­­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ին ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Ա­ռա­քե­լա­կան ­­Կա­ռա­վա­ռիչ Ար­հիա­պա­տիւ Տ. ­­Յով­սէփ Թ.Ծ.վրդ. ­­Պէ­զա­զեան այ­ցե­լեց ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դին՝ ­­Գերշ. Տ. ­­Գե­ղամ Ս. արք. ­­Խա­չե­րեա­նին Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։
Դ­րա­կան տրա­մադ­րու­թիւն առ­թող տօ­նա­կան օ­րե­րուն փո­խա­դարձ այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու գե­ղե­ցիկ ա­ւան­դու­թիւ­նը պա­հե­լու եւ եղ­բայ­րա­կան բա­րե­մաղ­թու­թեանց կար­գին¸ ­­Գե­րա­պայ­ծա­ռը անդ­րա­դար­ձաւ 4-7 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ին ­­Կա­թո­լիկ ե­կե­ղեց­ւոյ ­­Քա­հա­նա­յա­րետ ­­Նո­րին Սր­բու­թիւն Ֆ­րան­չիս­կոս ­­Պա­պին ­­Յու­նաս­տան այ­ցե­լու­թեան¸ յայտ­նե­լով որ այս այ­ցե­լու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցած էր ­­Յու­նաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հու­հիին եւ տե­ղո­ւոյն լա­տին ե­կե­ղեց­ւոյ հրա­ւէ­րով¸ ո­րով այ­ցե­լու­թիւ­նը ա­ւե­լի պե­տա­կան հան­գա­մանք ու­նէր քան ե­կե­ղե­ցա­կան եւ հե­տե­ւա­բար այ­ցե­լու­թեան յայ­տա­գի­րը եւ ա­ռիթ­նե­րը տնօ­րի­նո­ւած էին ­­Յու­նաս­տա­նի պե­տու­թեան կող­մէ։ Ե­կե­ղե­ցա­կան եւ հո­գե­ւոր բնոյ­թի միակ ա­ռի­թը ­­Պա­պին մա­տու­ցած սուրբ պա­տա­րագն էր¸ ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան միայն ­­Յու­նաս­տա­նի լա­տին¸ հայ եւ յոյն կա­թո­լիկ հա­մայնք­նե­րու հո­գե­ւոր պե­տե­րը եւ հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը։ ­­Գե­րա­պայ­ծա­ռը իր ափ­սո­սան­քը յայտ­նեց¸ որ հա­կա­ռակ կազ­մա­կեր­պիչ մար­մի­նին մէջ ե­ղած աշ­խա­տանք­նե­րուն¸ ո­րոշ պա­րա­գա­ներ չքա­ջա­լե­րե­ցին, որ կա­րե­լի ըլ­լար ­­Յու­նաս­տա­նի ոչ կա­թո­լիկ հա­մայն­քա­պե­տեր եւս մաս­նակ­ցին։
Ա­նոր հա­մար ալ¸ ­­Գե­րա­պայ­ծա­ռը Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին փո­խան­ցեց Սր­բա­զան ­­Քա­հա­նա­յա­պե­տին եղ­բայ­րա­կան ջերմ եւ սի­րա­լիր ող­ջոյն­նե­րը¸ ի հար­կէ նախ ­­Մե­ծի ­­Տանն ­­Կի­լի­կիոյ ­­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տին՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­­Կա­թո­ղի­կո­սին¸ ինչ­պէս նաեւ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Թե­մին Սր­բա­զան հօր եւ ժո­ղո­վուր­դին¸ ո­րոնք այս այ­ցե­լու­թե­նէն ան­մասն չմնա­լու հա­մար¸ ­­Գե­րա­պայ­ծա­ռը Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին ­­Պա­պին կող­մէ փո­խան­ցեց ­­Յու­նաս­տան այս այ­ցե­լու­թեան առ­թիւ պատ­րաս­տո­ւած պա­պա­կան յու­շա­տե­մե­տա­լը։

ԹՂԹԱԿԻՑ