«Ա­զատ Օր»ի եր­կա­րա­մեայ վաս­տա­կա­ւոր խմբա­գիր ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի մա­հո­ւան ա­ռի­թով, հան­գու­ցեա­լի ըն­տա­նի­քը ամ­բող­ջու­թեամբ թեր­թիս նո­ւի­րեց ընկ. ­Յով­սէ­փի գրա­դա­րա­նը, որ կը պա­րու­նա­կէ մեծ թի­ւով գիր­քեր ազ­գա­յին, գրական, պատ­մա­կան եւ գա­ղա­փա­րա­կան նիւ­թե­րով, ինչպէս նաեւ «Ազատ Օր»ի հաւաքածոներով: Ա­նոնք տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին հա­ւա­քո­ւած էին հան­գու­ցեա­լին կող­մէ եւ այժմ պի­տի տե­ղադ­րո­ւին «Ա­զատ Օր»ի գրա­դա­րա­նին մէջ։
Այս ա­ռի­թով, ­Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէն եւ «Ա­զատ Օր»ը խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­ր կը յայտ­նեն ­Մայ­տա ­Պա­րա­զեան ըն­տա­նի­քին, ի­րենց ա­մուս­նոյն եւ հօր՝ ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի յի­շա­տա­կին՝ թեր­թիս կա­տա­րած նկա­տա­ռե­լի նուիրա­տո­ւու­թեան հա­մար։