1973ին սկիզբ ա­ռած ու 44 տա­րի ան­խա­փան շա­րու­նա­կո­ւող կա­րե­ւոր այս ձեռ­նար­կը իր ու­րոյն պատ­գամ­նե­րը կը փո­խան­ցէ ա­մէն ան­գամ՝ մար­դա­սի­րա­կան ազ­նիւ գա­ղա­փար­նե­րը յա­ռաջ մղե­լով։
­Կա­րի­քա­ւոր մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն օգ­տա­կար ըլ­լա­լու նպա­տա­կով, ա­մէն տա­րի ի­րա­գոր­ծո­ւող այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը, միշտ իր շուրջ կը հա­մախմ­բէ ա­րիւն տա­լու պատ­րաստ հայ­րե­նա­կից­ներ, ո­րոնց­մէ շա­տեր ա­մէն տա­րի ներ­կայ կ’ըլ­լան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ար­շա­ւին, հո­գե­կան բարձր գո­հու­նա­կու­թիւն ստա­նա­լով ի­րենց կա­տա­րած մա­տու­ցու­մով։
Կիրակի 12 Մարտ 2017ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00էն 14։00, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւ­նը՝ կա­նու­խէն նշա­նա­ւո­րե­լով Ապ­րի­լեան ձեռ­նարկ­նե­րու սկիզ­բը։ ­Կա­րե­լի ե­ղաւ 29 հո­գիէ ա­րիւն ստա­նալ, հա­կա­ռակ որ ներ­կա­նե­րու թի­ւը ա­ւե­լի բարձր էր, սա­կայն ա­ռող­ջա­պա­հա­կան տար­բեր պատ­ճառ­նե­րով՝ մաս մը մեր­ժո­ւե­ցաւ:
Ս­տա­ցո­ւած ա­րեան քա­նա­կու­թիւ­նը, այս տա­րի դար­ձեալ, տրա­մադ­րո­ւե­ցաւ Է­վան­կե­լիզ­մոս հի­ւան­դա­նո­ցի հա­մա­կար­գի պա­հես­տա­նոց­նե­րուն՝ հարս­տաց­նե­լով Հ. Կ. ­Խա­չի ա­նու­նով պահ դրուած ա­րեան քա­նա­կը: Ինչ­պէս ծա­նօթ է, բո­լոր այս տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին, որ Հ. Կ. ­Խա­չը ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան իր ար­շա­ւը կը կազ­մա­կեր­պէ, պահ դրո­ւած ա­րեան քա­նա­կը՝ չա­փա­զանց մեծ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­նե­րու օգ­տին տրա­մադ­րո­ւած է, ա­նոնց դի­մագ­րա­ւած ա­ռող­ջա­պա­հա­կան դժո­ւար պա­րա­գա­նե­րու ժա­մա­նակ։
­Գո­քի­նիոյ մէջ ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան օ­րո­ւան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը՝ Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին եւ ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» տե­ղա­կան մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւն­նե­րու ըն­կե­րու­հի­նե­րը, ներ­կայ գտնո­ւե­ցան առ­տո­ւան կա­նուխ ժա­մե­րէն, օգ­տա­կար հան­դի­սա­նա­լով կա­մա­ւոր­նե­րուն, բժիշկ­նե­րուն ու հի­ւան­դա­պահ­նե­րուն՝ հսկե­լով ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան լա­ւա­գոյն կազ­մա­կերպ­ման։
­Հարկ է նշել, թէ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի տո­ւեալ նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը՝ մար­դա­սի­րա­կան մա­տու­ցում մըն է մեր բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րու օգ­տին: Անձ­նա­զո­հու­թեան լա­ւա­գոյն օ­րի­նա­կը հան­դի­սա­ցող կա­րե­ւոր այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը իր հա­ւա­տա­րիմ շրջա­նա­կը ու­նի, որ տա­րիէ տա­րի կը նո­րո­գո­ւի՝ ազ­նիւ գա­ղա­փա­րին հա­ւա­տա­ցող հայ­րե­նա­կից­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ։
Նշենք, թէ արիւնատուութեան երկրորդ փուլը տեղի պիտի ունենայ այս Կիրակի՝ 19 Մարտ, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբէն ներս: