­­Շա­բաթ, 28 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2017-ի կէ­սօ­րին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­­Վե­հա­փառ ­­Հայ­րա­պե­տը Իր ի­ջե­ւա­նած պան­դո­կին մէջ ըն­դու­նեց այ­ցե­լու­թիւ­նը ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­­Գերշ Տ. ­­Գե­ղամ Արք. ­­Խա­չե­րեա­նի եւ Ազ­գա­յին ­­Վար­չու­թեան։ Աշ­խա­տան­քա­յին հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին լայ­նօ­րէն քննար­կո­ւե­ցան ­­Թե­մին յա­ռա­ջի­կայ աշ­խա­տանք­նե­րը, ծրա­գիր­նե­րը ու ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րը։
­­Նո­րին Սր­բու­թիւ­նը ող­ջու­նե­լով եւ գնա­հա­տե­լով Ա­ռաջ­նոր­դի ու ­­Վար­չու­թեան ընտ­րու­թե­նէն անց­նող կարճ ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցի մէջ կա­տա­րո­ւած աշ­խա­տանք­նե­րը՝ յոր­դո­րեց ա­ռա­վել եւս վճռա­կան կամ­քով, սի­րով ու գոր­ծակ­ցա­կան ո­գիով շա­րու­նա­կել ­­Թե­մի հո­գե­ւոր եւ ազ­գա­յին կեան­քի վե­րա­կազ­մա­կերպ­ման ու վե­րաշ­խու­ժաց­ման յոյժ կա­րե­ւոր աշ­խա­տան­քը։
­­Հան­դիպ­ման ա­ւար­տին ­­Վե­հա­փառ ­­Հայ­րա­պե­տը ճա­շի հիւ­րը ե­ղաւ Ազ­գա­յին ­­Վար­չու­թեան: