այդ լաւ սկիզ­բը ի­րա­րու հետ ը­նե­լու մա­սին խօ­սած ենք, քննար­կած ­Հա­յաս­տա­նի թէ՛ ներ­քին, թէ՛ ար­տա­քին խնդիր­նե­րը: Ու­զած ենք փո­խան­ցել, որ ա­սի­կա պատ­մա­կան մեծ ա­ռա­քե­լու­թիւն է, որ պէտք է նա­խա­գա­հը ի­րա­կա­նաց­նէ»,- ը­սաւ ­Ռուս­տա­մեան:
Ան նշեց, որ ի­րենց եւ թեկ­նա­ծո­ւին մօ­տե­ցում­նե­րը այն­քա­նով կը հա­մա­պա­տաս­խա­նեն, որ Ա. ­Սարգ­սեանն ալ կ­՛ը­սէ` խօս­քը կը վե­րա­բե­րի չոր­րորդ հան­րա­պե­տու­թեան:
«­Մենք ժա­մա­նա­կին նոյն գնա­հա­տա­կա­նը տո­ւած ենք, որ խորհր­դա­րա­նա­կան հա­մա­կար­գին անց­նե­լով՝ կը ձե­ւա­ւո­րո­ւի ­Հա­յաս­տա­նի 4րդ ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը»,- նկա­տել տո­ւաւ ան: Պա­տաս­խա­նե­լով «Եր­կիր»ի հար­ցու­մին, թէ հան­դի­պու­մէն ետք յստակ դիր­քո­րո­շում ու­նի՞ն ­Սարգ­սեա­նին սա­տա­րե­լու հար­ցով՝ ­Ռուս­տա­մեան ը­սաւ.-
«Ա­սի­կա նախ­նա­կան հան­դի­պում էր: ­Մենք ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մին-­Բիւ­րօ միա­ցեալ ար­դիւնք­նե­րը պի­տի ամ­փո­փենք, եւ ան ալ իր վերջ­նա­կան ո­րո­շու­մը պի­տի տայ: Ե­թէ ան հա­մա­ձայ­նի ա­ռա­ջադ­րո­ւիլ՝ մենք ա­մե­նայն հա­ւա­նա­կա­նու­թեամբ պի­տի պաշտ­պա­նենք ա­նոր թեկ­նա­ծու­թիւ­նը: Ար­մէն ­Սարգ­սեա­նի թեկ­նա­ծու­թեան չսա­տա­րե­լու պատ­ճառ չենք տես­ներ, ո­րով­հե­տեւ ան իս­կա­պէս կը պատ­կե­րաց­նէ այն պատ­մա­կան մեծ ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը, զոր այ­սօր պէտք է ի­րա­կա­նաց­նէ: ­Լա­ւա­գոյն ան­ձե­րէն մէկն է, որ կրնայ իս­կա­պէս հա­յու­թիւ­նը միա­ւո­րե­լու կա­րե­ւոր հո­լո­վոյթ մը ի­րա­կա­նաց­նել թէ՛ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ, թէ՛ ­Հա­յաս­տա­նէն դուրս»: