Եր­կու­շաբ­թի,15 ­­Յու­նո­ւար 2024-ին ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­վա­ռիչ՝ ար­հիա­պա­տիւ Տ. ­­Յով­սէփ Թ.Ծ.վրդ. ­­Պէ­զա­զեան ա­մա­նո­րի եւ տօ­նա­կան օ­րե­րու ա­ռի­թով այ­ցե­լեց ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դին՝ գերշ. Տ. ­­Գե­ղամ Ս. արք. ­­Խա­չե­րեա­նին Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։
Դ­րա­կան տրա­մադ­րու­թիւն առ­թող տօ­նա­կան օ­րե­րուն փո­խա­դարձ այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու գե­ղե­ցիկ ա­ւան­դու­թիւ­նը պա­հե­լու եւ եղ­բայ­րա­կան բա­րե­մաղ­թու­թեանց կար­գին, հան­դի­պու­մը պա­տեհ ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ անդ­րա­դառ­նա­լու յու­նա­հայ հա­մայն­քին առն­չո­ւած հար­ցե­րու, ինչ­պէս նաեւ վեր­ջերս ­­Յու­նաս­տա­նի մէջ հրա­տապ քննար­կու­մի նիւթ դար­ձած կեն­սա­բա­նա­կան բնոյ­թի հար­ցը եւ ընդ­հան­րա­պէս Ե­կե­ղեց­ւոյ կե­ցո­ւած­քը այս առն­չու­թեամբ։