­Յու­նիս 27ին, կա­ռա­վա­րու­թեան ա­ռըն­թեր «քա­ղա­քա­շի­նու­թեան պե­տա­կան յանձ­նա­ժո­ղով»ի նա­խա­գահ ­Նա­րեկ ­Սարգ­սեան, 2016ի պե­տա­կան պիւտ­ճէի կա­տա­րո­ղա­կա­նին մա­սին քննար­կում­նե­րուն ըն­թաց­քին՝ յայտ­նեց, որ Ե­րե­ւա­նի հին փո­ղոց­նե­րու կա­ռու­ցա­պատ­ման ըն­թաց­քին («­Հին Ե­րե­ւան» նա­խա­գիծ) ­Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նա­դիր Ա­րամ ­Մա­նու­կեա­նի տու­նը պի­տի պահ­պա­նո­ւի: