«Արդէն սկսել ենք կերտել նոր Հայաստան».- Արմէն Սարգսեան

«Արդէն սկսել ենք կերտել նոր Հայաստան».- Արմէն Սարգսեան

0
1255

­­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Ար­մէն ­­Սարգ­սեան հե­տե­ւեալ ու­ղեր­ձով դի­մած է հայ ժո­ղո­վուր­դին.
«­­Մեր ժո­ղո­վուր­դը կրկին ան­գամ ցոյց տո­ւեց, որ ճա­կա­տագ­րա­կան պա­հին ու­նակ է հա­մախմ­բո­ւե­լու եւ ազ­գանը­պաստ ո­րո­շում­ներ կա­յաց­նե­լու:
­­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նում առ­կայ քա­ղա­քա­կան ճգնա­ժա­մը յաղ­թա­հա­րե­լու նպա­տա­կով ե­րէ­կո­ւայ (­­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 2 ­­Մա­յի­սին) ըն­թաց­քում տար­բեր մա­կար­դակ­նե­րով յա­գե­ցած քննար­կում­նե­րից յե­տոյ ներգ­րա­ւո­ւած քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը հան­դէս ե­կան յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով, ո­րով տրա­մա­բա­նա­կան ա­ւար­տին են հասց­ւում երկ­րում ծա­ւա­լո­ւած ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան զար­գա­ցում­նե­րը: Այս կա­պակ­ցու­թեամբ ող­ջու­նում եմ ­­Նի­կոլ ­­Փա­շի­նեա­նի գլխա­ւո­րած հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան շարժ­ման, ­­Հա­յաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան, «­­Բար­գա­ւաճ ­­Հա­յաս­տան»ի, «Ելք» դա­շին­քի եւ Հ.Յ.Դ. պա­տաս­խա­նա­տու կե­ցո­ւած­քը, ո­րը բխում է ­­Հա­յաս­տա­նի եւ մեր ժո­ղովր­դի գե­րա­կայ շա­հե­րից եւ դուռ բա­ցում ազ­գա­յին հա­մե­րաշ­խու­թեան:
Այս օ­րե­րին ­­Հա­յաս­տա­նը հա­մաշ­խար­հա­յին հան­րու­թեան ու­շադ­րու­թեան կենտ­րո­նում է: ­­Մենք անց­նում ենք փոր­ձու­թիւն­նե­րի մի­ջով եւ վստահ եմ, որ ­­Մա­յի­սի 8ին կ­­՛ամ­րագ­րո­ւեն յա­նուն բա­րե­փո­խում­նե­րի հա­մազ­գա­յին շարժ­ման ձեռք­բե­րում­նե­րը, ո­րի մէջ ի­րենց մասն ու­նեն բո­լո­րը՝ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րից սկսած մին­չեւ մեր ժո­ղովր­դի բո­լոր հա­տո­ւած­նե­րը ­­Հա­յաս­տա­նում, Ար­ցա­խում թէ Ս­փիւռ­քում: Այն կը բարձ­րաց­նի մեր հե­ղի­նա­կու­թիւ­նը եւ վարկն աշ­խար­հում:
Այս ա­մէ­նի մէջ ու­զում եմ յատ­կա­պէս բարձր գնա­հա­տել մեր պայ­ծառ ե­րի­տա­սար­դու­թեան ներգ­րա­ւո­ւա­ծու­թիւ­նը եւ վճռո­րոշ դե­րը: Ե­րի­տա­սար­դու­թիւն, որն իր ստեղ­ծա­րար ե­ռան­դով, նպա­տա­կաս­լա­ցու­թեամբ եւ հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թեամբ այս բախ­տո­րոշ օ­րե­րին ա­մէ­նուր  սփռում էր լոյս, հա­մե­րաշ­խու­թիւն, սէր եւ հա­ւատ:
Հ­պարտ եմ մեր ժո­ղովր­դով՝ ­­Հա­յաս­տա­նի հպարտ քա­ղա­քա­ցի­նե­րով, մեր միաս­նա­կա­նու­թեամբ եւ հա­մե­րաշ­խու­թեամբ: ­­Հա­ւա­տա­ցած եմ եւ տես­նում եմ, որ ար­դէն սկսել ենք կեր­տել նոր ­­Հա­յաս­տան, ո­րը դէ­պի ի­րեն է քա­շե­լու մեր ժո­ղովր­դի բո­լոր զա­ւակ­նե­րին, իր մէջ կու­տա­կե­լու եւ ի­րաց­նե­լու է նրանց տա­ղան­դը, ձեռ­նե­րէ­ցու­թիւ­նը եւ ե­ռան­դը»: