Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան յանձ­նա­խում­բի եւ ու­սուց­չու­հի­նե­րու ա­միս­նե­րու ջան­քե­րէն ետք հա­սաւ տօ­նա­կա­տա­րու­թեան օ­րը՝ ­Հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի հինգ գա­ղութ­նե­րու պատ­կա­նող միօ­րեայ վար­ժա­րան­նե­րուն:
­Հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­լեք­սանտ­րու­պո­լիս քա­ղա­քի յու­նա­կան ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի մշա­կու­թա­յին հան­դի­սաս­րա­հէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 11 ­Նո­յեմ­բեր 2018ին:
­Հան­դի­սաս­րա­հի մուտ­քին բաժ­նո­ւե­ցաւ յայ­տագ­րէն զատ գրքոյկ մը՝ պատ­րաս­տո­ւած Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան նախ­կին ան­դամ տիկ. ­Ման­նիկ Աշ­րեա­նի կող­մէ, ուր ամ­փոփ ձե­ւով կը ներ­կա­յա­ցո­ւէր ­Հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի հինգ գա­ղութ­նե­րու մէջ գոր­ծող վար­ժա­րան­նե­րու հին եւ նոր պատ­կե­րը:
­Հան­դի­սու­թեան բա­ցու­մը կա­տա­րե­ցին միօ­րեայ վար­ժա­րան­նե­րու 100է ա­ւե­լի ա­շա­կերտ­նե­րը՝ բե­մի վրայ կանգ­նած, եր­գե­լով մեր ո­գեր­գը՝ «­Մեր հայ­րե­նիք»ը:
­Յա­ջոր­դեց տե­սե­րի­զի ցու­ցադ­րու­թիւն՝ վար­ժա­րա­նի ան­ցած 20 տա­րի­նե­րու հա­յա­կեր­տու­մի ճա­նա­պար­հը ներ­կա­յաց­նող:
Օ­րո­ւան հան­դի­սա­վար ու­սուց­չու­հի տիկ. Ար­մի­նէ Մ­խի­թա­րեան, բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լով ներ­կա­նե­րուն, բեմ հրա­ւի­րեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Յով­հան­նէս Վրդ. ­Սաղ­տը­ճեա­նը՝ ըն­թեր­ցե­լու ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի «Օրհ­նու­թեան գիր»ը:
­Յա­ջոր­դա­բար՝ ող­ջոյ­նի խօս­քեր ար­տա­սա­նե­ցին ­Յու­նաս­տա­նի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ տիկ. ­Զա­պէլ Այ­վա­զեան, Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Գար­մէն ­Վա­հեւ­նու­նի, Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Միջ-թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պետ­րոս ­Մել­քո­նեան եւ Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Հեր­մի­նէ ­Գու­յում­ճեան:
­Հան­դի­սու­թեան ներ­կայ էին Հ. Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. Ատ­րիկ Ս­տե­փա­նեան եւ շրջա­նիս բո­լոր կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը:
Ա­պա բեմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ տիկ. ­Ման­նիկ Աշ­րեան՝ փո­խան­ցե­լու հա­մար օ­րո­ւան պատ­գա­մը, «­Հայ վար­ժա­րան՝ գե­րա­գոյն ար­ժէք» նիւ­թով: (­Խօս­քը կը հրա­տա­րա­կո­ւի ա­ռան­ձին):
­Շա­րու­նա­կե­լով՝ ա­ռան­ձին ե­լոյթ­ներ ու­նե­ցան՝ ­Գա­ւա­լա­յի, Ք­սան­թիի, ­Գո­մո­թի­նիի, Ա­լեք­սանտ­րու­փո­լիի եւ ­Տի­տի­մո­թի­խօ-Օ­րես­թիա­տա­յի վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րը՝ եր­գե­րով, աս­մունք­նե­րով, ող­ջոյ­նի խօս­քե­րով, դաշ­նա­կի վրայ ­Շարլ Ազ­նա­ւու­րի յօ­րի­նում մը ներ­կա­յաց­նե­լով:
­Գո­մո­թի­նիի վար­ժա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը, ո­րոնք մաս կը կազ­մեն ­Գո­մո­թի­նիի մշա­կու­թա­յին միու­թեան «Ու­րար­տու» պա­րա­խում­բին, ներ­կա­յա­ցու­ցին մէկ պար: Ե­լոյթ­նե­րու ա­ւար­տին՝ հան­դի­սա­վար տի­կին Ա. Մ­խի­թա­րեան հրա­ւի­րեց տի­կին ­Հեր­մի­նէ ­Գու­յում­ճեա­նին՝ յու­շա­նո­ւէր­ներ յանձ­նե­լու 20ա­մեա­կի ըն­թաց­քին ի­րենց ներդ­րու­մին հա­մար բո­լոր նախ­կին ու­սու­ցիչ­նե­րուն.- ­Պօ­ղոս Քհնյ. ­Պալ­թա­յեա­նին, ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նին, ե­րի­ցու­հի տիկ. ­Նա­զիկ Ե­սո­յեա­նին, տի­կին ­Լաու­րա Ալ­թու­նեա­նին, տի­կին ­Մա­րի­նէ ­Վա­սի­լեա­նին, տի­կին ­Գա­յիա­նէ ­Գա­մա­լեա­նին, տի­կին ­Գո­հար ­Մի­նա­սեա­նին:
­Յու­շա­նո­ւէր ստա­ցան նաեւ հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան յանձ­նա­խում­բի նախ­կին ան­դամ­ներ տի­կին ­Լու­սի ­Սար­գի­սեան, տի­կին ­Նա­տիա ­Գա­ւա­ֆեան: Ա­ւար­տին բեմ հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ տի­կին ­Ման­նիկ Աշ­րեան, որ իր յու­շա­նո­ւէ­րը ստա­ցաւ ­Հայր ­Սուր­բին կող­մէ իր եր­կա­րա­մեայ ծա­ռա­յու­թեան հա­մար այս վար­ժա­րան­նե­րու ծրագ­րին:
­Հան­դի­սու­թիւ­նը հա­սաւ իր ա­ւար­տին՝ ­Հայր ­Սուր­բի փակ­ման խօս­քով ու բո­լոր ա­շա­կերտ­նե­րու «Ազգ փա­ռա­պանծ» եր­գով:
­Վարձ­քը կա­տար՝ բո­լո­րին:

Զ. Ա.

 

Օրուան պատգամը փոխանցող Մաննիկ Աշրեանի խօսքը

 

­Հայ վար­ժա­րան՝ գե­րա­գոյն ար­ժէք

«­Հայ լե­զուն տունն է ­Հա­յուն
Աշ­խարhիս չորս ծա­գե­րուն
Ուր կը մտնէ ա­մէն ­Հայ
Իբ­րեւ տան­տէր հա­րա­զատ»:

­Բարձ­րաշ­նորհ Սր­բա­զան ­Հայր, ­Հո­գեշ­նորհ ­Հայր ­Սուրբ,
­ Յար­գե­լի պաշ­տօ­նա­տար ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ՝ ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու,

­ Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ,

Խնդ­րեմ, նե­րո­ղա­միտ ե­ղէք, որ շրջան­ցե­լով ա­րա­րո­ղա­կար­գը, դի­մե­ցի ա­ռա­ջին հեր­թին ­Մու­շեղ Իշ­խա­նի ներշն­չու­մին`
«­Հայ լե­զուն տունն է ­Հա­յուն
«Աշ­խարhիս չորս ծա­գե­րուն…»
­Քան­զի այ­սօր պի­տի չու­զէի գե­ղե­ցիկ բա­ռե­րով տպա­ւո­րիչ ճառ մը ար­տա­սա­նել, այլ ձեզ հետ միա­սին մտնել հայ լե­զո­ւի մեր տու­նը «իբ­րեւ տան­տէր հա­րա­զատ»:
­Խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան յանձ­նա­խում­բին, որ ա­ռի­թը կ’ըն­ծա­յէ ինձ, այ­սօր, ձեզ հետ բաժ­նե­լու մտա­ծում­ներս եւ զգա­ցում­ներս, ո­րոնք ան­տա­րա­կոյս ուղ­ղա­կի ար­ձա­գանգ կը գտնեն ձեր բո­լո­րի նոյն կշռոյ­թով բա­բա­խող հա­յո՛ւ սրտե­րուն մէջ:
Ե­կէ՛ք, ու­րեմն, միաս­նա­բար ար­ժե­ւո­րենք քաղց­րահն­չիւն մեր մե­ծաս­քանչ լե­զուն ու պատ­շա­ճօ­րէն գնա­հա­տենք ա­նոր ամ­րա­կուռ դարբ­նոց հայ վար­ժա­րա­նը՝ իբ­րեւ գե­րա­գոյն ար­ժէք:
Ա­րե­ւե­լեան մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ շրջա­նը ու­նի հա­յակր­թու­թեան իւ­րա­յա­տուկ իր պատ­մու­թիւ­նը, ո­րուն շատ ամ­փոփ ձե­ւով պի­տի անդ­րա­դառ­նամ, ո­րով­հե­տեւ մեր միօ­րեայ վար­ժա­րան­նե­րու 20ա­մեա­կը հա­շո­ւե­յար­դա­րի պահ ըլ­լա­լէ ա­ւե­լի՝ ­Մես­րոպ ­Մաշ­տո­ցի եւ ­Թարգ­ման­չաց կտա­կը իբր պատ­գամ փո­խան­ցող ­Նոր ­Զար­թօն­քի մեկ­նա­կէտ պէտք է դառ­նայ:
­Մեր շրջա­նէն ներս, յու­շա­գիր­քե­րու տո­ւեալ­նե­րուն հի­ման վրայ, նոյ­նիսկ փոքր հա­մայնք­ներ, 19րդ ­դա­րէն սկսեալ, հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թիւ­նը ա­ռաջ­նա­հերթ նկա­տե­լով, հիմ­նած են հայ վար­ժա­րան, թէ­կուզ միայն 10-15 ա­շա­կերտ­նե­րով եւ մէկ քա­հա­նա­յով իբր ու­սու­ցիչ: ­Հե­տա­գա­յին, 1922էն ետք, երբ գա­ղութ­նե­րը 1000-2000 հա­յեր կը հա­շո­ւէին, կա­ռու­ցո­ւած են շէն­քեր, ընդ­հան­րա­պէս ե­կե­ղեց­ւոյ կից եւ դպրոց­նե­րը գոր­ծած են 100է ա­ւե­լի ա­շա­կերտ­նե­րով, դա­սա­ւան­դու­թեամբ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի եւ ­Յու­նա­րէ­նի կամ ­Պուլ­կա­րե­րէ­նի, տի­րող քա­ղա­քա­կան պայ­ման­նե­րուն հա­մա­ձայն, մին­չեւ 1946ի դէ­պի ­Հա­յաս­տան ներ­գաղ­թը:
­Կը յա­ջոր­դէ 1946-1997 հա­յա­պահ­պան­ման տե­սա­կէ­տէ ծանր ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը, երբ հա­մայնք­նե­րը կը դառ­նան խիստ փոք­րա­թիւ, ա­ռանց դպրո­ցի եւ միայն մէկ հո­գե­ւոր հո­վի­ւով հինգ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հա­մար: Օ­րի­նա­չա­փօ­րէն, բո­լո­րո­վին կորս­տեան դա­տա­պար­տո­ւած այս շրջա­նը, սա­կայն, մեր­ժե­լով մեր­ժեց նա­հան­ջը եւ տո­կաց հա­յօ­րէն: Այս­պէ՛ս, կառ­չե­լով ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն ու նաեւ ա­մէն քա­ղա­քի մէջ, շնոր­հիւ կղե­րա­կան­նե­րու, նախ­կին ու­սու­ցիչ­նե­րու եւ ո­րոշ գի­տա­կից ու կա­րող ան­հատ­նե­րու նո­ւի­րու­մին, մայ­րե­նիին բո­լո­րո­վին ան­հա­ղորդ չթո­ղուց յա­ջոր­դող սե­րունդ­նե­րը, մին­չեւ իսկ ի հար­կին թղթակ­ցա­կան ճամ­բով պատ­րաս­տո­ւած հա­յե­րէ­նի դա­սե­րով:
­Գա­ղու­թա­յին պայ­ման­նե­րը փո­խո­ւե­ցան ան­շուշտ 90ա­կան թո­ւա­կան­նե­րուն, երբ ար­տա­գաղ­թի հե­տե­ւան­քով մեր շրջա­նը հաս­տա­տո­ւե­ցան զգա­լի թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ: ­Տե­ղա­կան բնոյթ կրող ջան­քե­րը յստա­կօ­րէն բա­ւա­րար չէին այ­լեւս: Ուս­տի՝ 1997-98 տա­րեշր­ջա­նէն հի­մը դրո­ւե­ցաւ միօ­րեայ վար­ժա­րան­նե­րուն, ո­րոնք 20 տա­րիէ ի վեր կը գոր­ծեն ան­խա­փան՝ ­Թա­ղա­յին ­Մար­մին­նե­րու եւ Հ.Օ.Մ.ի միա­ւոր Հ.Գթ. ­Խա­չի նիւ­թա­բա­րո­յա­կան ներդ­րու­մով:
Այժմ կը դա­սա­ւան­դո­ւին ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէն եւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն՝ ո­րոշ պա­րա­գա­նե­րու: ­Վե­րահս­կող դաս­տիա­րա­կու­թեան յանձ­նա­խում­բը կը բաղ­կա­նայ հինգ քա­ղաք­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէ, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան հե­ռա­նիստ ան­դա­մին հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ նա­խա­գա­հու­թեամբ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւին:
­Հա­կիրճ տո­ղե­րով պատ­մա­կան այս անդ­րա­դար­ձը փոքր ա­պա­ցոյց մըն է հայ ազ­գի աշ­խա­րաս­փիւռ զա­ւակ­նե­րուն բա­ցա­ռիկ ճի­գե­րով մղած գո­յա­պայ­քա­րին, որ կու­գայ ան­գամ մը եւս ար­դա­րաց­նե­լու Ֆ­րանց ­Վեր­ֆէ­լի մեր մա­սին ո­րա­կու­մը՝
«Ան­կա­րե­լի է ­Հայ մնալ Ս­փիւռ­քի մէջ:
«­Հա­յե­րը, սա­կայն, ան­կա­րե­լիին ազգն են»:
Այդ ան­կա­րե­լին յա­ջողց­նե­լու, ու­րեմն, կո­չո­ւած ենք մենք եւս՝ բո­լորս, իւ­րա­քան­չիւրս՝ իր դե­րին յանձ­նա­ռու­թեամբ:
­Հայ մնալ:
Ինչ­պէ՞ս:
Ս­փիւռ­քի տա­րած­քին մենք լե­զո­ւի մը զա­ւակ­ներն ենք, քան­զի մեզ­մէ խլո­ւած հայ­րե­նի հո­ղին ոյ­ժը փո­խա­րի­նած է մայ­րե­նի լե­զուն՝ դառ­նա­լով մեր տունն ու հայ­րե­նի­քը:
Ա­մե­նայն հաս­կա­ցո­ղու­թեան զգա­ցու­մով՝ հայ ան­ձե­րու հան­դէպ, որ պայ­ման­նե­րու բեր­մամբ լե­զուն չեն սոր­ված, նոյ­նիսկ իս­լա­մա­ցո­ւած հա­յե­րու հան­դէպ, կը պար­տիմ շեշ­տե­լու, թէ իբր ազգ մեր գո­յա­տեւ­ման հիմ­նա­կան ե­րաշ­խի­քը մեր լե­զուն է: Ինչ­պէս կը գրէ ­Ֆին­լան­տա­ցի բա­նաս­տեղծ ­Մա­յի­լա ­Թալ­վիօ՝ «լե­զու մը երբ կը մեռ­նի իր գոյ­նե­րով ու նրբե­րանգ­նե­րով, ազգն ալ կը մեռ­նի»: ­Մի­ջազ­գա­յին ու­սում­նա­սի­րու­թեանց հի­ման վրայ, աշ­խար­հի տա­րած­քին 420է ա­ւե­լի լե­զու­ներ այ­լեւս չեն խօ­սո­ւիր: «UNESCO»ի հա­մա­ձայն՝ վտան­գուած է նաեւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նը: ­Փաս­տօ­րէն, սփիւռք կո­չո­ւող քա­ղա­քա­կան աք­սո­րը եւ հա­մաշ­խար­հայ­նա­ցու­մը կը սպառ­նան մեր ազ­գա­յին լի­նե­լու­թեան:
«­Հան­նի­պա­լը դրանն է»:
Ան­ցեա­լին, երբ մեր ազ­գա­յին գո­յա­տե­ւու­մը վտան­գի տակ էր, մեր հոգ­ւոյն ­Լու­սա­ւո­րիչ՝ Գ­րի­գո­րի եւ օ­րո­ւան իշ­խա­նա­ւոր­նե­րուն ի­մաս­տուն ո­րո­շում­նե­րուն շնոր­հիւ, մենք ա­ռա­ջի­նը՝ ազ­գո­վին քրիս­տո­նեայ մկրտո­ւե­լով 301ին, տո­ւեալ պատ­մա­կան պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ հաս­տա­տե­ցինք մեր ազ­գա­յին ինք­նու­թիւ­նը:
Իսկ երբ 387ին Ա­րե­ւե­լեան ­Հա­յաս­տա­նը պարս­կա­կան եւ Ա­րեւմ­տեա­նը ­Բիւ­զան­դա­կան տի­րա­պե­տու­թեան տակ ին­կան, ­Մես­րոպ ­Մաշ­տոց՝ անդ­րա­դառ­նա­լով, որ ­Հա­յաս­տա­նը աս­տի­ճա­նա­բար պի­տի կորսնց­նէր իր ազ­գա­յին դի­մա­գի­ծը ա­ռանց սե­փա­կան հա­յե­րէն գի­րե­րու և գ­րա­ւոր մշա­կոյ­թի, հոգ­ևո­րա­կան ծա­ռա­յու­թեան ո­րո­շու­մով, նո­ւի­րո­ւե­ցաւ հայ գի­րե­րու գիւ­տին: Այս­պէս, 405ին, շնոր­հիւ մեր մտքի ­Լու­սա­ւո­րիչ Ս. ­Մես­րոպ ­Մաշ­տո­ցի, Ս. ­Սա­հակ ­Պար­թեւ ­Կա­թո­ղի­կո­սի եւ Վ­ռամ­շա­պուհ ­Թա­գա­ւո­րի տես­լա­պաշտ ի­րա­տե­սու­թեան՝ հայ գի­րե­րու գիւ­տով մենք ՀԱՅ մկրտո­ւե­ցանք եւ ու­նե­ցանք գրա­ւոր ու­րոյն լե­զու:
Ու­նե­ցանք 5րդ ­դա­րուն ­Հայ ­Գի­րե­րու Ոս­կե­դար՝ շնոր­հիւ Ե­ղի­շէի, ­Կո­րիւ­նի, ­Խո­րե­նա­ցիի, Շ­նոր­հա­լիի, ­Դա­ւիթ Ան­յաղ­թի, ­Նա­րե­կա­ցիի եւ բո­լոր թարգ­ման­չաց հան­ճա­րեղ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րուն եւ մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չու­մի ար­ժա­նա­ցած թարգ­մա­նու­թիւն­նե­րուն, յատ­կա­պէս Աս­տո­ւա­ծա­շուն­չի­նը, որ կը նկա­տո­ւի «թարգ­մա­նու­թիւն­նե­րու թա­գու­հին»:
«Աս­տու­ծոյ հետ խօ­սե­լու միակ լե­զուն ­Հա­յե­րէնն է»,- ը­սած է ­Լորտ ­Պայ­րըն:
Ու մե­ծաս­քանչ այդ լե­զուն մերն է միայն եւ ա­նով կանք ու կը մնանք:
Ինչ­պէս կը գրէ ­Յով­հան­նէս ­Շի­րազ՝
«Որ­դի՛ս, գի­տե՞ս, ին­չից է որ
«Այս էլ դա­րեր հա­զա­րա­ւոր,
«­Հա­յոց ազ­գի ծուն­կը ծալ­լո­ւեց,
«­Յոյ­սի վեր­ջին խուն­կը հա­լո­ւեց,
«­Ծուն­կը ծալ­լո­ւեց,
«­Մէջ­քը փլո­ւեց,
«­Հո­ղը խլո­ւեց,
«Ց­րո­ւեց ազ­գը, բայց չձու­լո­ւեց…»
Շ­նոր­հիւ ­Հա­յոց հրաշք՝ ­Մես­րոպ ­Մաշ­տո­ցի:
Իսկ ­Պա­րոյր ­Սե­ւակ կը հաս­տա­տէ նոյն անժխ­տե­լի ազ­գափր­կիչ ի­րո­ղու­թիւ­նը՝
­Շատ բա­նից է մեզ զրկել թշնա­մին:
«Իր ձեռ­քով նա մեր ձեռ­քերն է հա­տել,
«­Հա­տել է ա­կանջ ու ոտ­նա­թա­թեր,
«Աչ­քեր է հա­նել դա­շոյ­նով իր սուր,
«Կտ­րել է նաեւ ար­մա­տից լե­զուն,
«Եւ սա­կայն… ի զուր.
«­Չի հա­տո­ւել լե­զուն,
«Մ­նա­ցել է նա՝ հա­տո­ւե­լո՛վ ան­գամ…»։
«­Լի­նե­լու թէ չլի­նե­լու» վճռո­րոշ պա­հե­րուն, ինչ­պէս դա­րա­ւոր մեր պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին, մէ՛կ է միայն այ­սօր եւս ճա­նա­պար­հը՝ ինք­նա­ճա­նա­չում հի­մա, ­Վե­րած­նունդ հի­մա, ազ­գա­յին ­Նոր ­Զար­թօնք հի­մա: ­Վա­ղը ուշ պի­տի ըլ­լայ:
Այ­սօր, ու­րեմն, ազ­գա­յին խոր գի­տակ­ցու­թեամբ, կո­չո­ւած ենք բո­լորս դառ­նա­լու «­Մայ­րե­նիի պա­հա­պան», աչ­քի լոյ­սի նման պա­հե­լով հայ վար­ժա­րա­նը ա­մէն տե­սա­կի տնտե­սա­կան թէ այլ տագ­նապ­նե­րէ հե­ռու: Ո­րով­հե­տեւ ան, ինչ­պէս իր հայ­րա­պե­տա­կան պատ­գա­մին մէջ կը շեշ­տէր Ա­րամ Ա. ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սը 2006ին, ե­կե­ղեց­ւոյ կող­քին ազ­գա­յին սրբա­վայր է եւ գա­ղու­թի մը ող­նա­սիւ­նը:
Ուս­տի, մեզ հա­մար եւս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու կող­քին դպրոց­նե­րը հա­մայնք­նե­րու ող­նա­սիւնն են, հա­յա­կեր­տու­մի օ­ճախ սրբա­վայր­ներ են մեր միօ­րեա­նե­րը, ուր ու­սուց­չու­հի­նե­րը ջանք չեն խնա­յեր նո­ւա­զա­գոյն ժա­մե­րու մէջ ա­ռա­ւե­լա­գոյն ար­դիւն­քի հաս­նե­լու հա­մար:
Յս­տակ է, ան­շուշտ, թէ միօ­րեա­նե­րը ա­ւե­լի ար­դիւ­նա­ւէտ կրնան դառ­նալ, ե­թէ մեր ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րուն եւ ծնո­ղաց ան­վե­րա­պահ ա­ջակ­ցու­թիւ­նը վա­յե­լեն:
­Հա­ւա­տա­ցէ՛ք, թէ ո՛չ մէկ ար­գելք այն­քան խո­շոր է, որ օ­տա­րա­մո­լու­թիւ­նը, ան­տար­բե­րու­թիւ­նը կամ թու­լու­թիւ­նը պատ­ճա­ռա­բա­նելը: ­Հարկ է, որ մեր բո­լո­րին մօտ խոր հա­մո­զում դառ­նայ, թէ հայ վար­ժա­րա­նը գե­րա­գոյն ար­ժէք է, թէ ա., բ., գ.ն Ազ­գի կեան­քին թելն է, զոր մեծ դա­հի­ճին եա­թա­ղանն ան­գամ չկա­րո­ղա­ցաւ կտրել:
Դպ­րոց­նե­րու այս 20ա­մեա­կին եւ հայ­րե­նի­քի Ան­կա­խու­թեան 100ա­մեա­կին բա­րե­բաս­տիկ զու­գա­դի­պու­թեան ա­ռի­թով՝ ե­կէ՛ք ու­րեմն ը­սե՛նք, այ­սօր, մեր պատ­մա­կան «Ա­յո՛»ն­ ան­ցեա­լի կո­չին, մո­խիր­նե­րէն վե­րած­նո­ւած մեր հայ­րե­նի­քին, տա­կա­ւին շղթա­յո­ւած մեր ա­լե­հեր ­Մա­սի­սին, թէ ի գին ա­մէն զո­հո­ղու­թեան, պի­տի կա­տա­րենք մատ­ղաշ սե­րուն­դին հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թիւն ջամ­բե­լու սրբա­զան մեր պար­տա­կա­նու­թիւ­նը:
­Հայ մայր ու հայր եւ հայ ու­սու­ցիչ կը պար­տինք ա­մէն օր կա­թիլ մը հա­յու­թիւն կա­թեց­նել Ազ­գին յոյսն ու ա­պա­գան՝ մեր նոր սե­րունդ­նե­րուն հոգ­ւոյն մէջ: ­Հա­յա­կեր­տում՝ օ­րօ­րո­ցէն սկսեալ: Այս­պէ՛ս, պի­տի ծա­նօ­թա­նան մեր պատ­մու­թեան ու մշա­կոյ­թին, գի­տակ­ցօ­րէն կա­պո­ւած ի­րենց ար­մատ­նե­րուն՝ պի­տի սի­րեն ազ­գա­յին ի­րենց ժա­ռան­գու­թիւ­նը եւ վստա՛հ ե­ղէք, որ այդ ա­տեն ո՛չ մէկ ոյժ կա­րող է խլել զի­րենք ի­րենց Ազ­գին ծո­ցէն: ­Պի­տի ապ­րին իբր օ­րի­նա­կե­լի քա­ղա­քա­ցի­ներ, սի­րով եւ ե­րախ­տա­գի­տու­թեամբ մեզ հիւ­րըն­կա­լող եր­կիր­նե­րուն մէջ, ինչ­պէս ասպն­չա­կան ­Հել­լա­դան, հպարտ ի­րենց հա­րա­զատ դի­մա­գի­ծով, միշտ բարձր պա­հե­լով հայ ա­նու­նը: ­Պի­տի ապ­րին որ­պէս հա­յեր, թէ­կուզ օ­տար քա­ղա­քա­ցիու­թեամբ, բայց ո՛չ իբր օ­տար­ներ՝ հայ­կա­կան ծա­գու­մով:
­Քաջ գի­տեմ, թէ օ­տա­րու­թեան մէջ չա­փա­զանց դժո­ւար է հայ­րե­նի­քը բե­րել մեր տու­նե­րէն ներս: Կր­նանք բե­րել, սա­կայն, ­Հա­մաս­տե­ղի ներշն­չու­մով այն ո­գին՝
«… որ կը գաղ­թէ, կ՛ ել­լէ ճամ­բայ
«­Մեր եր­կին­քէն ու մեր հո­ղէն…»։
­Մեր հո­գի­նե­րուն մէջ պի­տի գտնենք զայն «ար­ձա­գան­գի պէս թաք­նուած» ­Հա­յու Ո­գին:
­Պէտք է դառ­նանք ար­ժա­նի ժա­ռան­գորդ­նե­րը այն ­Հայ ­Մօր, որ դէ­պի ստոյգ մահ քա­լե­լով հան­դերձ՝ ա­նա­պա­տի կի­զիչ ա­րե­ւուն տակ, իր կմա­խա­ցած մատ­նե­րով ա, բ, գ.ն կը սոր­վեց­նէր իր զաւ­կին: Ինչ­պէս կը պատ­մէ ­Յով­հան­նէս ­Շի­րազ իր «­Հա­յոց ­Տան­թէա­կան»ին մէջ՝
«Ու երբ սոս­կա­հար ե­լանք ­Պաղ­տա­տից, ­Մի­ջա­գետք հա­սանք՝
«­Հա­յոց օ­թե­ւան մեծ ա­նա­պա­տը, տե­սէք՝ ի՛նչ տե­սանք.
«­Տե­սանք հայ մի կին՝ վշտով ի­մաս­տուն
«­Հա­յոց ո­գին էր ցոյց տա­լիս որ­դուն,
«Ա­ւա­զի վրայ գրե­լով գրերն հա­յոց սուրբ ո­գով…
«­Բայց քա­մին գա­լիս՝ ջնջում էր հա­յոց գրերն հնօ­րեայ…
«Ջն­ջում էր քա­մին, բայց ջնջած­նե­րը գրում էր տղան…
«Գ­րում էր մայ­րը ա­ւա­զի վրայ այ­բու­բենն հա­յոց…
«­Մա­սիս էր գրում, որ չմո­ռա­նար որ­դին ­Մա­սի­սին,
«Որ չմո­ռա­նար ա­նա­պա­տում էլ՝ հայ­րե­նին խլո­ւած…
«­Բայց նո­րից գա­լիս՝ նո­րից էր ջնջում քա­մին խե­լա­գար…
«­Մայ­րը ցոյց տա­լիս՝ գրում էր որ­դին մա­հից էլ յա­մառ…
«-­Չե՛ս կա­րող ջնջել,- մռնչաց ­Մե­սրոպ ­Մաշ­տո­ցի ո­գին,-
«Ջն­ջել չես կա­րող, ո՜վ հող­մած­նունդ, վա՜յ քո մո­ղո­քին,
«­Չես կա­րող կտրել հա­յոց մատ­նե­րը, ո՜վ թուր ա­նի­րաւ,
«­Քան­զի Աստ­ծոյ տա­սը մատ­նե­րից մէկն է ­Հայն ի­րա՛ւ…
«Ու ­Մեծ ­Մաշ­տո­ցը համ­բու­րեց այն մօր մատ­նե­րը դող­դոջ,
«Ա­պա պա­տա­նու ճա­կատն համ­բու­րեց ո­գով էլ մեր ողջ»:

­Ման­նիկ ­Պէօ­րէք­ճեան-Աշ­րեան
Ա­ղեքս./պո­լիս, 11/11/2018

 

Շ­նոր­հա­կա­լիք
Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Հա­յե­ցի ­Դաս­տիա­րա­կու­թեան ­Յանձ­նա­խում­բը իր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րը կը յայտ­նէ «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րու­թեան իր սի­րա­յօ­ժար ա­ջակ­ցու­թեան հա­մար շրջա­նի միօ­րեայ վար­ժա­րան­նե­րու 20ա­մեա­կի ա­ռի­թով պատ­րաս­տո­ւած գրքոյ­կի հրա­տա­րա­րու­թեան:
­Նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն
Այս ա­ռի­թով Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Հա­յե­ցի ­Դաս­տիա­րա­կու­թեան ­Յանձ­նա­խում­բը «Ա­զատ Օր»ին կը նո­ւի­րէ 100 եւ­րօ: