­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 107-ա­մեա­կի ե­լոյթ­նե­րու շար­քին, Ք­սան­թիի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւն, կազ­մա­կեր­պո­ւած տեղ­ւոյն Հ.Գ.­Խա­չի մաս­նա­ճիւ­ղին կող­մէն։
Ա­մէն տա­րո­ւան նման, այս տա­րի եւս շրջա­նի հայ­րե­նա­կից­նե­րը ըն­դա­ռա­ջե­ցին կո­չին եւ մաս­նակ­ցե­ցան ա­րեան տու­չու­թեան, ո­րով կա­րե­լի ե­ղաւ 16 շիշ ա­րիւն ա­պա­հո­վել ա­րեան պա­հես­տին հա­մար։
Բ­նա­կա­նա­բար, ա­ւե­լի մեծ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ ներ­կա­յա­ցան, սա­կայն ա­ռող­ջա­պա­հա­կան զա­նա­զան պատ­ճառ­նե­րով քա­նի մը հոգի մեր­ժո­ւե­ցաւ բժիշկ­նե­րուն կող­մէ։
Ն­շենք, որ Հ.Կ.­Խա­չի եւ Հ.Գ.­Խա­չի տա­րե­կան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան ար­շաւ­նե­րը կա­րե­ւոր քա­նա­կու­թեամբ ա­րիւն կ­՚ա­պա­հո­վեն միու­թեան պա­հես­տին հա­մար, որ կեանք մը փրկե­լու մե­ծա­գոյն մա­տու­ցու­մը կը հան­դի­սա­նայ։